Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 26. júna 2013

Politická dohoda o novom smerovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky

Európsky parlament, Rada ministrov EÚ a Európska komisia dospeli k dohode o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 2013. „Teším sa z tejto dohody, ktorá spoločnej poľnohospodárskej politike dáva nové smerovanie, v ktorom sa lepšie zohľadňujú očakávania, ktoré spoločnosť vyjadrila počas verejnej diskusie na jar 2010. Táto dohoda prináša podstatné zmeny v týchto štyroch oblastiach: priame platby budú spravodlivejšie a ekologickejšie, posilní sa pozícia poľnohospodárov v potravinovom reťazci, zlepší sa ekologický charakter poľnohospodárstva a SPP bude účinnejšia a transparentnejšia. Tieto rozhodnutia sú rozhodnou reakciou EÚ na výzvy v oblasti potravinovej sebestačnosti, zmeny klímy, rastu a zamestnanosti vo vidieckych oblastiach. SPP výrazne prispeje k dosahovaniu celkového cieľa, ktorým je podpora trvalo udržateľného, inteligentného a inkluzívneho rastu“, uviedol komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Cioloş.

Spravodlivejšia SPP

Priame platby sa budú medzi členské štáty, regióny a poľnohospodárov rozdeľovať spravodlivejším spôsobom, pričom sa skončí využívanie „historických referenčných hodnôt“:

 1. Konvergencia: rozpočet SPP bude rozdelený tak, aby žiaden z členských štátov nedostával do roku 2019 menej ako 75 % priemeru Únie1. V rámci jedného členského štátu alebo regiónu sa zmenšia rozdiely vo výške podpory jednotlivým poľnohospodárskym podnikom: pomoc na hektár nebude môcť byť nižšia ako 60 % priemeru pomoci vyplácanej do roku 2019 v tej istej administratívnej alebo agronomickej oblasti. Členské štáty budú môcť prideľovať vyššiu pomoc „prvým hektárom“ poľnohospodárskych podnikov, a to s cieľom viac pomáhať malým a stredným podnikom. Pokiaľ ide o nové členské štáty, mechanizmus SAPS (režim jednotnej platby na plochu) sa bude môcť predĺžiť do roku 2020.

 2. Podporu príjmov budú môcť využívať len aktívni poľnohospodári (zoznam vyňatých činností).

 3. Mladí poľnohospodári: vo veľkej miere sa bude podporovať začatie činnosti mladých poľnohospodárov, a to zavedením pomocného príplatku vo výške 25 % počas prvých piatich rokov, ktorý sa bude uplatňovať vo všetkých členských štátoch. Táto pomoc bude doplnkom investičných opatrení v prospech mladých ľudí, ktoré sú už k dispozícii.

 4. Členské štáty budú môcť takisto prideliť vyššiu pomoc znevýhodneným oblastiam. Viazané platby budú môcť byť poskytnuté na obmedzený počet druhov produkcie, pričom osobitné viazané platby vo výške 2 % budú vyplácané v prípade rastlinných proteínov s cieľom znížiť mieru závislosti EÚ na dovoze v tejto oblasti.

SPP, ktorá posilňuje pozíciu poľnohospodárov v potravinovom reťazci

Orientáciu na európsky poľnohospodársky trh budú sprevádzať nové prostriedky určené pre poľnohospodárov, aby sa títo mohli stať pevnými článkami potravinového reťazca:

 1. Odvetvové a medziodvetvové organizácie sa v niektorých odvetviach (mlieko, hovädzie mäso, olivový olej, obilniny) budú podporovať osobitnými pravidlami v oblasti hospodárskej súťaže. Tieto organizácie budú môcť prerokúvať zmluvy o predaji v mene svojich členov, čím sa zabezpečí zvýšenie efektívnosti.

 2. V roku 2017 sa zrušia kvóty na cukor, pričom sa posilní organizácia odvetvia na základe povinných medziodvetvových zmlúv a dohôd.

 3. Od roku 2016 bude režim výsadbových práv v odvetví vinohradníctva nahradený dynamickým mechanizmom správy povolení na výsadbu, na ktorom sa vo väčšej miere budú podieľať ľudia z daného odboru, a bude sa uplatňovať do roku 2030 s obmedzením výsadby vo výške 1 % vinohradu za rok.

 4. Okrem toho budú zavedené nové nástroje na riešenie krízy:

 5. Komisia bude môcť povoliť, aby producenti dočasne spravovali objemy uvedené na trh.

 6. Zavedie sa krízová rezerva (so všeobecnou doložkou v prípade núdze).

 7. V rámci programov na rozvoj vidieka budú členské štáty môcť podporovať poľnohospodárov, aby sa zúčastňovali na mechanizmoch prevencie rizík (poistenie príjmov alebo spoločné fondy), a zriaďovať podprogramy pre tie odvetvia, ktoré čelia osobitným ťažkostiam.

Ekologickejšia SPP

Všetky členské štáty, všetky územia a všetci poľnohospodári budú prispievať k riešeniu výzvy, ktorou je udržateľnosť a boj proti zmene klímy, a to prostredníctvom jednoduchých opatrení so zrejmým pozitívnym dosahom. V rokoch 2014 až 2020 sa investuje viac ako 100 mld. EUR s cieľom pomôcť poľnohospodárstvu čeliť výzvam týkajúcim sa kvality pôdy, vody, biodiverzity a zmeny klímy:

 1. Ekologizácia“: 30 % priamych platieb bude naviazaných na dodržiavanie troch poľnohospodárskych postupov priaznivých pre životné prostredie: diverzifikácia plodín, udržiavanie trvalých trávnatých plôch a zachovanie 5 %, neskôr 7 % oblastí ekologického významu od roku 2018, prípadne ďalšie opatrenia považované za rovnocenné z hľadiska priaznivých účinkov na životné prostredie.

 2. Aspoň 30 % rozpočtu programov na rozvoj vidieka sa bude musieť prideliť agroenvironmentálnym opatreniam, pomoci biologickému poľnohospodárstvu alebo projektom spojených s investíciami alebo inovačnými opatreniami priaznivými pre životné prostredie.

 3. Agroenvironmentálne opatrenia budú posilnené. Budú musieť byť doplnkom postupov podporovaných v rámci ekologizácie. Tieto programy budú musieť byť ambicióznejšie, a teda účinnejšie z hľadiska ochrany životného prostredia (garancia, že nebude dochádzať k dvojitému financovaniu).

  Účinnejšia a transparentnejšia SPP

Nástroje SPP umožnia každému členskému štátu EÚ plniť spoločné ciele účinným a flexibilným spôsobom a tak, aby sa zohľadnila diverzita 27 a čoskoro 28 členských štátov:

 1. Prostriedky na podporu výskumu, inovácií a výmeny poznatkov sa zdvojnásobia.

 2. Programy na rozvoj vidieka budú lepšie koordinované s ostatnými európskymi fondmi a prístup založený na prioritných osiach bude nahradený pružnejším národným alebo regionálnym prístupom.

 3. Členské štáty, ktoré si to budú želať, budú mať k dispozícii jednoduchší systém pomoci pre drobných poľnohospodárov.

 4. Akákoľvek pomoc v rámci SPP bude zverejnená, s výnimkou veľmi malých súm pridelených drobným poľnohospodárom.

Všetky zložky reformy sa budú uplatňovať od 1. januára 2014, s výnimkou novej štruktúry priamych platieb („ekologické“ platby, dodatočná podpora pre mladých ľudí atď.), ktorá sa bude uplatňovať až od roku 2015, aby sa členským štátom poskytol čas na informovanie poľnohospodárov o novej SPP a prispôsobenie informačných systémov správy SPP.

Ďalšie informácie

MEMO/13/621

Kontaktné osoby:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 0625)

Roger Waite (+32 2 296 1404)

1 :

Tento bod musí byť schválený v rámci rokovaní o viacročnom finančnom rámci.


Side Bar