Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 26. júna 2013

Rómovia: Komisia vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili úsilie zamerané na integráciu

Európska komisia vyzvala členské štáty, aby splnili svoje záväzky týkajúce sa zabezpečenia rovnosti a aby urobili viac v oblasti zlepšovania hospodárskej a sociálnej integrácie 10 až 12 miliónov Rómov v Európe. Výzva nasleduje po po správe o pokroku, ktorú dnes vydala Komisia a z ktorej vyplýva, že členské štáty musia zlepšiť postup pri vykonávaní vnútroštátnych stratégií zameraných na integráciu Rómov a predložených v rámci vnútroštátnych stratégií EÚ zameraných na integráciu Rómov. K novej správe je priložený návrh odporúčania určeného krajinám EÚ, v ktorom sa členským štátom navrhujú na jednej strane špecifické opatrenia vrátane pozitívnej diskriminácie a na druhej strane horizontálne politické opatrenia vrátane miestnych akcií s cieľom zlepšiť situáciu rómskeho obyvateľstva. Členské štáty by mali dva roky na to, aby zaviedli do praxe konkrétne opatrenia s cieľom dosiahnuť zmenu pre rómske obyvateľstvo na základe

„Ak členské štáty berú svoje vnútroštátne stratégie vážne, musia sa zamerať na integráciu Rómov. Rámec EÚ na vnútroštátnu integráciu Rómov sa zaviedol pred viac než 2 rokmi. Prišiel čas, keď po stratégiách musia nasledovať konkrétne opatrenia,“ povedala Viviane Redingová, podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Aj keď sa určitý pokrok dosiahol, je to stále málo. Preto teraz vydávame osobitné pokyny, aby sme členským štátom pomohli posilniť a zintenzívniť ich úsilie: Opatrenia na pomoc Rómom musia byť na miestnej úrovni, je potrebné, aby jednotlivé krajiny navzájom spolupracovali, a je takisto potrebná naliehavá intervencia na riešenie situácie mladých Rómov.“

„Opatrenia na začleňovanie Rómov sa musia vykonávať a monitorovať s plným zapojením občianskej spoločnosti vrátane zástupcov samotných rómskych komunít. Spolu s vnútroštátnymi kontaktnými miestami pre Rómov sa musia takisto zapojiť do súčasného plánovania v oblasti využívania fondov EÚ v rokoch 2014 – 2020“, povedal László Andor, komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie. „Členské štáty, najmä tie, v ktorých sú veľké rómske komunity, musia naliehavo a rozhodne podporovať účinný rovnaký prístup pre Rómov k vzdelaniu a trhu práce. Komisia takisto navrhla odporúčania pre jednotlivé krajiny pre tie členské štáty, ktorých sa to najviac dotýka. Poskytnutie rovnakých príležitostí pre Rómov prispeje k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020 v oblastiach vzdelania, zamestnania a znižovania chudoby.“

Správa o pokroku

Z dnešnej správy o pokroku Rómov vyplýva, že mnohé členské štáty vytvorili mechanizmy na lepšiu koordináciu úsilia pri integrácii Rómov a na podporu dialógu s miestnymi a regionálnymi orgánmi, existuje priestor na zlepšenie v oblasti zapojenia organizácií občianskej spoločnosti a zavedenia primeraných metód monitorovania a hodnotenia na meranie výsledkov. Zo správy takisto vyplýva, že väčšina členských štátov nevyčlenila na vykonávanie stratégií dostatočné zdroje z vnútroštátneho rozpočtu. Verejné orgány by okrem toho mali urobiť viac v oblasti boja proti diskriminácii a vysvetliť sociálne a hospodárske výhody integrácie Rómov.

Napriek kritike sa v správe upozorňuje na niekoľko príkladov najlepších postupov z členských štátov, ako je regionálny akčný plán začleňovania Rómov vypracovaný spolkovou krajinou Berlín, spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi a miestnymi subjektmi vo Francúzsku,a práca vykonaná v Bulharsku s cieľom lepšie mobilizovať fondy EÚ. Maďarsko navrhlo vitálny systém na monitorovanie vykonávania vnútroštátnej stratégie,Španielsko vycvičilo 158 policajných jednotiek na riešenie etnickej diskriminácie a Rumunsko vyčlenilo 15 000 miest pre rómskych študentov v školách, na univerzitách a v oblasti odbornej prípravy.

Odporúčanie

Návrh Komisie na odporúčanie Rady je prvým právnym nástrojom EÚ na začleňovanie Rómov. Členským štátom sa v návrhu odporúča, aby prostredníctvom pozitívnej diskriminácie vyrovnávali rozdiely medzi Rómami a ostatným obyvateľstvom. Posilňuje sa v ňom rámec vnútroštátnych stratégií EÚ zameraných na integráciu Rómov, na ktorom sa dohodli všetky členské štáty v roku 2011 stanovením podmienok na účinné začleňovanie rómskeho obyvateľstva v členských štátoch. Na základe predchádzajúcich oznámení sa navrhované odporúčanie zameriava na štyri oblasti, v ktorých vedúci predstavitelia EÚ odsúhlasili spoločné ciele týkajúce sa integrácie Rómov v rámci EÚ: prístup k vzdelaniu, zamestnanosť, zdravotná starostlivosť a bývanie. Realizácia cieľových opatrení vyžaduje od členských štátov, aby na začlenenie Rómov, ako kľúčový faktor stanovený Komisiou v hodnotení vnútroštátnych stratégií členských štátov v minulom roku, pridelili nielen fondy EÚ, ale aj vnútroštátne a súkromné fondy a fondy tretieho sektora (IP/12/499). Okrem toho poskytuje pokyny na pomoc členským štátom pri transformácii horizontálnych problémov do opatrení zameraných na integráciu Rómov s cieľom zabezpečiť, aby sa stratégie vykonávali na miestnej úrovni, aby sa presadzovali antidiskriminačné pravidlá, aby sa dodržiaval prístup zameraný na sociálne investície, aby sa ochraňovali rómske deti a ženy a aby sa odstránila chudoba.

Financovanie

V navrhovanom odporúčaní sa členským štátom odporúča, aby pridelili dostatočné finančné prostriedky na vnútroštátne a miestne stratégie a akčné plány na začleňovanie Rómov z akýchkoľvek dostupných zdrojov. Tým by sa malo uľahčiť prideľovanie primeraného podielu zdrojov kohéznej politiky EÚ na investície do ľudí prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu a prideliť aspoň 20 % tejto sumy v každom členskom štáte na sociálne začleňovanie. Z navrhovaného odporúčania takisto vyplýva, že integrácia Rómov je zahrnutá do dohody o partnerstve príslušných členských štátov. S cieľom zaistiť účinné vykonávanie by sa mali posilniť kapacity miestnych orgánov a organizácií občianskej spoločnosti.

Ďalšie kroky

Aby návrh odporúčania Rady nadobudol účinnosť, musia ho najprv jednomyseľne prijať členské štáty na zasadnutí Rady a musí ho schváliť Európsky parlament. Tým sa posilnia existujúce politické záväzky členských štátov. Krajiny EÚ majú dva roky na to, aby v súlade s odporúčaním zaviedli do praxe potrebné opatrenia. Budú musieť každoročne informovať Komisiu o tom, ako ich uplatňujú. Komisia bude pokrok naďalej posudzovať vo vlastných ročných správach o pokroku v začleňovaní Rómov vydávaných každú jar.

Zistenia sa budú uvádzať aj v procese európskeho semestra pre koordináciu hospodárskej politiky. V máji 2013 Komisia navrhla odporúčania pre jednotlivé krajiny (CSR) pre päť členských štátov v rámci európskeho semestra o otázkach týkajúcich sa Rómov (Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko). Tento ročný cyklus zabezpečí, aby integrácia Rómov zostala pevne a trvalo na programe Európskej únie.

Odporúčania pre jednotlivé krajiny sa zameriavajú na najdôležitejšie štrukturálne prekážky, ktoré ovplyvňujú pokrok k dosahovaniu cieľov stratégie Európa 2020, ako je zníženie chudoby a sociálneho vylúčenia a podpora vzdelávania v každom členskom štáte. Preto sa takisto naznačujú priority v oblasti financovania na roky 2014 – 2020. Prostredníctvom prebiehajúcich rokovaní s členskými štátmi o využívaní fondov EÚ by sa malo zaistiť primerané prideľovanie fondov, aby sa záväzky zmenili na konkrétne opatrenia.

Súvislosti

Integrácia Rómov je v záujme členských štátov, a to najmä tých, v ktorých je veľká rómska menšina. Rómovia predstavujú významný a rastúci podiel obyvateľstva v školskom veku a budúcich pracovných síl. V krajinách ako Bulharsko a Rumunsko je Róm jedna z každých štyroch až piatich novopríchodzích na trh práce.  Na umožnenie rómskemu obyvateľstvu dosiahnuť svoj potenciál a aktívne a rovnocenne pôsobiť v spoločnosti sú rozhodujúce efektívne politiky na aktiváciu trhu práce a individualizované a prístupné podporné služby pre rómskych uchádzačov o zamestnanie.

Európska komisia vo svojej správe z roku 2012 vyzvala členské štáty EÚ, aby vykonali vnútroštátne stratégie na zlepšenie hospodárskej a sociálnej integrácie rómskeho obyvateľstva v Európe. Členské štáty vypracovali tieto plány ako odpoveď na rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov, ktorý Komisia prijala 5. apríla 2011 (pozri IP/11/400, MEMO/11/216), ktorý vedúci predstavitelia EÚ schválili v júni 2011 (IP/11/789).

Popri vnútroštátnych rozpočtoch sa zmobilizovali Štrukturálne fondy EÚ – Európsky sociálny fond (ESF), Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF), ako aj Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EAFRD), aby podporili vnútroštátne úsilie a aby sa stali významnou finančnou pákou, ktorá zabezpečí, aby vnútroštátne stratégie na integráciu Rómov viedli k reálnemu sociálno-ekonomickému začleňovaniu rómskych komunít. Napriek tomu, že tri fondy prispievajú ročne 50 miliardami EUR, pre znevýhodnené komunity vrátane Rómov to nestačí.

Podpredsedníčka Redingová a Komisár Andor sa 15. mája 2013 stretli s kľúčovými hráčmi rómskej občianskej spoločnosti, aby prerokovali integráciu Rómov v Európe a pripravili dnešný návrh odporúčania (MEMO/13/437).

Správa Komisie a návrh odporúčania Rady sa predloží 27. júna 2013 na zasadnutí európskej platformy pre začleňovanie Rómov, ktorá sa tento rok zameria na naliehavú potrebu zlepšiť situáciu rómskych detí a mládeže.

Ďalšie informácie

MEMO/13/610

Informácie pre tlač:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/news/130626_en.htm

Európska komisia – Rómovia:

http://ec.europa.eu/roma

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Sledujte komisárku na Twitteri: @VivianeRedingEU

Domovská stránka komisára EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andora:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

László Andor na Twitteri: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ANNEX

Overview of efforts for a successful implementation of the national Roma strategies:

1. Involving local and regional authorities: further efforts are needed

2. Working closely with civil society: civil society involvement not yet sufficient

3. Allocating proportionate financial resources

Weaknesses in allocating financial resources matching the policy commitments made in the strategies remain a major obstacle to implementation.

4. Monitoring and evaluation

5. Fighting discrimination convincingly

II. Roma population figures - Council of Europe estimates

Document prepared by the Support Team of the Special Representative of the Secretary General of the Council of Europe for Roma Issues.

Updated on 2 July 2012. Most estimates include both local Roma, Roma-related groups (Sinti, Travellers, etc.) and Roma migrants.


Side Bar