Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 21. júna 2013

Bude vaše mesto v roku 2016 Európskym hlavným zeleným mestom?

Komisia vyhlásila súťaž o Európske hlavné zelené mesto roka 2016. Ocenenie Európske hlavné zelené mesto sa každoročne udeľuje mestám, ktoré sa najlepšie starajú o urbanistický rozvoj šetrný k životnému prostrediu. Jeho cieľom je inšpirovať európske mestá, aby prijali opatrenia, vďaka ktorým by sa stali príťažlivejšími a zdravšími miestami na život, prácu a turistiku – slovom, aby sa v nich dobre žilo.

Po prvý raz sa o titul môžu uchádzať európske mestá s počtom obyvateľov nad 100 000. Doteraz sa do súťaže mohli zapojiť iba mestá, v ktorých žije aspoň 200 000 ľudí. Touto zmenou sa súťaž sprístupnila vyše štyrom stovkám miest v celej Európe.

Medzi výhody titulu Európske hlavné zelené mesto patria najmä čistejšie životné prostredie, nové pracovné miesta a investície, ale aj nárast cestovného ruchu. Ďalším prínosom je pozitívny mediálny ohlas a intenzívnejšie sponzorovanie environmentálnych projektov.

Európsky komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Ocenením Európske hlavné zelené mesto sa zviditeľňujú snahy o zlepšenie mestského prostredia a podporu udržateľného rastu. Pri príležitosti vyhlásenia siedmeho ročníka súťaže o titul Európske hlavné zelené mesto na rok 2016 by som chcel vyzvať menšie mestá, aby sa zúčastnili na tejto súťaži a využili ju ako príležitosť na zhodnotenie a zviditeľnenie svojich výsledkov v oblasti životného prostredia a zároveň ako príležitosť na naplánovanie udržateľného rozvoja v záujme svojich občanov.“

Cieľom ocenenia je:

  • oceniť mestá, ktoré dosahujú dobré výsledky pri plnení ambicióznych cieľov v oblasti životného prostredia,

  • podporiť mestá pri stanovovaní ambicióznych cieľov ďalšieho zlepšenia v oblasti životného prostredia a udržateľného rozvoja a

  • inšpirovať ďalšie mestá novými myšlienkami, najlepšími postupmi a skúsenosťami.

Prihlášky sa budú hodnotiť na základe dvanástich ukazovateľov: zmiernenie dôsledkov zmeny klímy a prispôsobenie sa im; miestna doprava; zelené plochy v zastavaných oblastiach rešpektujúce zásady udržateľného využívania pôdy; príroda a biodiverzita; kvalita okolitého ovzdušia; akustická kvalita životného prostredia; produkcia odpadov a odpadové hospodárstvo; hospodárenie s vodou; čistenie odpadových vôd; ekologické inovácie a udržateľná zamestnanosť; energetická hospodárnosť; integrovaná politika životného prostredia.

Na súťaži sa môžu zúčastniť členské štáty EÚ, pristupujúce a kandidátske krajiny (Chorvátsko, FYROM, Island, Čierna Hora, Srbsko a Turecko) a krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru. Mestá môžu podať prihlášku online na adrese www.europeangreencapital.eu. Prihlášky na rok 2016 možno podávať do 17. októbra 2013. Titul udeľuje európska porota po porade so skupinou uznávaných odborníkov z rôznych oblastí životného prostredia. Víťaz bude vyhlásený v júni 2014.

Súvislosti

Ocenenie Európske hlavné zelené mesto je výsledkom iniciatívy miest, ktorým záleží na ochrane životného prostredia. Nápad pôvodne vznikol na stretnutí, ktoré sa konalo 15. mája 2006 v estónskom Tallinne z iniciatívy jeho bývalého starostu Jüriho Ratasa. Počas tohto stretnutia 15 európskych miest a združenie miest Estónska podpísali spoločné memorandum o porozumení, v ktorom bola načrtnutá myšlienka takéhoto ocenenia.

Za roky 2010 až 2015 tento prestížny titul získalo šesť miest v tomto poradí: Štokholm, Hamburg, Vitoria-Gasteiz, Nantes, Kodaň a Bristol. Bristol vyhlásili za hlavné zelené mesto roka 2015 minulý piatok v Nantes na každoročnom slávnostnom ceremoniáli.

Európa je v súčasnosti prevažne urbanizovanou spoločnosťou: traja zo štyroch Európanov žijú v menších či väčších mestách. Mnoho environmentálnych problémov, ktorým čelí naša spoločnosť, má pôvod v mestských oblastiach. Práve ony sa však angažujú v úsilí o inovácie potrebné na ich riešenie. Ocenenie Európske hlavné zelené mesto vzniklo ako iniciatíva, ktorou sa uznáva vynaložené úsilie, podnecujú mestá, aby prijímali ďalšie opatrenia, a zviditeľňuje a podporuje výmena najlepších postupov medzi európskymi mestami.

Takéto zviditeľnenie môže nielen inšpirovať ďalšie mestá, ale navyše aj zlepšiť povesť víťazného mesta, a tým doň prilákať viac návštevníkov alebo ľudí, ktorí sa v ňom rozhodnú pracovať a žiť.

Ďalšie informácie:

www.europeangreencapital.eu

Facebook: http://www.facebook.com/EuropeanGreenCapitalAward

Twitter: http://twitter.com/EU_GreenCapital alebo o nás píšte na Twitteri s uvedením odkazu @EU_GreenCapital

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 3593)

Monica Westerenová (+32 2 299 1830)


Side Bar