Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 19. juni 2013

Konkurrence: Kommissionen pålægger Lundbeck og andre medicinalfirmaer bøder for at forsinke lanceringen af generiske lægemidler

Europa-Kommissionen har pålagt det danske medicinalfirma Lundbeck en bøde på 93, 8 million € og en række producenter af generiske lægemidler bøder, der beløber sig til i alt 52,2 million €. I 2002 indgik Lundbeck med hver af disse producenter aftaler om at forsinke lanceringen på markedet af billigere generiske versioner af Lundbecks varemærkeregistrerede produkt citalopram, som er et storsælgende antidepressivt middel. Disse aftaler var i strid med EU's konkurrenceregler, som forbyder konkurrencebegrænsende aftaler (artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde). Producenterne af generiske lægemidler var bl.a. Alpharma (nu en del af Zoetis), Merck KGaA/Generics UK (Generics UK er nu en del af Mylan), Arrow (nu en del af Actavis) og Ranbaxy.

Kommissionens næstformand Joaquín Almunia, som har ansvaret for konkurrencepolitikken, udtalte: "Det kan ikke accepteres, at en virksomhed betaler sine konkurrenter for at holde sig ude af markedet og forsinker lanceringen af billigere lægemidler. Aftaler af denne type er til direkte skade for patienterne og de nationale sundhedssystemer, som allerede opererer med stramme budgetter. Kommissionen vil ikke tolerere en sådan konkurrencebegrænsende praksis."

Citalopram er et storsælgende antidepressivt middel, og det var på det pågældende tidspunkt Lundbecks mest indbringende produkt. Efter udløbet af Lundbecks grundpatent for citaloprammolekylet havde virksomheden kun nogle tilknyttede procespatenter, som gav en mere begrænset beskyttelse. Producenter af billigere, generiske versioner af citalopram havde derfor mulighed for at komme ind på markedet. En af dem var således begyndt at sælge sin egen generiske version af citalopram, og flere andre producenter var gået i gang med seriøse lanceringstiltag.

Erfaringerne viser, at effektiv konkurrence inden for generiske lægemidler får priserne til at falde signifikant. Det medfører et dramatisk fald i indtjeningen for producenter af mærkevareregistrerede produkter, men er til stor gavn for patienterne. Priserne for generisk citalopram faldt f.eks. gennemsnitligt med 90 % i UK i forhold til Lundbecks tidligere prisniveau, da der først var kommet i gang i salget af de generiske lægemidler efter ophævelsen af aftalerne.

Men i stedet for at konkurrere blev de generiske producenter i 2002 enige med Lundbeck om ikke at gå ind på markedet til gengæld for betydelige betalinger og andre incitamenter fra Lundbeck, som beløb sig til snesevis af millioner euro. I interne dokumenter henvises der til dannelsen af en "klub" og en "stak $$$", der skal deles blandt deltagerne. Lundbeck udbetalte betydelige engangsbeløb, opkøbte lagre af generiske lægemidler med det ene formål at destruere dem og tilbød garanterede fortjenester i en distributionsaftale. Aftalerne gav Lundbeck sikkerhed for, at de generiske producenter ville holde sig ude af markedet i aftalernes løbetid, men gav ikke disse producenter nogen garanti for, at de efterfølgende ville kunne få adgang til markedet. Disse aftaler adskiller sig meget fra andre patentsager, hvor de generiske virksomheder ikke simpelthen betales for at holde sig væk fra markedet.

Kommissionen har baseret bøderne på sine retningslinjer fra 2006 om bøder (se IP/06/857 og MEMO/06/256). Ved fastsættelsen af bøderne tog Kommissionen hensyn til varigheden af de enkelte overtrædelser og til, hvor alvorlige de var. Selve varigheden af denne efterforskning blev vurderet som en formildende omstændighed. Én virksomhed anmodede om en bødenedsættelse med henvisning til, at den var ude af stand til at betale bøden i henhold til pkt. 35 i retningslinjerne om bøder. Anmodningen opfyldte imidlertid ikke betingelserne for en nedsættelse.

Overtrædelse

Bøder - Lundbeck

Bøder – generiske producenter

Merck KGaA / Generics [UK]- aftaler

Merck KGaA: 21 411 000 €

solidarisk med Generics [UK] Limited: 7 766 843 €

Arrow-aftaler

Arrow Group ApS:

9 975 000 €

solidarisk med Arrow Generics Limited:

9 360 000 €

heraf solidarisk med Resolution Chemicals Limited: 823 735 €

Alpharma-aftale

Zoetis Products LLC og Xellia Pharmaceuticals ApS solidarisk: 10 530 000 €

solidarisk med A.L.d Industrier AS: 43 216 €

Ranbaxy-aftale

Ranbaxy Laboratories Limited og Ranbaxy (UK) Limited, solidarisk: 10 323 000€

I alt

93 766 000 €

Samlet beløb for generiske producenter: 52 239 000€

Sagsforløb

Kommissionens konkurrenceundersøgelse af medicinalsektoren påviste en række strukturelle spørgsmål og problemer med hensyn til virksomhedernes praksis, som kunne forsinke lanceringen af billigere medicin på EU-markedet. Den understregede også betydningen af en mere effektiv håndhævelse af konkurrencelovgivningen (se IP/09/1098, MEMO/09/321 og MEMO/13/56).

Kommissionen udsendte i 2012 og 2013 klagepunktsmeddelelser i forbindelse med to andre undersøgelser - én vedrørende perindopril, et kardiovaskulært medicinalprodukt (se IP/12/835) og en anden vedrørende fentanyl, som er smertestillende medicin (se IP/13/81).

Kommissionen har desuden fulgt patentsager med henblik på at identificere aftaler, der potentielt set kan være problematiske set fra et konkurrenceperspektiv - nemlig dem, der begrænser lancering af genetiske lægemidler til gengæld for overførsel af værdier fra en patentindehaver til en generisk producent. Af den seneste rapport fra juli 2012 fremgår det, at andelen af sådanne potentielt problematiske aftaler har stabiliseret sig på et lavt niveau, nemlig 11 %. Rapporten viser således, at langt størstedelen af patentaftalerne er uproblematiske i forhold til konkurrencereglerne. Antallet af patentforlig er øget betydeligt siden sektorundersøgelsen, hvilket viser, at Kommissionens indsats ikke har forhindret medicinalvirksomhederne i at indgå lovlige aftaler. Det forhold, at der stadig indgås potentielt problematiske aftaler, er dog udtryk for, at Kommissionen også fremover skal være på vagt.

Den afgørelse, der offentliggøres i dag, kommer i forlængelse af klagepunktsmeddelelsen, der blev sendt til parterne i juli 2012 (se IP/12/834 og MEMO/12/593), og indledningen af den formelle undersøgelsesprocedure i januar 2010 (se IP/10/8).

Erstatningssøgsmål

Enhver person eller virksomhed, som er berørt af konkurrencebegrænsende adfærd som beskrevet i denne sag, kan anlægge erstatningssøgsmål ved medlemsstaternes domstole. Både Domstolens retspraksis og Rådets forordning 1/2003 bekræfter, at i sager, som er anlagt ved de nationale domstole, er en afgørelse truffet af Kommissionen bindende bevis for, at adfærden fandt sted og var ulovlig. Selv om Kommissionen har pålagt de pågældende virksomheder bøder, kan der gives medhold i erstatningskrav, uden at sådanne krav skal nedsættes på grund af bøden fra Kommissionen.

Kommissionen vedtog i juni 2013 et forslag til direktiv, der skal gøre det nemmere for ofre for konkurrencebegrænsende praksis at få en sådan erstatning (se IP/13/525 og MEMO/13/531). Der kan findes flere oplysninger om erstatningssøgsmål ved overtrædelse af konkurrenceregler, herunder en praktisk vejledning om, hvordan man opgør den skade, der typisk er resultatet af konkurrencebegrænsende praksis, offentlig høring og et EU-resumé, på følgende adresse:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html

Kontaktpersoner:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)


Side Bar