Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 30. toukokuuta 2013

Komissaari Damanaki tyytyväinen yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksesta saavutettuun sopuun

Kalastus- ja meriasioista vastaava komissaari Maria Damanaki on tyytyväinen ministerineuvoston ja Euroopan parlamentin saavuttamaan yksimielisyyteen uudistetusta EU:n kalastuspolitiikasta.

Yksimielisyyden saavuttaminen merkitsee päätöstä mittavalle prosessille, joka käynnistyi pitkällisellä kuulemisprosessilla, joka puolestaan johti Euroopan komission vuonna 2011 esittämään kunnianhimoiseen uudistuspakettiin. Nyt saavutettu sopu on tulosta useista Irlannin maatalous-, elintarvike- ja meriministeri Simon Coveneyn johdolla puheenjohtajavaltio Irlannin ja Euroopan parlamentin välillä käydyistä neuvotteluista, joissa komissio toimi keskustelujen vetäjänä. Viimeiset avoimet kysymykset liittyivät neljään keskeiseen osa-alueeseen, joita ovat kestävä enimmäistuotto, poisheittämiskielto, alueellistaminen ja laivastokapasiteetin hallinta.

Tämä on historiallinen askel kaikkien kalastus- ja vesiviljelyalalla työskentelevien kannalta”, totesi komissaari Maria Damanaki. Komissio on muuttamassa perinpohjaisesti tulevaisuuden kalastustapaa.

  • 1. Luomme pohjaa eurooppalaisten kalastajien ja eurooppalaisen kalastusalan kestävälle tulevaisuudelle

    palauttamalla kalakannat kestävälle tasolle, saattamalla kalastusmahdollisuudet tieteellisten lausuntojen mukaisiksi sekä lopettamalla saaliin poisheittäminen, eli kalojen pyynti ja niiden heittäminen kuolleena takaisin mereen, sekä muut tuhlaavat käytännöt.

  • 2. Samoja periaatteita sovelletaan myös EU:n ulkopuolisilla vesillä kalastettaessa. Noudatamme täysimääräisesti kansainvälistä oikeutta ja unionin sitoumuksia.

  • 3. Vastedes päätöksiä ei tehdä vain Brysselissä. Mikrotason hallinnoinnista luovutaan. Kalastuspolitiikka alueellistetaan ja työskennellään yhdessä paikallisviranomaisten ja sidosryhmien kanssa alue- ja tapauskohtaisten ratkaisujen löytämiseksi jokaiseen ongelmaan.

  • 4. Myös markkinapolitiikkaa muutetaan, jotta kuluttajat saavat tietoa nykyistä paremmin, minkä ansiosta eurooppalaiset kalastajat saavat kalasta riittävän hinnan.

Kalastuspolitiikan uudistus edistää voimakkaasti kasvua ja työllisyyttä aikana, jolloin Eurooppa sitä eniten tarvitsee.

Olen hyvin kiitollinen sekä Ulrike Rodustille että Simon Coveneylle heidän sitoutuneisuudestaan ja väsymättömistä ponnisteluistaan tämän sopimuksen saavuttamiseksi. Haluan myös kiittää ministerineuvostoa ja Euroopan parlamenttia niiden avoimesta ja tasapainoisesta lähestymistavasta koko neuvotteluprosessin ajan.

Seuraavaksi aion ottaa saman proaktiivisen asenteen uudistusten täytäntöönpanoon ja varmistaa, että ne osoittautuvat menestykseksi kalastusalan, EU:n kansalaisten ja Euroopan talouden kannalta”.

Taustaa

Uudistetun kalastuspolitiikan yleistavoitteena on liikakalastuksen lopettaminen ja ympäristöllisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävämpi kalastus. Uudistuksella pyritään luomaan edellytykset kalakantojen ja kalastuksen sekä niiden perustana olevan meriympäristön paremmalle tulevaisuudelle. Uudistetun kalastuspolitiikan tavoitteena on palauttaa kalakannat kestävälle tasolle määrittämällä kalastusmahdollisuudet tieteeseen perustuen. Sen tavoitteena on niin ikään tukea alan kestävää kasvua, luoda työpaikkoja rannikkoalueille ja viime kädessä tarjota EU:n kansalaisille terveellisiä ja kestävällä pohjalla olevia kalatuotteita.

Uudistus edistää osaltaan Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamista, ja se on olennaisessa osassa pyrittäessä tekemään EU:n meri- ja rannikkoalueiden politiikasta johdonmukaisempaa vahvistamalla alan talouskehitystä ja rannikkoalueiden koheesiota.

Yhteisen kalastuspolitiikan käynnistivät vuonna 1970 Euroopan yhteisön kuusi perustajamaata kalastustuotteiden yhteismarkkinoiden luomiseksi. Sen jälkeen kalastuspolitiikkaa on muutettu useita kertoja, ja viimeisin mittava uudistus toteutettiin vuonna 2002.

Lisätietoja

Yksityiskohtaisia tietoja uudistuksesta sivulla

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_fi.htm

MEMO/13/482

Yhteyshenkilöt:

Oliver Drewes (+32-2) 299 24 21

Lone Mikkelsen (+32-2) 296 05 67


Side Bar