Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2013

Καλύτερη υποστήριξη των νέων εκπαιδευτικών στην ΕΕ

Τα προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης που αποσκοπούν να προσφέρουν εξατομικευμένη υποστήριξη και συμβουλές στους νέους εκπαιδευτικούς είναι πλέον υποχρεωτικά σε 15 κράτη μέλη της ΕΕ (Αυστρία, Κύπρο, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο), καθώς και στην Κροατία και την Τουρκία, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολείων σε 32 χώρες. Παρόλο που αυτά τα προγράμματα διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τον τρόπο οργάνωσης, ο στόχος όλων είναι να βοηθήσουν τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς να προσαρμοστούν στο επάγγελμα και να μειώσουν την πιθανότητα πρόωρης εγκατάλειψης του επαγγέλματος.

«Η επιρροή ενός καλού εκπαιδευτικού μπορεί να είναι καθοριστική για το μέλλον ενός παιδιού», δήλωσε η επίτροπος κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας. «Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, καλώ όλα τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την κατάρτιση και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν αυτοί να αναπτύξουν πλήρως τις ικανότητές τους καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους και να εξασφαλίζεται υψηλής ποιότητας και καινοτόμος διδασκαλία που θα εφοδιάζει τους νέους με τις δεξιότητες που χρειάζονται για τη σύγχρονη ζωή».

Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ έχουν καθορίσει τις ικανότητες που πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί για την εύρεση εργασίας και την επαγγελματική τους ανέλιξη· οι ικανότητες αυτές περιλαμβάνουν παιδαγωγικές γνώσεις, ομαδική εργασία, διαπροσωπικές δεξιότητες και επαγγελματικές δεξιότητες. Αυτό το «πλαίσιο ικανοτήτων» αποτελεί τη βάση για την αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε όλες τι χώρες και περιφέρειες, με 8 εξαιρέσεις (γερμανόφωνη κοινότητα Βελγίου, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Σλοβακία).

Οι περισσότεροι από τους 5 εκατομμύρια εκπαιδευτικούς της Ευρώπης υποχρεούνται, σύμφωνα με τη σύμβαση εργασίας τους, να εργάζονται τουλάχιστον 35-40 ώρες την εβδομάδα, στις οποίες περιλαμβάνονται οι διδακτικές ώρες, οι διαθέσιμες ώρες στο σχολείο και οι ώρες που αφιερώνονται στην προετοιμασία και βαθμολόγηση. Ο αριθμός των ωρών κατά τις οποίες οι εκπαιδευτικοί απασχολούνται ενεργά με τη διδασκαλία ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό: ο αριθμός είναι γενικά υψηλότερος στην προσχολική εκπαίδευση και μειώνεται στις υψηλότερες εκπαιδευτικές βαθμίδες. Ο μέσος αριθμός ωρών διδασκαλίας στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι 20.

Περίπου στο ένα τρίτο των ευρωπαϊκών χωρών οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι παρόντες στο σχολείο για περίπου 30 ώρες εβδομαδιαίως. Δεν υπάρχει καθορισμένος υποχρεωτικός χρόνος στην Πορτογαλία, τη Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία) και στη Νορβηγία, καθώς και στην Κύπρο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην Ισλανδία στην προσχολική εκπαίδευση. Στη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Κύπρος, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία, ο αριθμός των διδακτικών ωρών μειώνεται μετά από ορισμένα έτη υπηρεσίας.

Σε όλη την Ευρώπη, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών είναι ηλικίας άνω των 40 ετών. Σχεδόν το ήμισυ των εκπαιδευτικών είναι ηλικίας άνω των 50 ετών στη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, τη Νορβηγία και την Ισλανδία. Το ποσοστό των εκπαιδευτικών ηλικίας κάτω των 30 ετών είναι ιδιαιτέρως χαμηλό στη Γερμανία, την Ιταλία και τη Σουηδία.

Στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ οι κατώτατοι βασικοί μισθοί των εκπαιδευτικών που εργάζονται στην υποχρεωτική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) είναι χαμηλότεροι από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Τα επιδόματα, που μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τις καθαρές αποδοχές ενός εκπαιδευτικού, συνήθως καταβάλλονται για υπερωρίες ή πρόσθετα καθήκοντα. Μόνο στις μισές από τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα χορηγούνται επιδόματα με γνώμονα την καλή απόδοσή τους στη διδασκαλία ή τα αποτελέσματα των σπουδαστών.

Ιστορικό

Η έρευνα για τα βασικά στοιχεία σχετικά με τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές σχολείων καλύπτει 32 χώρες (κράτη μέλη της ΕΕ, Κροατία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Τουρκία). Πραγματοποιείται για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το δίκτυο Eurydice και συγκεντρώνει τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές σχολείων, από την προσχολική έως τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και στοιχεία σχετικά με την ηλικία, το φύλο, το ωράριο εργασίας και τους μισθούς. Η έκθεση συνδυάζει στοιχεία και πληροφορίες που παρέχονται από το δίκτυο Eurydice, τη Eurostat και από διεθνείς έρευνες, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς έρευνας για τη διδασκαλία και τη μάθηση (TALIS 2008) και του προγράμματος διεθνούς αξιολόγησης μαθητών (PISA 2009) του ΟΟΣΑ, και της έρευνας των τάσεων στις σπουδές των μαθηματικών και των θετικών επιστημών (TIMSS 2011, διεθνής ένωση για την αξιολόγηση των μαθητικών επιδόσεων ).

Η στρατηγική για τον ανασχεδιασμό της εκπαίδευσης της Επιτροπής υπογραμμίζει τη σημασία της προσέλκυσης των καλύτερων υποψήφιων εκπαιδευτικών, ιδίως δεδομένου του μεγάλου αριθμού των εκπαιδευτικών που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση. Η επαρκής αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και η συνεχής επαγγελματική εξέλιξη για τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές βελτιώνουν την ποιότητα της εκπαίδευσης στην Ευρώπη: μόνο με την προσέλκυση και την κατάρτιση των καλύτερων εκπαιδευτικών μπορεί να υπάρχει εργατικό δυναμικό με υψηλή ειδίκευση. Η προώθηση της αριστείας στη διδασκαλία αποτελεί επίσης προτεραιότητα για την ομάδα υψηλού επιπέδου για τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την οποία δρομολόγησε η επίτροπος κυρία Βασιλείου τον Νοέμβριο του 2011.

Eurydice

Το δίκτυο Eurydice περιλαμβάνει 40 εθνικές μονάδες που εδρεύουν σε 36 χώρες (κράτη μέλη της ΕΕ, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία, Κροατία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, Σερβία και Τουρκία). Υπεύθυνος για τον συντονισμό του δικτύου Eurydice είναι ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Περισσότερες πληροφορίες

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης είναι διαθέσιμο στα αγγλικά στον δικτυακό τόπο Eurydice

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εκπαίδευση και κατάρτιση

Δικτυακός τόπος της κ. Ανδρούλλας Βασιλείου

Ακολουθήστε την κυρία Ανδρούλλα Βασιλείου στο Twitter @VassiliouEU

Αρμόδιοι υπάλληλοι :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Ντίνα Αβραάμ (+32 2 295 96 67)

Παραρτήματα

    Σχήμα 1: Εθνικό πρόγραμμα εισαγωγικής εκπαίδευσης για νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς στην προσχολική, πρωτοβάθμια και γενική (κατώτερη και ανώτερη) δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED 0, 1, 2 και 3), 2011/12

Σημ.: Επεξηγηματικές σημειώσεις και ειδικές σημειώσεις για κάθε χώρα υπάρχουν στη σελίδα 40
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/key_data_en.php/151EN.pdf

Σχήμα 2: Επίσημοι ορισμοί του εβδομαδιαίου φόρτου εργασίας των εκπαιδευτικών πλήρους απασχόλησης σε ώρες στην προσχολική, πρωτοβάθμια και γενική (κατώτερη και ανώτερη) δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το 2011/12

Σχήμα 2 (συνέχεια): Επίσημοι ορισμοί του εβδομαδιαίου φόρτου εργασίας των εκπαιδευτικών πλήρους απασχόλησης σε ώρες στην προσχολική, πρωτοβάθμια και γενική (κατώτερη και ανώτερη) δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το 2011/12

Σημ.: Επεξηγηματικές σημειώσεις και ειδικές σημειώσεις για κάθε χώρα υπάρχουν στις σελίδες 76-77
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/key_data_en.php/151EN.pdf


Side Bar