Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 24 april 2013

Geen geld- en tijdverlies meer voor stempels op openbare akten: Europese Commissie pakt bureaucratie in de lidstaten aan

Vandaag presenteert de Europese Commissie een voorstel dat een einde maakt aan de bureaucratische rompslomp waar burgers en bedrijven zich doorheen moeten worstelen om een andere lidstaat ervan te overtuigen dat een openbare akte echt is. Nu kost het burgers die naar een andere lidstaat verhuizen veel tijd en geld om aan te tonen dat bijvoorbeeld de geboorte- of huwelijksakte die door hun eigen lidstaat is afgegeven, echt is. Daarvoor is een zogeheten “apostille” nodig, een certificaat dat voor openbare autoriteiten in andere lidstaten als bewijs geldt van de echtheid van een akte of van een handtekening. Ook bedrijven die grensoverschrijdend actief zijn op de interne markt hebben hiermee te maken. Zij moeten bijvoorbeeld vaak een aantal gewaarmerkte openbare akten indienen met betrekking tot hun rechtsvorm. Deze voorschriften dateren uit de tijd dat landen openbare akten van een ander land alleen als echt beschouwden als die waren afgegeven door het ministerie van Buitenlandse Zaken van dat land. Maar nu we elkaars vonnissen accepteren, moeten we ook vertrouwen durven hebben in elkaars bureaus voor de burgerlijke stand en de geboorteakten die zij afgeven, zonder dat een ministerie van Buitenlandse Zaken, een ministerie van Justitie of ander autoriteiten moeten instaan voor de echtheid daarvan. Daarom stelt de Europese Commissie vandaag voor om voor mensen die in een andere lidstaat wonen en werken de apostillestempel af te schaffen, net als een aantal andere duistere administratieve voorschriften betreffende het waarmerken van openbare akten.

"Je hoeft niet elke keer als je de grens overgaat door je ministerie van Buitenlandse Zaken te laten bevestigen dat je paspoort echt een paspoort is; waarom zou dat dan wel moeten voor een geboorteakte?" aldus vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor justitie. “Het is hoogst irritant dat je, als je naar het buitenland gaat, via dure formaliteiten moet aantonen dat je geboorteakte echt een geboorteakte is of dat je bedrijf geregistreerd staat. Ik heb talloze verhalen gehoord over het gedoe om aan deze onbegrijpelijke eisen te voldoen. Met dit voorstel maakt de Commissie het burgers en bedrijven gemakkelijker hun recht van vrij verkeer uit te oefenen in de EU."

Het voorstel houdt in dat burgers en bedrijven niet langer dure “gelegaliseerde” kopieën of “gewaarmerkte” vertalingen van officiële documenten nodig hebben om bijvoorbeeld een woning of een bedrijf te laten registreren, om te trouwen of om een verblijfskaart aan te vragen. Voor twaalf categorieën openbare akten worden formaliteiten als “apostille” en “legalisatie” afgeschaft1. Die formaliteiten zijn nu jaarlijks voor ongeveer 1,4 miljoen documenten nodig. Dit bespaart burgers en bedrijven niet alleen 330 miljoen euro, maar ook veel tijd en moeite.

De nieuwe regels hebben echter geen effect op de erkenning van de inhoud of de gevolgen van de betrokken akten. Het wordt alleen eenvoudiger om te bewijzen dat een openbare akte, of de handtekening op een akte, echt is en in welke hoedanigheid degene die het document heeft ondertekend, dat heeft gedaan. Dit moet door de lidstaten wederzijds worden aanvaard zonder verdere vereisten.

De Commissie stelt ook een instrument voor dat de zaken nog verder vereenvoudigt: meertalige standaardformulieren in alle officiële EU-talen. Burgers kunnen deze formulieren aanvragen in plaats van en onder dezelfde voorwaarden als nationale openbare akten betreffende geboorte, overlijden, huwelijk, geregistreerd partnerschap, en rechtsvorm en vertegenwoordiging van een vennootschap of ander onderneming (zie voorbeelden in de bijlage). Dit zou vooral de vertaalkosten drukken, omdat vertalingen dan niet nodig zijn. Het ontwerp van de formulieren is gebaseerd op een aantal internationale overeenkomsten2.

Het voorstel bevat ook waarborgen tegen fraude. Wanneer een nationale autoriteit gegronde twijfel heeft over een bepaalde akte, kan zij via het informatiesysteem interne markt (IMI) de echtheid ervan controleren bij de afgevende instantie.

Achtergrond

Volgens een Eurobarometer van oktober 2010 vond 73% van de Europeanen dat maatregelen genomen moesten worden om het gebruik van openbare akten tussen de EU-landen te verbeteren.

Vervolgens heeft de Commissie ook in 2010 een groenboek gepubliceerd over de bevordering van het vrije verkeer van openbare akten en een openbare raadpleging gehouden over de manier waarop het gebruik en de acceptatie van openbare akten kunnen worden vereenvoudigd.

De Europese Commissie werkt hard aan het opheffen van alle belemmeringen waar de burgers last van hebben. In het verslag over het burgerschap 2010 (zie IP/10/1390 en MEMO/10/525) werden 25 concrete maatregelen aangekondigd om de resterende obstakels weg te nemen waar EU-burgers tegenaan lopen wanneer zij hun recht van vrij verkeer willen uitoefenen. Met dit voorstel doet de Commissie vandaag haar belofte gestand.

In 2012 heeft de Commissie een brede openbare raadpleging gehouden om de burgers te vragen welke problemen zij ondervinden bij de uitoefening van hun rechten als EU-burger (zie IP/12/461). In een andere lidstaat bewijzen dat een document echt is: dat was een van de problemen die werd genoemd.

Voorbeelden van problemen die EU-burgers ondervinden

“Onlangs ben ik in Luxemburg getrouwd. De procedure voor de erkenning van mijn geboorteakte koste veel tijd en geld. De erkenning gebeurt via een duur “apostille”-systeem. Wereldwijd gezien is dat systeem misschien nuttig, maar binnen de EU maakt het alleen pijnlijk duidelijk dat het tussen de overheidsdiensten aan samenwerking en vertrouwen ontbreekt.”

- reactie van een Roemeense burger op de openbare raadpleging van 2012 over de rechten van EU-burgers.

De nieuwe regels houden het volgende in:

  • “legalisatie" en “apostille” worden afgeschaft;

  • er is geen gewaarmerkte kopie meer nodig als de kopie tegelijk met het origineel wordt ingediend; in dat geval volstaat een niet-gewaarmerkte kopie;

  • er worden niet-gewaarmerkte vertalingen aanvaard van openbare akten die door de autoriteiten van de andere lidstaten zijn afgegeven;

  • er kan gebruik worden gemaakt van meertalige EU-standaardformulieren;

  • de administratieve samenwerking tussen de lidstaten wordt verbeterd om fraude tegen te gaan.

    Volgende stappen: De voorgestelde verordening moet nu volgens de “gewone wetgevingsprocedure” worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad van ministers (medebeslissing). Voorts zal de Commissie in het Europees Jaar van de burger, op 8 mei 2013, een tweede verslag over het EU-burgerschap presenteren met 12 nieuwe concrete maatregelen om de nog resterende belemmeringen voor het recht van vrij verkeer uit de weg te ruimen.

Voor nadere informatie:

Press Pack:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/news/130424_en.htm

MEMO/13/370

Europese Commissie – civiel recht:

http://ec.europa.eu/justice/civil/index_nl.htm

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Volg de vicevoorzitter op Twitter: @VivianeRedingEU

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

BIJLAGE: VOORBEELDEN VAN MEERTALIGE FORMULIEREN

1 :

Dit geldt voor openbare akten betreffende naam, huwelijk en geregistreerd partnerschap, geboorte, ouderschap, adoptie, overlijden, woonplaats, burgerschap en nationaliteit, vastgoed, rechtsvorm en vertegenwoordiging van een vennootschap of andere onderneming, intellectuele-eigendomsrechten, of de afwezigheid van een strafblad.

2 :

Met name die van de Internationale commissie voor de burgerlijke stand (ICCS).


Side Bar