Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2013.

Καταργούνται οι δαπανηρές και γραφειοκρατικές σφραγίδες για τα δημόσια έγγραφα – η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει μέτρα περιορισμού της υπερβολικής γραφειοκρατίας σε όλα τα κράτη μέλη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα τον δραστικό περιορισμό της υπερβολικής γραφειοκρατίας που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις, καταργώντας τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται επί του παρόντος για την αναγνώριση και πιστοποίηση δημόσιων εγγράφων όπως τα πιστοποιητικά γέννησης σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Προς το παρόν, οι πολίτες που μετακινούνται σε άλλο κράτος μέλος υποχρεώνονται να χάσουν πολύ χρόνο και χρήματα προκειμένου να αποδείξουν ότι τα δημόσια έγγραφά τους (όπως τα πιστοποιητικά γέννησης ή γάμου) που εξέδωσε το κράτος μέλος προέλευσης είναι αυθεντικά. Αυτό περιλαμβάνει το επιλεγόμενο πιστοποιητικό επισημείωσης (Apostille) που χρησιμοποιούν οι δημόσιες αρχές σε άλλα κράτη ως απόδειξη της γνησιότητας των δημόσιων εγγράφων ή των υπογραφών των δημοσίων υπαλλήλων επί των εγγράφων. Επηρεάζονται επίσης οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε διασυνοριακό επίπεδο στην ενιαία αγορά της ΕΕ. Για παράδειγμα, συχνά χρειάζεται να υποβάλλουν σειρά πιστοποιημένων δημόσιων εγγράφων για να αποδείξουν την νομική τους κατάσταση όταν λειτουργούν διασυνοριακά. Οι εν λόγω απαιτήσεις χρονολογούνται από μια εποχή όταν οι χώρες εμπιστεύονταν ένα δημόσιο έγγραφο μόνο όταν προερχόταν από το υπουργείο εξωτερικών μιας άλλης χώρας. Ωστόσο, όπως εμπιστευόμαστε τις δικαστικές αποφάσεις των άλλων, θα πρέπει να μπορούμε να εμπιστευτούμε το ληξιαρχείο ενός άλλο κράτους μέλους που εκδίδει πιστοποιητικά γέννησης χωρίς να χρειάζεται η επιβεβαίωση του αντίστοιχου υπουργείου εξωτερικών, υπουργείου δικαιοσύνης ή άλλων αρχών. Κατά συνέπεια, σήμερα η Επιτροπή προτείνει την κατάργηση της σφραγίδας επισημείωσης (Apostille) και σειρά άλλων απηρχαιωμένων διοικητικών απαιτήσεων επικύρωσης δημόσιων εγγράφων για όσους ζουν και εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος.

«Κάθε φορά που διασχίζετε σύνορα, δεν χρειάζεται να ζητήσετε από το υπουργείο εξωτερικών σας να επιβεβαιώσει ότι το διαβατήριό σας είναι πράγματι διαβατήριο – γιατί λοιπόν πρέπει να το κάνετε για το πιστοποιητικό γέννησής σας;», δήλωσε η κ. Viviane Reding, Επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για θέματα Δικαιοσύνης. «Όταν μετακινείστε στο εξωτερικό η υποχρέωση να υποστείτε αυτές τις δαπανηρές διαδικασίες για να αποδείξετε ότι το πιστοποιητικό γέννησής σας είναι πράγματι πιστοποιητικό γέννησης ή απλώς για να χρησιμοποιήσετε κάποιο πιστοποιητικό της επιχείρησης δημιουργεί έναν γραφειοκρατικό πονοκέφαλο. Έχω ακούσει αναρίθμητες ιστορίες σχετικά με την ταλαιπωρία που προκαλεί η εκπλήρωση αυτών των ακατανόητων απαιτήσεων. Σήμερα, η Επιτροπή ενεργεί προς την κατεύθυνση της απλούστευσης της ζωής των ανθρώπων και των επιχειρήσεων όταν ασκούν τα δικαιώματά τους για ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ

Σύμφωνα με τις προτάσεις που ενέκρινε σήμερα η Επιτροπή, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις δεν θα υποχρεούνται πλέον να υποβάλλουν δαπανηρές «επικυρωμένες» μορφές ή «επικυρωμένες» μεταφράσεις επίσημων εγγράφων, όταν για παράδειγμα δηλώνουν ένα σπίτι ή μια εταιρεία, όταν παντρεύονται ή όταν υποβάλλουν αίτηση για κάρτα διαμονής. Δώδεκα κατηγορίες δημόσιων εγγράφων1 θα εξαιρούνται αυτόματα από τυπικές διαδικασίες όπως η επισημείωση (Apostille) ή η επικύρωση – που σήμερα απαιτούνται για περίπου 1,4 εκατομμύρια έγγραφα εντός της ΕΕ ετησίως. Με την κατάργηση των εν λόγω απαιτήσεων οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στην ΕΕ θα εξοικονομήσουν 330 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να υπολογίζεται η εξοικονόμηση χρόνου και η αποφυγή της ταλαιπωρίας.

Οι νέοι κανόνες ωστόσο, δεν θα επηρεάσουν την αναγνώριση του περιεχομένου των σχετικών εγγράφων ή των αποτελεσμάτων που αυτά παράγουν. Οι νέοι κανόνες θα συμβάλλουν στην απόδειξη της αυθεντικότητας του επίσημου εγγράφου για παράδειγμα την αυθεντικότητα της υπογραφής και την εξουσιοδότηση του αρμόδιου δημόσιου λειτουργού να το υπογράψει. Αυτό θα πρέπει να γίνει αμοιβαία αποδεκτό μεταξύ των κρατών μελών χωρίς απαίτηση περαιτέρω πιστοποίησης.

Η Επιτροπή προτείνει επίσης ένα επιπλέον εργαλείο απλούστευσης: προαιρετικά πολύγλωσσα έντυπα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, τα οποία θα μπορούν να ζητήσουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις αντί για, και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με, τα δημόσια εθνικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη γέννηση, το θάνατο, το γάμο, την ύπαρξη συμφώνου συμβίωσης και το νομικό καθεστώς και την εκπροσώπηση εταιρείας ή επιχείρησης (βλ. παραδείγματα στο παράρτημα). Αυτό θα συμβάλλει ιδίως στην εξοικονόμηση του κόστους μετάφρασης, αφού το πλεονέκτημα αυτής της δυνατότητα είναι ότι απαλλάσσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις από τον βραχνά των μεταφράσεων. Η έμπνευση όσον αφορά το σχέδιο των εν λόγω εγγράφων προήλθε επίσης από συγκεκριμένες διεθνείς συμβάσεις2.

Η πρόταση προβλέπει επίσης και ασφαλιστικές δικλείδες κατά της απάτης. Εάν μια εθνική αρχή έχει εύλογες αμφιβολίες περί συγκεκριμένου εγγράφου, τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να ελέγξουν την αυθεντικότητά του επικοινωνώντας με την αρχή έκδοσης μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς (IMI).

Ιστορικό

Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρομέτρου, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2010, το 73% των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για να βελτιωθεί η κυκλοφορία των δημόσιων εγγράφων μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Αντιδρώντας, το 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε Πράσινη Βίβλο για την προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των δημοσίων εγγράφων και οργάνωσε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα πιθανά μέσα διευκόλυνσης της χρήσης και αποδοχής των δημόσιων εγγράφων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται σκληρά για να απαλείψει όλα τα εμπόδια που δημιουργούν αισθήματα απογοήτευσης στους πολίτες. Η έκθεση της ΕΕ για την ιθαγένεια του 2010 (βλ. IP/10/1390 και MEMO/10/525) καθόρισε σε γενικές γραμμές 25 συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για να αρθούν τα παραμένοντα εμπόδια όσον αφορά την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών στην ΕΕ. Με την σημερινή πρόταση η Επιτροπή εκπληρώνει τη δέσμευσή της.

Το 2012 η Επιτροπή οργάνωσε ευρεία δημόσια διαβούλευση ρωτώντας τους πολίτες να αναφέρουν τα προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους ως πολίτες της ΕΕ (βλ. IP/12/461). Η διαδικασία αποδοχής ενός εγγράφου ως αυθεντικού από άλλο κράτος μέλος περιλαμβανόταν στα θέματα που έθεσαν οι πολίτες.

Παράδειγμα από την πραγματική ζωή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της ΕΕ

«Παντρεύτηκα πρόσφατα στο Λουξεμβούργο αλλά η διαδικασία αναγνώρισης του πιστοποιητικού γέννησής μου ήταν χρονοβόρα και δαπανηρή. Βασίζεται σε ένα ακριβό σύστημα επισημείωσης (apostille). Το σύστημα ενδέχεται να είναι χρήσιμο σε διεθνές επίπεδο, αλλά στην ΕΕ αποτελεί επίπονο τρόπο που αποδεικνύει την έλλειψη συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των διοικήσεων

- απάντηση ρουμάνου πολίτη στη δημόσια διαβούλευση του 2012 σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών.

Με τους νέους κανόνες θα απλουστευθούν οι διαδικασίες με:

  • την κατάργηση των τυπικών διαδικασιών επικύρωσης και επισημείωσης (apostille)·

  • την κατάργηση της ανάγκης υποβολής επικυρωμένου αντιγράφου μαζί με το πρωτότυπο δημόσιο έγγραφο, επιτρέποντας την υποβολή μη επικυρωμένων αντιγράφων μαζί με τα πρωτότυπα·

  • την εξασφάλιση της αποδοχής μη επικυρωμένων μεταφράσεων δημόσιων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις αρχές άλλων κρατών μελών·

  • την πρόβλεψη προαιρετικών ενωσιακών πολύγλωσσων τυποποιημένων εντύπων·

  • τη βελτίωση της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για την ενίσχυση της καταπολέμησης της απάτης.

    Επόμενα βήματα: Για να καταστεί νόμος, ο προτεινόμενος κανονισμός θα πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών μέσω της «συνήθους νομοθετικής διαδικασίας» (συναπόφαση). Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους των Πολιτών 2013, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει στις 8 Μαΐου 2013 μια δεύτερη έκθεση περί της ιθαγένειας στην ΕΕ, περιγράφοντας συνοπτικά 12 νέα συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που απομένουν και τα οποία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι πολίτες της ΕΕ όταν ασκούν τα δικαιώματά τους περί ελεύθερης διακίνησης.

Για περισσότερες πληροφορίες

Press Pack:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/news/130424_en.htm

MEMO/13/370

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – πολιτική στον τομέα της πολιτικής / αστικής δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/justice/civil/index_el.htm

Ιστοσελίδα της Αντιπροέδρου Viviane Reding, Επιτρόπου της ΕΕ για θέματα Δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Ακολουθήστε την Αντιπρόεδρο στο Twitter: @VivianeRedingEU

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

1 :

Η απλούστευση θα ισχύσει για δημόσια έγγραφα που αφορούν ονοματεπώνυμο, γάμο και σύμφωνο συμβίωσης, γέννηση, πατρότητα, υιοθεσία, θάνατο, κατοικία, υπηκοότητα και εθνικότητα, ιδιοκτησία, νομικό καθεστώς και εκπροσώπηση εταιρείας ή επιχείρησης, δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη λευκού ποινικού μητρώου.

2 :

Iδίως από εκείνες της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Κατάστασης (ICCS)


Side Bar