Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 9 april 2013

Framgångsrik EU-strategi för Donauregionen

EU-kommissionen har nu offentliggjort sin första lägesrapport om EU-strategin för Donauregionen, två år efter att den började genomföras. I rapporten redogörs för vad som har uppnåtts när det gäller problem med transportleder som saknas, bristande konkurrenskraft, föroreningar och brottslighet, etc. Donauregionen omfattar 14 länder, varav åtta EU-länder. Genom flera gemensamma projekt och initiativ har man lyckats upprätta ett konkret system för samarbete.

I rapporten uppmanar dock kommissionen regeringarna i Donauregionen att följa upp de politiska åtaganden de gjort och prioritera strategin inom alla relevanta politikområden. Kommissionen uppmanar också de åtta medverkande EU-länderna och Kroatien att integrera strategin i sina planer för de kommande regionalpolitiska programmen under perioden 2014–2020.

– Vi har fått en mycket bra start. Strategin för Donauregionen visar redan att vi genom samarbete kan uppnå betydligt mer än om vi försöker lösa problemen enskilt, säger EU:s regionkommissionär Johannes Hahn. Nu måste vi öka takten. För de 14 länder som medverkar kan samarbetet inte bara vara en tanke eller något vagt ideal. Jag skulle vilja se att prioriteringarna i Donaustrategin tilldelas regionalpolitiska medel genom nästa programplanering och att de fast förankras i de nationella, regionala och lokala prioriteringarna i varje land som medverkar. Strategin bör tas tillvara inom varje relevant politikområde och åtföljas av stabila och tillräckligt finansierade stödstrukturer.

Rapporten inriktas på konkreta framsteg på strategins fyra huvudområden: att sammanlänka Donauregionen, skydda miljön, bygga välstånd och stärka Donauregionen.

I rapporten framhålls att EU-strategin för Donauregionen har bidragit till att upprätta en fungerande struktur för långsiktigt samarbete och utmynnat i ett tydligt politiskt åtagande hos parterna.

Rapporten innehåller tydliga rekommendationer för framtiden: EU-länderna uppmanas att integrera strategin i de nya regionalpolitiska programmen för perioden 2014–2020.

Regeringarna uppmanas att på ett effektivt sätt tillsammans utnyttja tillgängliga medel genom EU:s struktur- och investeringsfonder, men även genom Horisont 2020, programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag och fonden för ett sammanlänkat Europa.

De 14 länderna uppmanas att se till att de har nationella strukturer med tillräcklig personal och finansiering för att kunna förverkliga prioriteringarna i Donaustrategin.

EU-ländernas regeringar uppmanas också att ta upp målen för Donaustrategin i relevanta möten i ministerrådet (t.ex. med transport-, miljö-, forsknings- eller inrikesministrarna).

Rapporten lyfter fram en del nya projekt och redogör närmare för hur strategin ger impulser till befintliga initiativ genom samarbete och hjälp med att kombinera finansieringen. Detta bidrar till EU:s strategi för långsiktig tillväxt, Europa 2020-strategin.

Knyta samman Donauregionen

(Transportleder/hållbar energi/kultur och turism)

Transportministrarna antog i juni 2012 ett uttalande om underhåll av vattenvägarna i Donauregionen. En viktig överenskommelse nåddes om farbarheten mellan Rumänien och Bulgarien. Tack vare strategin har man kunnat färdigställa bron mellan Calafat och Vidin, som är en av två broar längs den 630 km långa flodsträcka som bildar gräns mellan Bulgarien och Rumänien. Nya forskningsprojekt om innovativa fartyg, t.ex. projektet NEWS som syftar till att förnya Donauflottan. Det bulgarisk-serbiska projektet för sammankoppling av gasledningar har som mål att länka samman Östersjöområdet med Adriatiska havet, Egeiska havet och Svarta havet.

Skydda miljön i Donauregionen

(Vattenkvalitet, miljörisker/bevarande av den biologiska mångfalden)

Projekt om översvämningsrisker i Donau: Åtta Donauländer delar på databaser och översvämningskartor. Särskild arbetsgrupp för ett hållbart bestånd av störar i Donau som en viktig fisk i floden.

Bygga välstånd i Donauregionen

(Forskningskapacitet/utbildning/informationsteknik, företagens konkurrenskraft)

Donauregionens affärsforum, som samordnas av Österrikes handelskammare, involverar mer än 300 små och medelstora företag och stöder kopplingar till forskningsinstitut och universitet. Donauregionens forsknings- och innovationsfond, som bygger på erfarenheten från BONUS-programmet i Östersjöområdet. Gemensamt uttalande från alla 14 forskningsministrar i Donauregionen, undertecknat i Ulm, Tyskland, den 9 juli 2012.

Stärka Donauregionen

(Institutionskapacitet/samarbete mot organiserad brottslighet)

Fördjupat samarbete mellan Donauregionens polismyndigheter: ett initiativ som polischeferna själva tagit för att förbättra åtgärderna mot brottslighet som är kopplad till floden (inklusive organiserad brottslighet) och inrätta en gränsöverskridande plattform för rättstillämpning. Europol-projekt för analys av hot i Donauregionen.

Bakgrund

Strategin lanserades 2011 (IP/11/472) på begäran av EU-ländernas regeringar två år tidigare. De 14 länderna i regionen (varav åtta EU-länder) är Tyskland, Österrike, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Serbien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Ukraina och Moldavien.

Det första årliga forumet om EU-strategin för Donauregionen hölls i Regensburg i Tyskland i november 2012 med Förbundskansler Angela Merkel som huvudtalare. Det andra årliga forumet kommer att hållas i Bukarest i Rumänien den 28–29 oktober i år. Donauregionen är EU:s andra makroregion med en befolkning på över 100 miljoner. Den första var strategin för Östersjöområdet, som lanserades i juni 2009. Nästa rapport om utvärderingen av de makroregionala strategierna förväntas i juni 2013. Vid Europeiska rådets möte i december 2012 bad EU-ländernas regeringar kommissionen att föreslå en tredje makroregion för Joniska och Adriatiska havet.

Läs mer:

Rapport om EU:s strategi för Donauregionen (på engelska)

http://www.danube-region.eu/

Kontaktpersoner:

Shirin Wheeler +32 2 296 65 65

Annemarie Huber +32 2 299 33 10


Side Bar