Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 9. aprila 2013

Poročilo o napredku pri izvajanju strategije za Podonavje: po obetavnem začetku je treba prestaviti v višjo prestavo

Evropska komisija je dve leti po sprejetju strategije Evropske unije za Podonavje objavila prvo poročilo o napredku pri njenem izvajanju. V poročilu so podrobno opisani pomembni dosežki pri reševanju težav, in sicer od manjkajočih prometnih povezav in pomanjkanja konkurenčnosti do onesnaževanja in kriminalitete. Podonavsko makroregijo sestavlja 14 držav, od katerih je 8 držav članic EU. Poročilo vsebuje podrobnosti o tem, kako je navedenim državam s pomočjo številnih skupnih projektov in pobud že uspelo vzpostaviti oprijemljiv sistem sodelovanja.

Poleg tega Komisija v poročilu poziva vlade podonavskih držav, naj izpolnijo svoje politične zaveze z umestitvijo strategije kot prednostne naloge na vseh ustreznih področjih politike. Prav tako spodbuja 8 podonavskih držav članic EU in Hrvaško, naj strategijo vključijo v svoje načrte za naslednjo generacijo programov v okviru regionalne politike za obdobje 2014–20.

Evropski komisar za regionalni razvoj Johannes Hahn je ob tem izjavil: „Začetek izvajanja strategije za Podonavje je bil zelo obetaven in že v tem trenutku je jasno, da imamo lahko z združenimi močmi veliko večji vpliv, kot če bi težave reševali vsak zase. Zdaj pa moramo prestaviti v višjo prestavo. Za 14 podonavskih držav sodelovanje ne more biti zgolj zapoznel ukrep ali nejasen ideal. Želim si, da bi bile prednostne naloge strategije za Podonavje del naše prihodnje generacije programov v okviru skladov za regionalni razvoj in da bi bile trdno zasidrane v nacionalnih, regionalnih in lokalnih prednostnih nalogah vsake od podonavskih držav. V skladu s strategijo bi bilo treba na vseh relevantnih področjih politike oblikovati politično stabilne strukture in ustrezno financirati njihovo delovanje.“

Poročilo se osredotoča na oprijemljiv napredek na štirih ključnih področjih strategije: povezovanje Podonavja, varovanje okolja in zagotavljanje blaginje v Podonavju ter krepitev Podonavja.

Iz poročila izhaja, da je strategija za Podonavje služila kot temelj neprecenljive oblike dolgoročnega sodelovanja in da je ustvarila jasno politično zavezanost držav partneric.

Poročilo vsebuje jasna priporočila za prihodnost: Poziva države članice EU, naj vključijo strategijo v novo generacijo programov v okviru regionalne politike za obdobje 2014–20.

Poleg tega poziva vlade, naj učinkovito in s povezovanjem možnosti financiranja uporabljajo razpoložljiva sredstva v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov, poleg tega pa tudi v okviru pobude Obzorje 2020, programa za konkurenčnost podjetij in MSP (COSME) ter instrumenta za povezovanje Evrope.

Poročilo poziva 14 podonavskih držav, naj strukturam na nacionalni ravni zagotovijo ustrezno usposobljeno osebje in finančna sredstva, da bodo izpolnile prednostne naloge strategije za Podonavje.

Poleg tega poziva vlade držav članic EU, naj na ustreznih sektorskih zasedanjih Sveta ministrov (npr. ministrov  za promet v EU, ministrov za okolje in raziskave ter notranjih ministrov) upoštevajo cilje strategije za Podonavje.

Poročilo opozarja na številne nove projekte in podrobno pojasnjuje, kako strategija obstoječim pobudam daje zagon s pomočjo sodelovanja in podporo pri povezovanju možnosti financiranja. To prispeva k izvajanju agende „Evropa 2020“ za dolgoročno rast.

Povezovanje Podonavja

(Prometne povezave / trajnostna energija / kultura in turizem)

Ministri za promet na območju Podonavja so junija 2012 sprejeli izjavo o ohranitvi plovnih poti reke Donave. Ključni dokument na tem področju je tudi sporazum o plovnosti med Romunijo in Bolgarijo. Strategija je dala zagon zaključku del na mostu Calafat-Vidin, ki povezuje Romunijo in Bolgarijo (ter je šele drugi most vzdolž 630 km dolge rečne meje). Na področju inovativnih plovil so se začeli izvajati novi raziskovalni projekti, kot je projekt NEWS za obnovo donavske flote. Poleg tega napreduje izvajanje projekta povezovalnega plinovoda med Bolgarijo in Srbijo, ki povezuje območje Baltskega morja z Jadranskim, Egejskim in Črnim morjem.

Varovanje okolja v Podonavju

(Kakovost vode, okoljska tveganja / ohranjanje biotske raznovrstnosti)

V zvezi s poplavno ogroženostjo na območju Podonavja se izvaja projekt Danube Floodrisk: 8 podonavskih držav ima skupne podatkovne zbirke in skupaj kartira poplavna območja. Poleg tega delovna skupina za zaščito donavskih jesetrov zagotavlja preživetja sposobno populacijo te pomembne ribe v reki.

Zagotavljanje blaginje v Podonavju

(Raziskovalne zmogljivosti / izobraževanje / informacijska tehnologija, konkurenčnost podjetij)

Poslovni forum za Podonavje, katerega delovanje usklajuje avstrijska gospodarska zbornica, povezuje več kot 300 MSP ­ter podpira njihove povezave z raziskovalnimi inštituti in univerzami. Podonavski sklad za raziskave in inovacije gradi na podlagi izkušenj programa BONUS v makroregiji Baltskega morja. Skupna izjava ministrov za raziskave vseh 14 podonavskih držav je bila podpisana v Ulmu v Nemčiji 9. julija 2012.

Krepitev Podonavja

(Institucionalna zmogljivost / sodelovanje za preprečevanje organiziranega kriminala)

Pobudo za poglobitev sodelovanja med policijskimi organi v Podonavju so dali policijski načelniki sami z namenom izboljšanja ukrepov za preprečevanje kriminalitete v zvezi z reko (vključno z organiziranim kriminalom). Na podlagi te pobude je bila vzpostavljena mednarodna platforma za kazenski pregon. Poleg tega Europol na tem področju izvaja projekt za analizo ogroženosti Podonavja.

Ozadje

Strategija je bila sprejeta leta 2011 (IP/11/472), dve leti po vložitvi prošnje vlad držav članic EU. V makroregiji je 14 držav (8 držav članic EU): Nemčija, Avstrija, Madžarska, Češka, Slovaška, Slovenija, Bolgarija, Romunija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Ukrajina in Moldavija.

Prvi letni forum v okviru strategije EU za Podonavje je potekal novembra 2012 v Regensburgu v Nemčiji, osrednja govornica pa je bila nemška kanclerka Angela Merkel. Drugi letni forum bo potekal 28. in 29. oktobra letos v Bukarešti v Romuniji. Podonavje je druga vzpostavljena makroregija EU, v kateri živi več kot 100 milijonov ljudi. Prva makroregija EU je bila vzpostavljena na podlagi strategije za območje Baltskega morja, ki se je začela izvajati junija 2009. Po pričakovanjih naj bi bilo do junija 2013 pripravljeno naslednje poročilo o oceni makroregionalnih strategij. Vlade držav članic EU so na zasedanju Evropskega sveta konec decembra 2012 pozvale Komisijo, naj predlaga vzpostavitev tretje, Jonsko/Jadranske makroregije.

Več informacij:

European Union Strategy for the Danube Region Report

http://www.danube-region.eu/

Kontakti:

Shirin Wheeler (+32 22966565)

Annemarie Huber (+32 22993310)


Side Bar