Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 20. märts 2013

ELi naabritel on ELi koostööst positiivne mulje

Täna avaldatud Euroopa naabruspoliitika baromeetri tulemused näitavad, et Euroopa naabruspiirkondade elanikud hindavad Euroopa Liidu ja oma koduriigi vahelisi suhteid üldiselt positiivseks. Selline seisukoht on eriti tugev lõunapoolsetes naaberriikides, kus enam kui pool küsitletutest pidas suhteid headeks.

Euroopa naabruspoliitikas osaleva 16 partnerriigi kodanikel on EList positiivne kuvand. Ida- ja lõunapoolsete partnerriikide elanike arvates iseloomustavad ELi kõige paremini mõisted „inimõigused” ja „solidaarsus”.

Inimesed leiavad, et riikidevahelises koostöös on kõige olulisemateks valdkondadeks „rahu ja julgeolek”. Lõunas järgnesid sellele „kaubandus” ja „inimõigused” ning idas „vaesusevastane võitlus” ja „inimõigused”.

„Täna avaldatud tulemused aitavad meil paremini mõista meie partnerriikides toimuvat demokraatlikku protsessi. ELi naabruskonnas avaliku arvamuse hindamine on oluline, kuna see aitab meil paremini reageerida sealsete elanike muredele ning tagada, et meie toetus vastaks nende ootustele,” ütles laienemise ja naabruspoliitika volinik Štefan Füle.

Suur osa lõunapoolsete naabrite elanikkonnast (64%) on üldjoontes oma eluga rahul, idapoolsete naabrite puhul on see näitaja palju madalam (47%). Lõunapoolsete naabrite elanikkond hindab ka oma riigi majanduslikku olukorda positiivsemalt: 39% küsitletutest peab olukorda väga või üpris heaks (idas on vastav näitaja 25%) ning ootab olukorra paranemist järgmise 12 kuu jooksul.

Lõunapoolsed naabrid on optimistlikumalt meelestatud ka kriisi mõjude suhtes töökohtadele: pooled elanikest on seisukohal, et tööturu puhul on kõige hullem juba möödas (idas on samal seisukohal üks kolmest). Mõlemas piirkonnas nähakse ELi oma riigi valitsuse järel kõige olulisema abiandjana, kes suudab kriisi mõjusid kõige paremini leevendada (19% vastas jaatavalt idapoolsetes partnerriikides ning 9% lõunapoolsetes riikides).

Sama uuring paljastab siiski ka, et paljudele tundub, et neid ei teavitata ELi tegemistest nende koduriigis piisavalt hästi. See tõstab esile vajaduse teavitada partnerriikide kodanikke paremini Euroopa naabruspartnerlusest, selle eesmärkidest, vahenditest ja saavutustest.

Taustteave

Euroopa naabruskonna baromeeter

ELi naabruskonna baromeetri raames korraldatakse arvamusküsitlusi 16 partnerriigis ja territooriumil, kes osalevad Euroopa naabruspoliitikas. Lisaks sellele hõlmab baromeeter ka veel Venemaad. Arvamusküsitlused jagunevad omakorda kaks korda aastas korraldatavateks kevadisteks ja sügisesteks poolaastaküsitlusteks ning üks kord aastas korraldatavaks eriküsitluseks. Poolaastaküsitluste eesmärk on hinnata elanikkonna teadmisi ja suhtumist ELi, ELi naabruspoliitikasse ning koostöömeetmetesse ja -programmidesse.

ELi naabruspoliitika

Euroopa naabruspoliitika raames pakutakse ELi 16 lõuna- ja idapoolsele naabrile võimalust tihedamaks poliitiliseks koostööks, tõhusamateks kaubandussuheteks ning majanduslikuks integratsiooniks. Samuti edendatakse suuremat liikuvust ning toetatakse valdkondlikke reforme. Euroopa naabruspoliitika eesmärk on luua koos partnerriikidega jõukas, turvaline ja stabiilne naabruskond, mis toetub jagatud väärtustele ja ühistele huvidele ning mille raames edendatakse kõigi osapoolte heaolu, stabiilsust ja julgeolekut.

Naabruspoliitika partnerriikide toetamist rahastatakse peamiselt Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendist. Rahastamisperioodiks 2007–2013 on sellele eraldatud 12 miljardit eurot.

Iga-aastane Euroopa naabruspoliitika pakett koos riikide eduaruannetega avalikustatakse täna. Rohkem teavet vt – IP/13/245

Lisateave

ELi naabruskonna baromeetri veebisait – http://euneighbourhood.eu

Arengu ja koostöö peadirektoraadi EuropeAid veebisait:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_et.htmhttp://ec.europa.eu/europeaid/index_et.htm

ELi laienemise ja naabruspoliitika voliniku Štefan Füle veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/index_en.htm

Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrument:

www.ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/

ELi naabruskonnapoliitika teabekeskus:

http://www.enpi-info.eu

Memo/13/241 Alžeeria

Memo/13/242 Armeenia

Memo/13/243/Aserbaidžaan

Memo/13/244 Valgevene

Memo/13/245 Egiptus

Memo/13/246 Gruusia

Memo/13/247 Iisrael

Memo/13/248 Jordaania

Memo/13/249 Liibanon

Memo/13/250 Liibüa

Memo/13/252/ Moldova

Memo/13/253 Maroko

Memo/13/254 Palestiina

Memo/13/255 Süüria

Memo/13/256 Tuneesia

Memo/13/257 Ukraina

Kontaktisikud:

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

ELi kuvand

Suhted Euroopa Liiduga

Olulisemad koostöövaldkonnad

Kriisi mõju töökohtadele


Side Bar