Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 21 lutego 2013 r.

Ochrona środowiska: Polska przed Trybunałem w związku z niedoskonałym prawem w dziedzinie ochrony wód

Komisja Europejska wnosi do unijnego Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Polsce w związku z nieprawidłową transpozycją europejskich przepisów w dziedzinie ochrony wód. Szereg obszarów polskiego ustawodawstwa w dziedzinie ochrony wód wykazuje braki. Dotyczy to m.in. transpozycji niektórych definicji określonych w dyrektywie oraz załączników do dyrektywy. Komisja jest w szczególności zaniepokojona brakiem transpozycji załącznika II, w którym przedstawiono charakterystykę typów wód powierzchniowych i podziemnych, a także niepełną transpozycją załącznika III, która powinna zapewnić specyfikacje i punkty referencyjne służące analizie obszaru dorzecza, przegląd wpływu działalności człowieka na stan wód i analizę ekonomiczną korzystania z wód. Kwestia monitorowania stanu wód również wzbudza zastrzeżenia Komisji. Pomimo licznych przypomnień nie uzyskano satysfakcjonującej odpowiedzi. Zgodnie z zaleceniem komisarza ds. środowiska Janeza Potočnika Komisja wnosi zatem przeciwko Polsce sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Ramowa dyrektywa wodna ma kluczowe znaczenie dla ochrony wód w Europie. W art. 5 państwa członkowskie zobowiązano do przygotowania analizy obszaru dorzecza, dokonania przeglądu wpływu działalności człowieka na stan wód oraz przeanalizowania ekonomicznych aspektów związanych z korzystaniem z wód. Analiza ta jest niezbędną podstawą dla spełnienia wielu innych wymogów dyrektywy. Zdaniem Komisji niepełna lub nieodpowiednia transpozycja załączników doprowadzi prawdopodobnie do niepoprawnej oceny stanu rzeczy i może również mieć wpływ na plany gospodarowania wodami w dorzeczu, co spowoduje potencjalnie negatywne skutki dla zdrowia ludzi oraz ilości i jakości wody.

W czerwcu 2008 r. Komisja przesłała w tej sprawie do władz polskich wezwanie do usunięcia uchybienia. Jako że odpowiedź Polski i działania naprawcze nie objęły swoim zakresem wszystkich zastrzeżeń Komisji, w czerwcu 2010 r. wystosowano uzasadnioną opinię. W marcu 2011 r. Polska dokonała przeglądu przepisów w dziedzinie ochrony wód, przyjmując w listopadzie tego samego roku szereg ustaw. Ponieważ jednak w dalszym ciągu nie usunięto niektórych niedociągnięć stwierdzonych w czerwcu 2010 r., Komisja pozywa Polskę do Trybunału. W zeszłym miesiącu Polska otrzymała podobny pozew w związku z zanieczyszczeniem wody azotanami.

Kontekst

Ramowa dyrektywa wodna, która weszła w życie w 2000 r., zapewnia państwom członkowskim ramy umożliwiające zintegrowane gospodarowanie zasobami wodnymi dorzeczy w całej Unii Europejskiej. Wszystkie państwa członkowskie zobowiązały się do ochrony i poprawy stanu wszystkich części wód gruntowych i powierzchniowych (rzek, jezior, kanałów i wód przybrzeżnych), aby przywrócić ich dobry stan najpóźniej do 2015 r.

Monitorowanie wód powierzchniowych obejmuje skład chemiczny wody, szereg istotnych elementów biologicznych oraz fizyczny stan jednolitych części wód. Jego celem jest zapewnienie wyczerpującego przeglądu stanu europejskich wód. Programy monitorowania wód podziemnych obejmują ilość i jakość wody.

Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje na temat ramowej dyrektywy wodnej:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html

Aktualne statystyki dotyczące postępowań w sprawie naruszenia przepisów ogółem:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

Dodatkowe informacje:

Informacje na temat lutowego pakietu decyzji w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera MEMO/13/122

Ogólne informacje na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, można znaleźć również w MEMO/12/12

Kontakt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar