Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 20. februarja 2013

Socialne naložbe: Komisija poziva države članice, naj se osredotočijo na rast in socialno kohezijo

Evropska komisija spodbuja države članice, naj dajo prednost socialnim naložbam in posodobijo svoje sisteme socialnega varstva, s čimer bodo zagotovile uspešnejše strategije aktivnega vključevanja ter učinkovitejšo rabo sredstev za socialne zadeve. Komisija je ta poziv pravkar objavila v svojem sporočilu o socialnih naložbah za rast in kohezijo.

Sporočilo ponuja državam članicam tudi smernice, kako naj za izvajanje zadanih ciljev najučinkoviteje uporabijo finančno podporo EU, zlasti iz Evropskega socialnega sklada. Komisija bo v okviru evropskega semestra skrbno spremljala učinkovitost sistemov socialne zaščite posameznih držav članic in po potrebi pripravila priporočila za posamezne države.

Socialne naložbe so ključnega pomena, da iz krize stopimo močnejši, bolj povezani in konkurenčnejši. V okviru obstoječih proračunskih omejitev se morajo države članice osredotočiti na naložbe v človeški kapital in socialno kohezijo. Tako lahko dosežemo dejanski napredek pri izpolnjevanju ciljev iz strategije Evropa 2020. Z današnjimi socialnimi naložbami se bodo države članice izognile veliko večjemu računu v prihodnje, ki bi nastal zaradi finančnih in socialnih posledic,“ je povedal László Andor, komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključenost v družbo.

Socialne posledice sedanje finančne krize so zelo resne. Sveženj o socialnih naložbah, ki ga je Komisija pravkar predstavila, daje državam članicam navodila za vodenje uspešnejše in učinkovitejše socialne politike v odgovor na velike izzive, s katerimi se soočajo, tj. velike finančne težave, naraščajočo revščino in socialno izključenostjo ter rekordno brezposelnostjo, zlasti med mladimi. Ti izzivi so povezani z izzivom starajoče se družbe in manjšega deleža delovno sposobnega prebivalstva, s čimer sta na preskusu vzdržnost in ustreznost nacionalnih socialnih sistemov.

Sveženj o socialnih naložbah vsebuje priporočilo Komisije o reševanju problema revščine otrok, ki poziva k celostnemu pristopu k otrokom prijaznim socialnim naložbam. Vlaganje v otroke in mlade je zlasti učinkovito pri odpravljanju medgeneracijskih ciklov revščine in socialne izključenosti ter izboljšanju priložnosti ljudi v njihovem poznejšem življenju.

Sveženj o socialnih naložbah je celovit okvir politike, ki upošteva socialne, gospodarske in proračunske razlike med državami članicami. Osredotoča se na:

- Zagotavljanje, da so sistemi socialne zaščite v kritičnih življenjskih trenutkih na voljo ljudem. Več je treba storiti za zmanjšanje tveganja družbenega zloma, s čimer se bomo izognili večjim izdatkom za socialne zadeve.

- Poenostavljene in bolje usmerjene socialne politike za zagotovitev primernih in trajnostnih sistemov socialne zaščite. Nekatere države imajo boljše socialne rezultate od drugih kljub podobnim ali manjšim proračunom, kar kaže na to, da je lahko poraba sredstev za socialne politike še učinkovitejša.

- Izboljšanje strategij za aktivno vključenost v državah članicah. Cenovno ugodno otroško varstvo in izobraževanje, preprečevanje zgodnjega osipa v šolah, usposabljanje in pomoč pri iskanju zaposlitve, stanovanjska podpora in dostopno zdravstveno varstvo so pomembna področja za socialne naložbe.

Ozadje

Sveženj o socialnih naložbah temelji na analizi podatkov (na primer Pregled zaposlovanja in socialnega razvoja v Evropi iz leta 2012 – glej IP/5/13) in obstoječih dobrih praksah, ki kaže, da imajo države članice, ki so se odločno obvezale k socialnim naložbam, tj. zagotovitvi prednosti in storitev, ki povečujejo spretnosti in sposobnosti ljudi, manjši odstotek ljudi, izpostavljenih tveganju revščine ali socialne izključenosti, bolj izobraženo prebivalstvo, višjo stopnjo zaposlenosti, nižji primanjkljaj in višji BDP na prebivalca.

Sveženj o socialnih naložbah vsebuje sporočilo, ki določa okvir politike, dejanske ukrepe, ki jih morajo sprejeti države članice in Komisija, ter smernice o uporabi sredstev EU za podporo reformam. Spremljajo ga:

  • priporočilo Komisije „Vlaganje v otroke: prekinitev kroga prikrajšanosti“, ki vsebuje celovit okvir politike za izboljšanje možnosti otrok;

  • delovni dokument služb Komisije, ki vsebuje dokaz o demografskih in družbenih trendih in vlogi socialne politike pri odzivu na družbene, gospodarske in makroekonomske izzive, s katerimi se sooča EU;

  • delovni dokument služb Komisije, ki nadgrajuje priporočilo Komisije iz leta 2008 o dejavnem vključevanju ljudi, izključenih s trga dela;

  • tretje dvoletno poročilo o socialnih storitvah splošnega pomena, ki je javnim organom in zainteresiranim stranem v pomoč pri razumevanju revidiranih predpisov EU o socialnih storitvah ter njihovemu izvajanju;

  • delovni dokument služb Komisije o dolgoročni oskrbi, ki predstavlja izzive in politične možnosti;

  • delovni dokument služb Komisije o reševanju vprašanja brezdomstva, ki predstavlja položaj brezdomstva v Evropski uniji in strategije, ki bi se lahko

  • obravnavale;

  • delovni dokument služb Komisije o vlaganju v zdravje, ki obravnava strategije za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti zdravstvenih sistemov v okviru omejenih proračunov za javno zdravstveno varstvo in predstavlja možnosti, kako bi lahko vlaganje v zdravje prispevalo k povečanju človeškega kapitala in socialne vključenosti, ter

  • delovni dokument služb Komisije, ki predstavlja, kako bo Evropski socialni sklad prispeval k izvajanju svežnja o socialnih naložbah.

Sveženj o socialnih naložbah temelji na Evropski platformi proti revščini in socialni izključenosti ter dopolnjuje nedavne pobude, ki jih je dala Komisija za obravnavanje družbenih in gospodarskih izzivov. Te so sveženj o zaposlovanju, sveženj o zaposlovanju mladih in bela knjiga o pokojninah. Državam članicam zagotavljajo dodatne smernice za nacionalne reforme, ki so potrebne za izpolnitev obveznosti glede dogovorjenih ciljev strategije Evropa 2020.

Več informacij

MEMO/13/117 in MEMO/13/118

Prispevek na spletni strani GD za zaposlovanje:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1044&langId=en

Spletna stran komisarja Lászla Andorja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

László Andor na Twitterju: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Naročite se na brezplačni elektronski bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključenosti: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktni osebi:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)


Side Bar