Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 20. februára 2013

Sociálne investície: Komisia naliehavo vyzýva členské štáty, aby sa sústredili na rast a sociálnu súdržnosť

Európska komisia vyzvala členské štáty, aby zaradili sociálne investície medzi svoje priority a aby modernizovali sociálny štát. To zahŕňa výkonnejšie stratégie aktívneho začleňovania ľudí, ako aj efektívnejšie a účinnejšie využitie rozpočtov pre sociálnu oblasť. Výzva je súčasťou oznámenia o sociálnych investíciách do rastu a súdržnosti, ktoré Komisia práve prijala.

Oznámenie tiež poskytuje členským štátom usmernenie o tom, ako čo najlepšie využiť finančnú podporu EÚ, najmä z Európskeho sociálneho fondu, na realizáciu vytýčených cieľov. Komisia bude prostredníctvom európskeho semestra pozorne sledovať výkonnosť systémov sociálnej ochrany v jednotlivých členských štátoch a v prípade potreby formulovať odporúčania pre jednotlivé krajiny.

„Ak chceme vyjsť z krízy silnejší, súdržnejší a konkurencieschopnejší, sociálne investície sú kľúčové. Členské štáty sa musia v rámci existujúcich rozpočtových obmedzení preorientovať na investície do ľudského kapitálu a sociálnej súdržnosti. Môže to mať veľký vplyv, ak sa chceme skutočne priblížiť cieľom stratégie Európa 2020. Ak do sociálnej sféry investujeme teraz, členským štátom to pomôže vyhnúť sa oveľa vyšším finančným i sociálnym nákladom v budúcnosti,” vyhlásil László Andor, komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie.

Sociálne dôsledky aktuálnej finančnej krízy sú veľmi vážne. Balík o sociálnych investíciách, ktorý Komisia práve predstavila, poskytuje členským štátom usmernenie o efektívnejších a účinnejších sociálnych politikách reagujúcich na vážne výzvy, pred ktorými aktuálne stoja. Patrí medzi ne vysoká miera finančných ťažkostí, narastajúca chudoba a sociálne vylúčenie, ako aj rekordná nezamestnanosť, najmä medzi mladými ľuďmi. K týmto výzvam sa pripájajú problémy starnúcej spoločnosti a menšieho podielu obyvateľov v produktívnom veku, ktoré preveria udržateľnosť a primeranosť národných sociálnych systémov.

Balík o sociálnych investíciách zahŕňa odporúčanie Komisie namierené proti detskej chudobe, ktoré vyzýva k integrovanému prístupu k sociálnym investíciám v prospech detí. Investície do detí a mládeže dokážu výnimočne účinne prelomiť medzigeneračný cyklus chudoby a sociálneho vylúčenia a zlepšiť vyhliadky ľudí v ďalšom živote.

Balík o sociálnych investíciách je integrovaným politickým rámcom, ktorý zohľadňuje sociálne, hospodárske i rozpočtové rozdiely medzi členskými štátmi. Zameriava sa na:

– zabezpečenie toho, aby systémy sociálnej ochrany reagovali na potreby ľudí v kritických životných situáciách. Treba urobiť viac pre zníženie rizika sociálneho kolapsu a zabrániť tak vyšším sociálnym výdavkom v budúcnosti.

– jednoduchšie a lepšie cielené sociálne politiky, ktoré zabezpečia primerané a udržateľné systémy sociálnej ochrany. Niektoré krajiny dosahujú v sociálnej oblasti lepšie výsledky ako iné napriek tomu, že majú podobné alebo nižšie rozpočty, čo dokazuje, že stále existuje priestor pre zefektívnenie výdavkov v oblasti sociálnej politiky.

- zdokonalenie stratégií aktívneho začleňovania ľudí v členských štátoch. Kvalitná a cenovo dostupná detská starostlivosť a vzdelávanie, prevencia predčasného ukončovania školskej dochádzky, pomoc pri odbornej príprave a hľadaní zamestnania, podpora bývania a dostupná zdravotná starostlivosť – to všetko sú politické oblasti s významným rozmerom sociálnych investícií.

Súvislosti

Balík o sociálnych investíciách je založený na analýze údajov (napr. prieskum zamestnanosti a sociálneho rozvoja v Európe za rok 2012 – pozri IP/5/13) a osvedčených postupov, ktoré preukazujú, že v členských štátoch s pevným záväzkom realizovať sociálne investície – teda poskytovať prínosy a služby, ktoré podporujú ľudské zručnosti a schopnosti – je nižší podiel osôb vystavených riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia, vyššia úroveň vzdelania, vyššia zamestnanosť, nižšie deficity a vyšší HDP na obyvateľa.

Balík o sociálnych investíciách zahŕňa oznámenie vymedzujúce politický rámec, konkrétne opatrenia, ktoré majú členské štáty a Komisia prijať, a usmernenia k využitiu finančných prostriedkov EÚ na podporu reforiem. Jeho súčasťou je:

  • odporúčanie Komisie „Investície do detí: ako prelomiť začarovaný kruh znevýhodnenia“, ktoré zahŕňa integrovaný politický rámec na zlepšenie príležitostí pre deti,

  • pracovný dokument útvarov Komisie dokumentujúci demografické a sociálne trendy, ako aj úlohu sociálnych politík pri čelení sociálnym, hospodárskym a makroekonomickým výzvam, pred ktorými EÚ stojí,

  • pracovný dokument útvarov Komisie nadväzujúci na odporúčanie Komisie z roku 2008 o aktívnom začleňovaní ľudí vylúčených z trhu práce,

  • tretia dvojročná správa o sociálnych službách vo verejnom záujme, ktorá má verejným orgánom a zainteresovaným stranám pomôcť pochopiť a implementovať revidované pravidlá EÚ v oblasti sociálnych služieb,

  • pracovný dokument útvarov Komisie o dlhodobej starostlivosti uvádzajúci výzvy a politické možnosti,

  • pracovný dokument útvarov Komisie o riešení bezdomovectva, ktorý objasňuje otázku bezdomovectva v Európskej únii a prípustné stratégie jej riešenia,

  • pracovný dokument útvarov Komisie o investíciách do zdravia, ktorý zahŕňa stratégie na zvýšenie efektívnosti a účinnosti systémov zdravotnej starostlivosti v súvislosti s obmedzenejšími rozpočtami pre verejnú zdravotnú starostlivosť a opisuje, ako môže zdravie prispieť k zvyšovaniu ľudského kapitálu a sociálnemu začleneniu a

  • pracovný dokument útvarov Komisie, ktorý opisuje, akým spôsobom prispeje Európsky sociálny fond k implementácii balíka o sociálnych investíciách.

Balík o sociálnych investíciách nadväzuje na Európsku platformu proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a dopĺňa ďalšie iniciatívy, ktoré Komisia nedávno prijala s cieľom čeliť sociálnym a hospodárskym výzvam, pred ktorými Európa stojí, konkrétne balík opatrení pre zamestnanosť, balík pre zamestnanosť mladých a bielu knihu o dôchodkoch. Tieto iniciatívy poskytli členským štátom ďalšie usmernenia týkajúce sa národných reforiem, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov vyplývajúcich z dohodnutých cieľov stratégie Európa 2020.

Ďalšie informácie

MEMO/13/117 a MEMO/13/118

Správa na webovej stránke GR pre zamestnanosť:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1044&langId=en

Webová stránka komisára Lászlóa Andora:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

László Andor na Twitteri: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Ak si želáte bezplatne dostávať elektronický bulletin Európskej komisie o zamestnanosti, sociálnych záležitostiach a začlenení, zaregistrujte sa na stránke: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktné osoby:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar