Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 20 februari 2013

Sociale investeringen: Commissie spoort lidstaten aan tot meer nadruk op groei en sociale samenhang

De Europese Commissie vraagt de lidstaten prioriteit te geven aan sociale investeringen en hun welvaartsstaten te moderniseren. Dat betekent beter presterende strategieën voor actieve inclusie en een efficiënter en doeltreffender gebruik van sociaal budget. Deze oproep staat centraal in een mededeling over sociale investeringen voor groei en samenhang, die de Commissie onlangs heeft goedgekeurd.

In de mededeling staan ook richtsnoeren voor de lidstaten over een optimaal gebruik van de financiële steun van de EU, met name uit het Europees Sociaal Fonds, voor de uitvoering van de doelstellingen. De Commissie zal in het kader van het Europees semester nauwlettend toezien op de prestaties van de socialezekerheidsstelsels van de lidstaten afzonderlijk en indien nodig landenspecifieke aanbevelingen formuleren.

"Sociale investeringen zijn cruciaal als wij sterker, hechter en concurrerender uit de crisis willen komen. Binnen de bestaande budgettaire beperkingen moeten de lidstaten hun blik richten op investeringen in menselijk kapitaal en sociale samenhang. Dit kan echt het verschil uitmaken en ons helpen de doelstellingen van de Europa 2020-strategie te halen. Vandaag sociaal investeren helpt voorkomen dat de lidstaten morgen een veel hogere financiële en sociale rekening moeten betalen." verduidelijkte László Andor, EU‑commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie.

De sociale gevolgen van de huidige financiële crisis zijn bijzonder ernstig. Het pakket sociale investeringen dat de Commissie onlangs heeft voorgesteld, geeft de lidstaten richtsnoeren voor een efficiënter en doeltreffender sociaal beleid als antwoord op de belangrijke uitdagingen waarmee ze momenteel te kampen hebben: grote financiële onrust, stijgende armoede en sociale uitsluiting én een recordwerkloosheid, vooral onder jongeren. Die gaan samen met het probleem van de vergrijzing en een kleinere beroepsbevolking, wat de duurzaamheid en geschiktheid van de nationale sociale stelsels op de proef stelt.

Het pakket sociale investeringen omvat een mededeling van de Commissie over armoede onder kinderen, waarin een pleidooi wordt gehouden voor een geïntegreerde aanpak van kindvriendelijke sociale investeringen. Investeren in kinderen en jongeren is bij uitstek doeltreffend voor het doorbreken van generatiearmoede en sociale uitsluiting en het vergroten van de kansen later in het leven.

Het pakket sociale investeringen is een geïntegreerd beleidskader dat rekening houdt met de sociale, economische en budgettaire verschillen tussen de lidstaten. De nadruk ligt daarbij op het volgende:

- Ervoor zorgen dat socialezekerheidsstelsels op beslissende momenten in heel het leven aan de persoonlijke behoeften beantwoorden. Er moet meer worden gedaan om het risico van sociale tweedeling te verminderen en zo hogere maatschappelijke kosten in de toekomst te voorkomen.

- Het sociale beleid vereenvoudigen en gerichter maken om te zorgen voor passende en houdbare socialezekerheidsstelsels. In sommige landen zijn de maatschappelijke resultaten beter dan in andere, ondanks vergelijkbare of lagere budgetten, wat aantoont dat de uitgaven voor sociaal beleid nog efficiënter kunnen.

- De strategieën van de lidstaten voor actieve inclusie naar een hoger niveau tillen. Een betaalbaar en kwaliteitsvol aanbod in kinderopvang en onderwijs, preventie van vroegtijdig schoolverlaten, opleiding en hulp bij het zoeken naar werk, huisvestingssteun en toegankelijke gezondheidszorg zijn stuk voor stuk beleidsterreinen waarbij sociale investeringen een belangrijke rol spelen.

Achtergrond

Het pakket sociale investeringen is gebaseerd op een analyse van gegevens en bestaande goede werkwijzen (bijvoorbeeld de Employment and Social Developments in Europe Review 2012 - zie IP/5/13). Daaruit blijkt duidelijk dat in de lidstaten die zich krachtig engageren tot sociale investeringen — d.w.z. voordelen en diensten die de vaardigheden en capaciteiten van mensen versterken —, minder mensen met armoede of sociale uitsluiting worden bedreigd. Ook beschikken deze lidstaten over een hoger onderwijsniveau, hogere arbeidsparticipatie, lagere tekorten en een hoger bbp per hoofd van de bevolking.

Het pakket sociale investeringen bestaat uit een mededeling waarin het beleidskader wordt uiteengezet, naast concrete maatregelen die de lidstaten en de Commissie moeten nemen en richtsnoeren over het gebruik van EU-financiering om hervormingen te ondersteunen. Bij de mededeling zijn volgende documenten gevoegd:

  • een aanbeveling van de Commissie, "Investeren in kinderen: de vicieuze cirkel van ongelijkheid doorbreken", dat een geïntegreerd beleidskader bevat om de kansen van kinderen te verbeteren;

  • een werkdocument van de diensten van de Commissie met gegevens over demografische en sociale ontwikkelingen en de rol van het sociaal beleid als antwoord op de sociale, economische en macro-economische uitdagen van de EU;

  • een werkdocument van de diensten van de Commissie met een follow-up van de aanbeveling van de Commissie uit 2008 over de actieve inclusie van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten;

  • het derde tweejaarlijks verslag over de sociale diensten van algemeen belang, om de overheidsinstanties en de belanghebben te helpen bij het begrijpen en toepassen van de herziene EU-regels over sociale diensten;

  • een werkdocument van de diensten van de Commissie over langdurige zorg, waarin de uitdagingen en beleidsopties worden voorgesteld;

  • een werkdocument van de diensten van de Commissie over het bestrijden van dakloosheid, met daarin uitleg over het probleem van dakloosheid in de Europese Unie en mogelijke strategieën;

  • een werkdocument van de diensten van de Commissie over investeren in de gezondheidszorg. Daarin staan strategieën om tegen een achtergrond van beperktere middelen de efficiëntie en doeltreffendheid van de gezondheidsstelsels te verbeteren en wordt besproken hoe gezondheid kan bijdragen tot een verhoging van het menselijk kapitaal en tot sociale inclusie; en ten slotte

  • een werkdocument van de diensten van de Commissie, waarin wordt geschetst hoe het Europees Sociaal Fonds zal bijdragen tot de uitvoering van het pakket sociale investeringen.

Het pakket sociale investeringen bouwt verder op het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting. Het is een aanvulling op andere recente initiatieven van de Commissie om Europa's sociaal-economische uitdagingen aan te pakken, met name het werkgelegenheidspakket, het werkgelegenheidspakket voor jongeren en het witboek inzake pensioenen. Deze initiatieven bieden de lidstaten aanvullende richtsnoeren over de nationale hervormingen die nodig zijn om het engagement ten aanzien van de overeengekomen Europa 2020-doelstellingen na te komen.

Verdere informatie

MEMO/13/117 en MEMO/13/118

Nieuwsbericht op de website van DG Werkgelegenheid:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=nl

Website van commissaris László Andor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Volg László Andor op Twitter: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Abonneer u op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Contact:

Jonathan Todd +32 22994107

Cécile Dubois +32 22951883


Side Bar