Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 20.2.2013

Sosiaaliset investoinnit – komissio kehottaa jäsenvaltioita keskittymään kasvuun ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen

Euroopan komissio on kehottanut jäsenvaltioita asettamaan sosiaaliset investoinnit etusijalle ja nykyaikaistamaan hyvinvointiyhteiskuntiaan. Tämä tarkoittaa paremmin toimivia aktiivisen osallisuuden strategioita sekä sosiaalipolitiikkaan suunnattujen varojen tehokkaampaa ja vaikuttavampaa käyttöä. Kehotus sisältyy komission juuri hyväksymään tiedonantoon kasvun ja yhteenkuuluvuuden tueksi tehtävistä sosiaalisista investoinneista.

Tiedonannossa annetaan jäsenvaltioille myös ohjeita siitä, miten olisi parasta hyödyntää EU:n ja etenkin Euroopan sosiaalirahaston taloudellista tukea esitettyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Komissio seuraa tiiviisti jäsenvaltioiden sosiaalisen suojelun järjestelmien toimivuutta EU-ohjausjakson kautta ja laatii tarpeen mukaan maakohtaisia suosituksia.

”Sosiaaliset investoinnit ovat avainasemassa, jos haluamme selviytyä tästä kriisistä vahvempina, yhtenäisempinä ja kilpailukykyisempinä. Jäsenvaltioiden on – budjettirajoitteidensa puitteissa – keskitettävä jatkossa investointeja inhimilliseen pääomaan ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen. Tällä voidaan saada aikaan todellista eroa, jos halutaan edistyä Eurooppa 2020 ‑strategian tavoitteiden saavuttamisessa. Tänään tehtävillä sosiaalisilla investoinneilla ehkäistään jäsenvaltioiden paljon suurempia taloudellisia ja sosiaalisia kustannuksia tulevaisuudessa”, totesi työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioista vastaava komissaari László Andor.

Nykyisen talouskriisin sosiaaliset seuraukset voivat olla erittäin vakavia. Sosiaalisia investointeja koskevassa paketissa, jonka komissio juuri esitti, annetaan jäsenvaltioille ohjeita tehokkaampaan ja vaikuttavampaan sosiaalipolitiikkaan, jolla voidaan vastata niiden edessä oleviin mittaviin haasteisiin, joita ovat esimerkiksi suuri taloudellinen ahdinko, kasvava köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen samoin kuin ennätyksellinen työttömyys, erityisesti nuorten parissa. Näihin yhdistyvät vielä ikääntyvän yhteiskunnan ja pienenevän työikäisen väestön aiheuttamat haasteet, jotka koettelevat kansallisten sosiaalisen suojelun järjestelmien kestävyyttä ja riittävyyttä.

Sosiaalisia investointeja koskevaan pakettiin sisältyy lasten köyhyyden torjumista koskeva komission suositus, jossa pyritään yhtenäiseen lähestymistapaan lapsiystävällisten sosiaalisten investointien alalla. Investoiminen lapsiin ja nuoriin on erityisen tehokasta sikäli, että sillä pystytään rikkomaan sukupolvelta toiselle siirtyvän köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen kierre ja parantamaan ihmisten mahdollisuuksia myöhemmin elämässä.

Sosiaalisia investointeja koskeva paketti muodostaa yhtenäiset toimintapuitteet, joissa otetaan huomioon sosiaaliset, taloudelliset ja finanssipoliittiset erot jäsenvaltioiden välillä. Niissä keskitytään seuraaviin:

- Varmistetaan, että sosiaalisen suojelun järjestelmillä vastataan ihmisten tarpeisiin kriisitilanteissa koko elämän ajan. On tehostettava toimia, jotta pienennetään hyvinvointiyhteiskunnan murenemisen riskiä ja vältetään suuremmat sosiaalimenot tulevaisuudessa.

- Yksinkertaistetaan ja kohdennetaan paremmin sosiaalipolitiikkaa, jotta voidaan tarjota riittävät ja kestävät sosiaalisen suojelun järjestelmät. Joissakin maissa sosiaaliset tulokset ovat parempia kuin toisissa samanlaisista tai alemmista budjeteista huolimatta; tämä osoittaa, että sosiaalipolitiikan menojen käyttöä voidaan tehostaa.

- Päivitetään aktiivisen osallisuuden strategioita jäsenvaltioissa. Kohtuuhintainen ja laadukas lastenhoito ja koulutus, koulunkäynnin keskeyttämisen ehkäiseminen, ammatillinen koulutus ja työnhaussa avustaminen, asumistuki sekä helposti saatavilla oleva terveydenhuolto ovat kaikki politiikanaloja, joihin liittyy voimakas sosiaalisten investointien ulottuvuus.

Tausta

Sosiaalisia investointeja koskeva paketti perustuu tietojen (esim. vuoden 2012 ”Employment and Social Developments in Europe Review” – ks. IP/5/13) ja hyvien toimintatapojen analysoimiseen; nämä osoittavat, että sosiaalisiin investointeihin – eli ihmisten taitoja ja valmiuksia vahvistaviin etuuksiin ja palveluihin – tiukasti sitoutuneissa jäsenvaltioissa ihmisten köyhyys- ja syrjäytymisriski on alhaisempi, koulutustaso korkeampi, työllisyystaso korkeampi, alijäämä pienempi ja BKT suurempi henkeä kohti.

Sosiaalisia investointeja koskeva paketti muodostuu tiedonannosta, jossa esitetään toimintapuitteet, konkreettiset toimet, jotka jäsenvaltioiden ja komission on toteutettava, sekä ohjeet EU-varojen käytöstä uudistusten tueksi. Tiedonannon liitteenä on

  • komission suositus ”Investoidaan lapsiin – murretaan huono-osaisuuden kierre”, joka sisältää yhtenäiset toimintapuitteet lasten mahdollisuuksien parantamiseksi;

  • komission yksikköjen valmisteluasiakirja, jossa on näyttöä väestörakenteellisista ja sosiaalisista suuntauksista sekä sosiaalipolitiikan roolista vastattaessa sosiaalisiin, taloudellisiin ja makrotaloudellisiin haasteisiin, joita EU:lla on edessään;

  • komission yksikköjen valmisteluasiakirja työmarkkinoilta syrjäytyneiden aktiivisen osallisuuden edistämisestä vuonna 2008 annetun komission suosituksen seurannasta;

  • kolmas kahden vuoden välein julkaistava yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja koskeva raportti, jonka avulla viranomaiset ja sidosryhmät voivat ymmärtää ja panna täytäntöön sosiaalipalveluja koskevia tarkistettuja EU-sääntöjä;

  • komission yksikköjen valmisteluasiakirja pitkäaikaishoidosta, jossa esitetään haasteita ja toimintavaihtoehtoja;

  • komission yksikköjen valmisteluasiakirja asunnottomuuden torjunnasta, jossa selitetään asunnottomuustilannetta Euroopan unionissa ja mahdollisia strategioita, joita voitaisiin harkita;

  • komission yksikköjen valmisteluasiakirja terveyteen tehtävistä investoinneista, johon sisältyy strategioita terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi terveydenhuollon budjettirajoitteiden puitteissa ja jossa käsitellään sitä, miten terveys voi edistää inhimillistä pääomaa ja sosiaalista osallisuutta; sekä

  • komission yksikköjen valmisteluasiakirja, jossa esitetään, miten Euroopan sosiaalirahastolla myötävaikutetaan sosiaalisia investointeja koskevan paketin täytäntöönpanoon.

Sosiaalisia investointeja koskevassa paketissa hyödynnetään köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalaisen foorumin toimintaa ja täydennetään muita hiljattaisia komission aloitteita, joilla pyritään vastaamaan Euroopan sosiaalisiin ja taloudellisiin haasteisiin; näitä ovat työllisyyspaketti, nuorisotyöllisyyspaketti ja eläkkeitä koskeva valkoinen kirja. Näissä aloitteissa on annettu jäsenvaltioille lisäohjeita kansallisista uudistuksista, joita tarvitaan, jotta voidaan täyttää sitoumukset ja saavuttaa sovitut Eurooppa 2020 ‑strategian tavoitteet.

Lisätietoja

MEMO/13/117 ja MEMO/13/118

Uutisia työllisyyden pääosaston verkkosivulla:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1044&langId=en

László Andorin verkkosivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

László Andor Twitterissä: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Tilaa Euroopan komission julkaisema työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioita käsittelevä maksuton sähköpostitiedote osoitteesta http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Yhteyshenkilöt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar