Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2013

Κοινωνικές επενδύσεις: Η Επιτροπή παροτρύνει τα κράτη μέλη να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στις κοινωνικές επενδύσεις και να εκσυγχρονίσουν τα συστήματά τους κοινωνικής πρόνοιας. Αυτό συνεπάγεται βελτίωση των επιδόσεων των στρατηγικών για την ενεργητική ένταξη και αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη χρήση των προϋπολογισμών τους για την κοινωνική πολιτική. Η έκκληση αυτή περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση για τις κοινωνικές επενδύσεις με σκοπό την ανάπτυξη και τη συνοχή που μόλις ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ανακοίνωση προσφέρει επίσης καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν καλύτερα τη χρηματοοικονομική υποστήριξη της ΕΕ, ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, για την υλοποίηση των καθορισμένων στόχων. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά τις επιδόσεις των συστημάτων κοινωνικής προστασίας των μεμονωμένων κρατών μελών μέσω των ευρωπαϊκών εξαμήνων και θα διατυπώνει, κατά περίπτωση, συστάσεις ειδικές για κάθε χώρα.

«Οι κοινωνικές επενδύσεις είναι καθοριστικής σημασίας αν θέλουμε να βγούμε από την κρίση ισχυρότεροι, με μεγαλύτερη συνοχή και ανταγωνιστικότεροι. Στο πλαίσιο των υπάρχοντων δημοσιονομικών περιορισμών, τα κράτη μέλη πρέπει να μετατοπίσουν τη εστίασή τους σε επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο και την κοινωνική συνοχή. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να επιφέρει την αλλαγή, αν θέλουμε να σημειώσουμε πραγματική πρόοδο στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Οι κοινωνικές επενδύσεις σήμερα βοηθούν ώστε να μην χρειαστεί τα κράτη μέλη να πληρώσουν πολύ ακριβότερους λογαριασμούς από οικονομικής και κοινωνικής άποψης αύριο» δήλωσε ο κ. László Andor, Επίτροπος αρμόδιος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη.

Οι κοινωνικές συνέπειες της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης είναι πολύ σοβαρές. Η δέσμη των μέτρων για τις κοινωνικές επενδύσεις, που μόλις παρουσίασε η Επιτροπή, παρέχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη για αποδοτικότερες και αποτελεσματικότερες κοινωνικές πολιτικές ως απάντηση στις σημαντικές αυτές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα. Στις προκλήσεις περιλαμβάνονται τα υψηλά επίπεδα χρηματοοικονομικών δυσχερειών, η αύξηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και το ρεκόρ ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων. Στα παραπάνω προστίθεται η πρόκληση της γήρανσης του πληθυσμού και της μείωσης του ενεργού πληθυσμού που θέτουν σε δοκιμασία τη βιωσιμότητα και την επάρκεια των εθνικών συστημάτων κοινωνικής προστασίας.

Η δέσμη των μέτρων για τις κοινωνικές επενδύσεις περιλαμβάνει επίσης μια σύσταση της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας, η οποία συστήνει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των κοινωνικών επενδύσεων υπέρ των παιδιών. Η επένδυση στα παιδιά και τους νέους είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για να σπάσουν οι διαγενεαλογικοί κύκλοι της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και για τη βελτίωση των ευκαιριών αργότερα στη ζωή τους.

Η δέσμη των μέτρων για τις κοινωνικές επενδύσεις είναι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής, το οποίο λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές, οικονομικές και δημοσιονομικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών. Επίκεντρο αυτής της πολιτικής είναι:

- Εξασφάλιση της ανταπόκρισης των συστημάτων κοινωνικής προστασίας στις ανάγκες των ανθρώπων σε κρίσιμες στιγμές της ζωής τους. Πρέπει να γίνουν περισσότερα για να περιοριστεί ο κίνδυνος κοινωνικής κατάρρευσης.

- Απλουστευμένες και καλύτερα στοχοθετημένες κοινωνικές πολιτικές για την εξασφάλιση επαρκών και βιώσιμων συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Ορισμένες χώρες έχουν καλύτερα κοινωνικά αποτελέσματα από άλλες, παρά το γεγονός ότι διαθέτουν παρόμοιους προϋπολογισμούς και αυτό δείχνει ότι υπάρχουν περιθώρια για αποτελεσματικότερη κοινωνική πολιτική δαπανών.

- Αναβάθμιση των στρατηγικών για την ενεργητική ένταξη στα κράτη μέλη. Οι οικονομικά προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες φύλαξης των παιδιών και η εκπαίδευση, η πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης της σχολικής εκπαίδευσης, η κατάρτιση και η βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας, τα στεγαστικά επιδόματα και η προσβάσιμη υγειονομική περίθαλψη είναι όλοι τομείς με ισχυρή διάσταση κοινωνικών επενδύσεων.

Ιστορικό

Η δέσμη μέτρων για τις κοινωνικές επενδύσεις βασίζονται σε ανάλυση των δεδομένων (π.χ. η ανασκόπηση σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη του 2012 – βλ. IP/5/13) και στις υφιστάμενες ορθές πρακτικές που αποδεικνύουν ότι στα κράτη μέλη με ρητή προσήλωση στις κοινωνικές επενδύσεις – δηλαδή παροχές και υπηρεσίες που ενισχύουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες ατόμων – το ποσοστό των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού είναι χαμηλότερο, ο πληθυσμός έχει υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο, η απασχόληση παρουσιάζει άνοδο, τα ελλείμματα είναι χαμηλότερα και το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ είναι υψηλότερο.

Η δέσμη των μέτρων για τις κοινωνικές επενδύσεις αποτελείται από μια ανακοίνωση που καθορίζει το πλαίσιο της πολιτικής, συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να ληφθούν από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή καθώς και οδηγίες για τη χρήση των ταμείων της ΕΕ με σκοπό τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων. Συνοδεύεται από:

  • Σύσταση της Επιτροπής για την «Επένδυση στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας» που περιλαμβάνει ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής για τη βελτίωση των ευκαιριών για τα παιδιά

  • Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών (ΕΕΥ) που περιέχει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις δημογραφικές και κοινωνικές τάσεις και τον ρόλο των κοινωνικών πολιτικών στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και μακροοικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ

  • Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής για την υλοποίηση της σύστασης της Επιτροπής του 2008 σχετικά με την ενεργό ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας

  • Την 3η διετή έκθεση σχετικά με τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος που θα βοηθήσει τις δημόσιες αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τους αναθεωρημένους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις κοινωνικές υπηρεσίες

  • Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με τη μακροχρόνια φροντίδα, που παρουσιάζει προκλήσεις και πολιτικές επιλογές

  • Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης στέγης, εξηγώντας τη σχετική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιθανές στρατηγικές που μπορούν να εξεταστούν

  • Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την πραγματοποίηση επενδύσεων στον τομέα της υγείας, που περιέχει στρατηγικές για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγείας σε ένα πλαίσιο αυστηρότερων προϋπολογισμών για τη δημόσια υγεία και αναφέρει τρόπους με τους οποίους η υγεία μπορεί να συμβάλει στην αύξηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και στην κοινωνική ένταξη, και

  • Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα συμβάλει στην υλοποίηση της δέσμης μέτρων για τις κοινωνικές επενδύσεις

Η δέσμη των μέτρων για τις κοινωνικές επενδύσεις βασίζεται στην Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και συμπληρώνει άλλες πρόσφατες πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων της Επιτροπής, δηλαδή τη δέσμη μέτρων για την απασχόληση, τη δέσμη μέτρων για την απασχόληση των νέων και τη λευκή βίβλο για τις συντάξεις. Οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν προσφέρει στα κράτη μέλη πρόσθετη καθοδήγηση για τις εθνικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται για να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει για την επίτευξη των συμφωνημένων στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Για περισσότερες πληροφορίες

MEMO/13/117 και MEMO/13/118

Επικαιρότητα στον ιστοχώρο της ΓΔ Απασχόλησης :

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1044&langId=en

Δικτυακός τόπος του κ. László Andor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Ακολουθήστε τον κ. László Andor στο Twitter: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Γίνετε συνδρομητές στο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Επικοινωνία :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar