Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 20. februar 2013

Sociale investeringer: Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at fokusere på vækst og social samhørighed

Europa-Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at prioritere sociale investeringer og modernisere velfærdsstaten. Det betyder, at de skal opstille bedre strategier for aktiv inklusion og anvende deres socialbudgetter mere effektivt. Opfordringen er del af den meddelelse om sociale investeringer i vækst og samhørighed, som Kommissionen netop har vedtaget.

Meddelelsen indeholder også retningslinjer for medlemsstaterne om, hvordan de bedst anvender EU-midler fra især Den Europæiske Socialfond til at gennemføre de fastsatte mål. Kommissionen vil som led i det europæiske semester følge den enkelte medlemsstat tæt med hensyn til de sociale beskyttelsessystemers resultater og – hvis det er nødvendigt – udarbejde landespecifikke henstillinger.

"Det er nødvendigt med sociale investeringer, hvis vi skal komme stærkere, mere solidariske og mere konkurrencedygtige ud af krisen. Medlemsstaterne er på trods af snævre budgetrammer nødt til at ændre fokus og investere i menneskelig kapital og social samhørighed. Det kan gøre en reel forskel, hvis vi ønsker at opnå reelle fremskridt for at nå målene i Europa 2020-strategien. Med sociale investeringer nu undgår medlemsstaterne at måtte betale meget større økonomiske og sociale regninger i fremtiden", siger László Andor, kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion.

De sociale virkninger af den nuværende økonomiske krise er meget alvorlige. I den sociale investeringspakke, som Kommissionen netop har fremlagt, udstikkes der retningslinjer for medlemsstaterne vedrørende mere effektive socialpolitikker, som skal tackle de nuværende udfordringer, heriblandt alvorlige økonomiske problemer, voksende fattigdom og social eksklusion samt en rekordhøj arbejdsløshed, specielt blandt de unge. Dertil kommer de udfordringer, der er forbundet med en befolkning, som består af stadig flere ældre og stadig færre personer i den erhvervsaktive alder, hvilket stiller krav til bæredygtigheden og tilstrækkeligheden ved de nationale sociale systemer.

Den sociale investeringspakke omfatter en henstilling rettet mod børnefattigdom, hvor man opfordrer til en integreret tilgang til sociale investeringer til gavn for børnene. Investering i børn og unge er især effektivt til at bryde fattigdom og social eksklusion, der går i arv fra generation til generation, og til at forbedre deres muligheder senere i livet.

Den sociale investeringspakke udgør en integreret politisk ramme, som tager hensyn til de sociale, økonomiske og budgetmæssige forskelle medlemsstaterne imellem. Den fokuserer på:

- Sikring af, at de sociale beskyttelsessystemer opfylder folks behov på kritiske tidspunkter i deres liv. Der skal gøres mere for at reducere risikoen for socialt kollaps og dermed undgå højere sociale udgifter i fremtiden.

- Forenklede og mere målrettede socialpolitikker, der skal give tilstrækkelige og bæredygtige sociale beskyttelsessystemer. Visse lande kan fremvise bedre sociale resultater end andre, til trods for at de har samme eller lavere budgetter, hvilket viser, at midlerne til socialpolitik kan anvendes mere effektivt.

- Bedre strategier for aktiv inklusion i medlemsstaterne. Børnepasning og uddannelse, der er til at betale, forebyggelse af skolefrafald, undervisning, hjælp til jobsøgning, boligstøtte og adgang til sundhedstjenester er alle politikområder med en stærk social investeringsdimension.

Baggrund

Den sociale investeringspakke tager udgangspunkt i en analyse af data (f.eks. 2012-udgaven af "Employment and Social Developments in Europe Review" – se IP/5/13) og eksisterende god praksis, der viser, at der i medlemsstater, som fokuserer på sociale investeringer - dvs. ydelser og tjenester der styrker menneskers kvalifikationer og kapacitet - er færre personer, som risikerer at ende i fattigdom eller social eksklusion. Disse lande har også bedre uddannelsesresultater, højere beskæftigelsesniveau, lavere underskud og højere BNP pr. indbygger.

Den sociale investeringspakke består af en meddelelse, der fastlægger en politisk ramme, konkrete handlinger, som medlemsstaterne og Kommissionen skal udføre, og retningslinjer for anvendelse af EU-midler som støtte til reformer. Den ledsages af:

  • En henstilling fra Kommissionen om investeringer i børn, der indeholder en integreret politisk ramme, der skal forbedre børns muligheder

  • Et arbejdsdokument fra Kommissions tjenestegrene (SWD), der viser demografiske og sociale tendenser og socialpolitikkernes rolle med hensyn til de sociale, økonomiske og makroøkonomiske udfordringer, som EU står over for

  • Et arbejdsdokument, der følger op på Kommissionens henstilling fra 2008 om aktiv inklusion af mennesker, der er udstødt fra arbejdsmarkedet

  • Den tredje toårsrapport om sociale tjenesteydelser af almen interesse, som skal hjælpe offentlige myndigheder og interessenter til at forstå og gennemføre de reviderede EU-bestemmelser om sociale tjenesteydelser

  • Et arbejdsdokument om langtidspleje, hvor udfordringer og politiske løsninger fremlægges

  • Et arbejdsdokument om håndtering af hjemløshed, der forklarer hjemløsesituationen i EU og de mulige strategier, der kan iværksættes

  • Et arbejdsdokument om investeringer i sundhed, der indeholder strategier for, hvordan sundhedssystemerne kan effektiviseres i en tid præget af strammere offentlige sundhedsbudgetter, og som diskuterer, hvordan sundhed kan bidrage til øge menneskelig kapital og social inklusion, og

  • Et arbejdsdokument, der skitserer, hvordan Den Europæiske Socialfond kan bidrage til gennemførelse af den sociale investeringspakke.

Den sociale investeringspakke bygger på den europæiske platform mod fattigdom og social udstødelse og er et supplement til Kommissionens andre nyere initiativer, der skal tackle de sociale og økonomiske udfordringer, Europa står over for, nemlig beskæftigelsespakken, ungdomsbeskæftigelsespakken og hvidbogen om pensioner. Disse initiativer giver medlemsstaterne yderligere retningslinjer for de nationale reformer, der er nødvendige for at leve op til forpligtelserne i de aftalte Europa 2020-mål.

Yderligere oplysninger

MEMO/13/117 og MEMO/13/118

Nyheder på webstedet for Generaldirektoratet for Beskæftigelse:

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=da

László Andors websted: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Følg László Andor på Twitter: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Abonnér på Europa-Kommissionens gratis nyhedsbrev om beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter.

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar