Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 10 december 2013

Commissaris Maria Damanaki verheugd met definitieve goedkeuring van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB)

De voor Visserij en Maritieme Zaken bevoegde EU-commissaris Maria Damanaki is tevreden nu het Europees Parlement vandaag heeft gestemd voor een nieuw, hervormd GVB voor de Europese Unie, waartoe zij in juli 2011 de eerste aanzet gaf. Met deze stemming is de hervorming van het GVB officieel goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2014 zal het nieuwe GVB in de hele EU worden toegepast.

Het nieuwe GVB wil de Europese kustgemeenschappen steunen door een kader te creëren waarin de visserijvloot van de EU rendabel en duurzaam kan werken. Het streefdoel bestaat erin een duurzaam beheer van de visbestanden te verzoenen met zo groot mogelijke vangsten voor de visserman. Om deze tweevoudige ambitie waar te maken, zal de teruggooi van vis (en de verspilling die daarmee gepaard gaat) geleidelijk worden afgebouwd aan de hand van duidelijke verplichtingen en termijnen die de visserman in staat moeten stellen zich aan de nieuwe situatie aan te passen. De bevordering van een duurzame aquacultuur maakt ook deel uit van het nieuwe beleid.

Commissaris Damanaki: "Dankzij de stemming van de Europees Parlement beschikken wij nu over een beleid dat onze visserij radicaal zal veranderen en de weg zal vrijmaken naar een duurzame toekomst voor zowel onze vissers als onze visbestanden. Mijn dank gaat uit naar het Parlement en de Raad voor hun engagement en visie en voor hun brede ondersteuning van de voorstellen van de Commissie. Al die inspanningen samen hebben ons op een punt gebracht waar wij op korte termijn weer duurzaam kunnen vissen en een eind kunnen maken aan de verspilling die met bepaalde praktijken gepaard gaat. Het nieuwe GVB is een motor die de kustgemeenschappen dichter moet brengen bij het prioritaire streefdoel dat Europa momenteel voor ogen heeft: een heropleving van de groei en de werkgelegenheid."

Dankzij het hervormde GVB zullen EU-vissers die buiten de EU-wateren actief zijn, zich aan dezelfde beginselen en duurzaamheidsnormen moeten houden en zal de EU zich in haar internationale overeenkomsten blijven inzetten voor duurzaamheid. Dat het hier om een ingrijpende hervorming gaat, mag blijken uit de veranderingen op het gebied van bestuur en regionaliseringsinitiatieven. Als gevolg daarvan zullen de belanghebbende partijen en de lidstaten de precieze inhoud van het dagelijkse visserijbeheer namelijk voor een groot deel zelf kunnen invullen.

De stemming van vandaag is het orgelpunt van een langdurig proces dat van start is gegaan met een breed opgezet openbaar overleg, in 2011 gevolgd door een ambitieus hervormingspakket van de Commissie. Eerder dit jaar hebben delegaties van de Commissie, de Raad van Ministers en het Parlement constructieve onderhandelingen gevoerd die in mei zijn uitgemond in een politiek akkoord. De Raad van Ministers heeft zich in oktober unaniem voor het akkoord uitgesproken en vandaag heeft dus ook het Parlement tijdens zijn plenaire vergadering definitief voor gestemd.

Achtergrond

De overkoepelende doelstelling van het hervormde visserijbeleid bestaat erin de overbevissing een halt toe te roepen en de visserij uit ecologisch, economisch en sociaal oogpunt duurzaam te maken. De hervorming moet de voorwaarden creëren voor een betere toekomst voor vis en visserij, en voor het mariene milieu waarvan beide afhankelijk zijn. Het beleid is erop gericht de visserij weer naar duurzame niveaus te tillen, dankzij een betere benutting van kennis en wetenschappelijk advies. Daarnaast moet het beleid de duurzame groei van de visserij en de aquacultuur ondersteunen, arbeidskansen creëren in kustgebieden en de EU-burger voorzien van gezonde en duurzame vis. De hervorming draagt bij aan de Europa 2020-strategie door te streven naar robuuste economische prestaties van de sector en naar versterkte cohesie in de kustgebieden.

Voor de eerste maatregelen op het gebied van visserij die in Europees verband zijn genomen, moeten wij teruggaan tot 1970, toen de Europese Gemeenschap structurele ondersteuning en een gemeenschappelijk markt voor vis voor ogen had. Het visserijbeleid is sindsdien meermaals hervormd - de laatste keer in 2002.

Meer informatie

Website over de hervorming van het GVB:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/proposals/index_nl.htm

MEMO/13/1125

Contact:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar