Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 10. decembrī

Komisāre Damanaki atzinīgi vērtē reformētās kopējās zivsaimniecības politikas galīgo apstiprināšanu

Zivsaimniecības un jūrlietu komisāre Marija Damanaki atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta šodienas galīgo balsojumu, kurā tas apstiprināja jaunu, reformētu ES kopējās zivsaimniecības politiku (KZP); komisāre to ierosināja 2011. gada jūlijā. Šis balsojums nozīmē, ka KZP reforma ir oficiāli apstiprināta un nu tiks piemērota visos Eiropas Savienības ūdeņos no 2014. gada 1. janvāra.

Ar jauno KZP ir iecerēts palīdzēt Eiropas piekrastes reģioniem, radot ekonomiski dzīvotspējīgai un ilgtspējīgai ES zvejas flotei nepieciešamos nosacījumus. Tās mērķis ir arī panākt zvejas resursu ilgtspējīgu pārvaldību un pēc iespējas lielāku nozveju zvejniekiem. Lai atbalstītu šo divkāršo mērķi, pakāpeniski tiks pārtraukta izšķērdīgā zivju izmešanas prakse, skaidri nosakot pienākumus un termiņus, lai zvejnieki varētu atbilstoši sagatavoties. Jaunā politika arī veicinās akvakultūras ilgtspēju.

Komisāre Damanaki sacīja: “Pateicoties šodienas balsojumam Eiropas Parlamentā, tagad mums būs politika, kas radikāli mainīs mūsu zivsaimniecību un rūpēsies, lai mūsu zvejniekiem un resursiem būtu ilgtspējīga nākotne. Esmu ļoti pateicīga kā Parlamentam, tā Padomei par apņēmību, tālredzību un labvēlīgo noskaņu, kādā tie izskata Komisijas priekšlikumus. Tagad mēs varam atgriezties pie ilgtspējīgas zvejas īstermiņā un izbeigt izšķērdīgu praksi. Jaunā KZP palīdz nodrošināt patlaban Eiropai visnepieciešamāko — lai mūsu piekrastes reģionos atkal valdītu labklājība un būtu darbs.”

Ar KZP reformu ir panākts, ka uz ES zvejnieku darbu ārvalstu ūdeņos attiecinās tādus pašus principus un ilgtspējības standartus, kādi ir spēkā ES ūdeņos, un ka starptautiskajos nolīgumos ES arī turpmāk tieksies nodrošināt zvejniecību ilgtspēju. Mainītā pārvaldības struktūra un reģionālās iniciatīvas, kas ieinteresētajām personām un dalībvalstīm ļaus noteikt daudzas zvejas darbību ikdienas pārvaldības nianses, liecina par reformas plašo mērogu.

Ar šodienas balsojumu ir noslēdzies ilgstošs process, kas sākās ar plašu sabiedrisko apspriešanu, pēc kuras Komisija nāca klajā ar vērienīgu reformas paketi 2011. gadā. Šīgada sākumā starp Komisijas, Ministru padomes un Parlamenta delegācijām notika konstruktīvas sarunas, un maijā tika panākta politiska vienošanās. Oktobrī šo vienošanos vienbalsīgi atbalstīja Ministru padome, savukārt Parlaments šodienas plenārsēdē to apstiprināja galīgajā balsojumā.

Vispārīga informācija

Reformētās kopējās zivsaimniecības politikas galvenais mērķis ir izbeigt pārzveju un panākt, lai zveja būtu ilgtspējīga no vides, ekonomiskā un sociālā viedokļa. Reformas rezultātā ir plānots radīt apstākļus, kas nodrošinās labāku nākotni gan zivīm, gan zvejniecībām, kā arī pašai jūras videi. Politikas mērķis ir atgūt zvejas ilgtspēju, labāk liekot lietā zināšanas un zinātnes atziņas. Tās mērķis ir arī atbalstīt ilgtspējīgu zvejniecības un akvakultūras nozares izaugsmi, radīt darba iespējas piekrastes apgabalos un galu galā nodrošināt ES iedzīvotāju ilgtspējīgu apgādi ar veselīgiem zivju produktiem. Reforma veicina stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu sasniegšanu, gādājot, lai nozarei būtu labi ekonomiskie rādītāji un tiktu veicināta kohēzija piekrastes reģionos.

1970. gadā Eiropas Kopiena sāka veidot zivsaimniecības politiku, lai sniegtu strukturālu atbalstu un radītu kopēju zivju produktu tirgu. Kopš tā laika politika ir vairākkārt mainīta, un pēdējā reforma notika 2002. gadā.

Papildu informācija

Tīmekļa vietne par KZP reformu: http://ec.europa.eu/fisheries/reform/proposals/index_lv.htm.

MEMO/13/1125

Kontaktpersonas:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar