Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gruodžio 10 d.

Komisijos narė M. Damanaki džiaugiasi galutiniu reformuotos bendrosios žuvininkystės politikos patvirtinimu

Už žuvininkystę ir jūrų reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Maria Damanaki džiaugiasi, kad Europos Parlamentas šiandien galutiniu balsavimu pritarė naujajai, reformuotai ES bendrajai žuvininkystės politikai (BŽP), kurią ji inicijavo 2011 m. liepos mėnesį. Šiuo balsavimu BŽP reforma patvirtinta oficialiai ir nuo 2014 m. sausio 1 d. bus vykdoma visuose Europos Sąjungos vandenyse.

Naująja BŽP siekiama sudaryti sąlygas ES žvejybos laivynui tapti ekonomiškai perspektyviu ir tvariu ir taip remti visos Europos pakrančių bendruomenes. Ja taip pat siekiama užtikrinti tausų išteklių valdymą, o žvejams – kuo gausesnį laimikį. Siekiant šio dvejopo tikslo bus laipsniškai atsisakoma priegaudos išmetimo į jūrą švaistūniškos praktikos – nustatyti aiškūs įpareigojimai ir terminai, kad žvejai galėtų prisitaikyti. Vienas iš naujosios politikos elementų – tvarios akvakultūros skatinimas.

Komisijos narė M. Damanaki: „Šiandieninio Europos Parlamento balsavimo rezultatas yra tai, kad dabar turime politiką, dėl kurios mūsų žuvininkystė pasikeis iš esmės ir bus sudarytos sąlygos kurti tvarią mūsų žvejų ir mūsų išteklių ateitį. Esu labai dėkinga Parlamentui ir Tarybai už jų pastangas, viziją ir visą paramą Komisijos pasiūlymams, dėl kurių galėsime per trumpą laiką atkurti tausią žuvininkystę ir padaryti galą švaistymui. Naujoji BŽP padės siekti to, ko šiandienos Europoje reikia labiausiai – ekonomikos augimo atkūrimo ir darbo vietų mūsų pakrančių bendruomenėms.

Reformuota BŽP bus užtikrinta, kad tie patys tausumo principai ir standartai būtų taikomi užsienio vandenyse žvejojantiems ES žvejams ir kad ES toliau siektų tausumo sudarydama tarptautinius susitarimus. Pakitęs valdymas ir regionų lygmens iniciatyvos, kurios sudarys sąlygas suinteresuotosioms šalims ir valstybėms narėms pačioms spręsti daugelį kasdienio žvejybos veiklos valdymo klausimų, rodo, koks platus yra reformų mastas.

Šiandienos balsavimas – ilgo proceso, prasidėjusio plataus masto viešomis konsultacijomis, po kurių Komisija 2011 m. pateikė plataus užmojo reformų paketą, kulminacija. Šių metų pradžioje Komisijos, Ministrų Tarybos ir Parlamento delegacijos vedė konstruktyvias derybas, kurių rezultatas – gegužės mėn. pasiektas politinis susitarimas. Spalio mėn. šiam susitarimui vienbalsiai pritarė Ministrų Taryba, o šiandienos plenarinėje sesijoje galutiniu balsavimu – Parlamentas.

Pagrindiniai faktai

Pagrindinis reformuotos bendrosios žuvininkystės politikos tikslas – padaryti galą peržvejojimui ir pasiekti, kad žuvininkystė taptų tvari aplinkos, ekonomikos ir socialiniu atžvilgiais. Reforma siekiama pasirūpinti geresnėmis žuvų išteklių, žuvininkystės ir jūrų aplinkos, nuo kurios jie priklausomi, perspektyvomis. Politika norima vėl užtikrinti tausią žvejybą geriau naudojantis žiniomis ir mokslinėmis rekomendacijomis. Ja siekiama remti tvarų žvejybos ir akvakultūros sektorių augimą, kurti darbo vietas pakrantėse ir ES piliečiams užtikrinti pakankamo sveikų žuvininkystės produktų kiekio tiekimą. Reforma padedama įgyvendinti strategiją „Europa 2020“, nes ja siekiama gerų sektoriaus ekonominės veiklos rezultatų ir didesnės sanglaudos pakrančių regionuose.

Pirmųjų priemonių žuvininkystės sektoriuje Europos bendrija ėmėsi 1970 m., siekdama teikti struktūrinę paramą ir sukurti bendrą žuvų rinką. Nuo to laiko šios priemonės keletą kartų keistos. Naujausia politikos reforma įvykdyta 2002 m.

Daugiau informacijos

BŽP reformos svetainė http://ec.europa.eu/fisheries/reform/proposals/index_en.htm

MEMO/13/1125

Asmenys ryšiams:

Oliver Drewes, tel. +32 2 299 24 21

Lone Mikkelsen, tel. +32 2 296 05 67


Side Bar