Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

PERSBERICHT

Brussel, 26 november 2013

Europese Commissie voert strijd tegen illegale visserij op

Na een officiële waarschuwing een jaar geleden (IP/12/1215) voert de Europese Commissie de strijd tegen illegale visserij vandaag op door Belize, Cambodja en Guinee als niet-meewerkende derde landen aan te merken. Hoewel de Commissie nauw samenwerkt met de autoriteiten van de betrokken landen bij de opzet van maatregelen voor visserijbeheer en doeltreffende controle, hebben deze drie landen hun structurele problemen nog steeds niet aangepakt en hebben ze geen daadwerkelijk engagement in de strijd tegen de illegale visserij aan de dag gelegd. De Commissie stelt de Raad van ministers nu voor handelsmaatregelen te nemen tegen deze drie landen om een einde te maken aan de commerciële voordelen die voortvloeien uit deze illegale activiteiten. Uiteindelijk zal het verboden worden visserijproducten die zijn gevangen door vaartuigen van deze landen, in de EU in te voeren.

Deze beslissing past binnen de internationale verbintenis van de EU om te zorgen voor een duurzame exploitatie van de visbestanden in Europa en daarbuiten. De benadering van de EU ten aanzien van de bestrijding van illegale visserij is gebaseerd op het feit dat IOO-visserij een wijdverspreide criminele activiteit is, die niet alleen de EU-vissers en ‑markten benadeelt, maar ook de plaatselijke gemeenschappen in ontwikkelingslanden.

Fiji, Panama, Sri Lanka, Togo, en Vanuatu kregen vorig jaar ook een officiële waarschuwing, maar hebben allemaal in nauwe samenwerking met de Commissie geloofwaardige vooruitgang geboekt. Zij hebben stappen gezet voor een nieuw rechtskader en hebben hun monitoring-, controle- en inspectieregelingen verbeterd. Bijgevolg zijn de gesprekken met deze landen verlengd tot eind februari 2014 en zal de vooruitgang in het voorjaar worden geëvalueerd.

Nieuwe officiële waarschuwingen

De Europese Commissie heeft vandaag ook officiële waarschuwingen - "gele kaarten" - uitgedeeld aan Korea, Ghana en Curaçao, omdat zij de internationale verplichtingen ter bestrijding van illegale visserij niet naleven. De Commissie heeft concrete tekortkomingen geconstateerd, zoals een gebrek aan maatregelen om onvolkomenheden in de monitoring, de controle en de bewaking van de visserij aan te pakken, en stelt corrigerende maatregelen voor om deze tekortkomingen te verhelpen.

Deze gele kaarten zullen in dit stadium niet leiden tot maatregelen die van invloed zijn op het handelsverkeer. In plaats daarvan zal de EU, net als bij de eerder genoemde landen, nauw samenwerken met de landen via formele dialoog en intensievere samenwerking om de betrokken kwesties op te lossen en de nodige actieplannen uit te voeren.

Maria Damanaki, Europees commissaris voor Maritieme zaken en Visserij, voegde daaraan toe: "Deze beslissingen tonen hoe wij ons voortdurend blijven inzetten om illegale visserij te bestrijden. Zowel de EU-markt als de lokale en de EU-vissers zijn het slachtoffer. Wij blijven druk uitoefenen op de landen die de bevoorrading met producten van illegale visserij ondersteunen, hetzij als kuststaat, vlaggenstaat, of goedkope-vlaggenstaat. West-Afrika is aangemerkt als een grote bron van illegale visserij en het is mijn bedoeling daar dezelfde grondige aanpak toe te passen als in de Stille Oceaan."

Achtergrond

De beslissing inzake Belize, Cambodja en Guinee geeft de lidstaten een extra instrument om de invoer van visserijproducten te controleren en, indien nodig, te weigeren. De Commissie pleit voor een gecoördineerde aanpak op dit gebied. Zodra het voorstel van de Commissie voor een handelsverbod is vastgesteld door de Raad, zal het verboden zijn visserijproducten die zijn gevangen door onder de vlag van deze landen varende vaartuigen, in te voeren in de EU. EU-vaartuigen zullen niet langer in deze wateren mogen vissen. Andere samenwerkingsvormen met deze landen, zoals gezamenlijke visserijactiviteiten of visserijovereenkomsten, zullen niet langer mogelijk zijn.

Met deze acties handhaaft de EU niet alleen de EU-voorschriften1, maar wil zij er vooral voor zorgen dat de IOO-regels die zijn vastgesteld door de Verenigde Naties en de FAO, in overeenstemming met haar internationale verplichtingen in acht worden genomen. Geen enkel van de betrokken landen is erin geslaagd te voldoen aan zijn verplichtingen als vlaggen-, kust-, haven- of marktstaat, doorgaans door het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (UNCLOS) of de VN-Visbestandenovereenkomst niet na te leven.

Meer informatie

MEMO/13/1053

Contact:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

1 :

Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen. Met dit belangrijke instrument in de strijd tegen illegale visserij wordt ernaar gestreefd om enkel visserijproducten die door de vlagstaat of het exporterende land in kwestie als legaal zijn erkend, tot de EU-markt toe te laten.


Side Bar