Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

LEHDISTÖTIEDOTE

Bryssel 26. marraskuuta 2013

Euroopan komissio tehostaa laittoman kalastuksen torjuntaa

Euroopan komissio tehostaa toimiaan laittoman kalastuksen torjumiseksi: vuosi sitten se antoi Belizelle, Kambodžalle ja Guinealle virallisen varoituksen (IP/12/1215), ja tänään komissio toteaa ne yhteistyöhön osallistumattomiksi EU:n ulkopuolisiksi maiksi. Siitä huolimatta, että komissio on tehnyt tiivistä yhteistyötä kyseisten valtioiden viranomaisten kanssa kalavarojen hoitoa ja tehokasta valvontaa koskevien toimenpiteiden laatimiseksi, valtiot eivät ole vieläkään puuttuneet rakenteellisiin ongelmiin eivätkä ole osoittaneet olevansa aidosti halukkaita ratkaisemaan laitonta kalastusta koskevan ongelman. Komissio ehdottaa nyt, että ministerineuvosto hyväksyisi kyseisiin valtioihin kohdistuvia kauppatoimenpiteitä, jotta laittomista toimista ei enää saataisi kaupallista hyötyä. Lisäksi kielletään näiden valtioiden alusten pyytämien kalastustuotteiden tuonti EU:hun.

Päätös noudattaa EU:n kansainvälistä sitoumusta varmistaa kalavarojen kestävä hyödyntäminen unionissa ja muissa maissa. EU:n toimintatapa laittoman kalastuksen torjumiseksi ilmentää sitä tosiasiaa, että laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastus on maailmanlaajuista rikollista toimintaa, joka on haitallista niin EU:n kalastajille ja markkinoille kuin kehitysmaiden paikallisyhteisöille.

Myös Fidži, Panama, Sri Lanka, Togo ja Vanuatu saivat viime vuonna virallisen varoituksen, mutta ne kaikki ovat tehneet vakuuttavia parannuksia tiiviissä yhteistyössä komission kanssa. Ne ovat säätäneet uusia lakeja ja parantaneet seuranta-, valvonta- ja tarkastusjärjestelmiään. Tämän tuloksena näiden valtioiden kanssa käydään edelleen vuoropuhelua vuoden 2014 helmikuun loppuun saakka, ja edistymistä on tarkoitus arvioida ensi keväänä.

Uudet viralliset varoitukset

Lisäksi Euroopan komissio antoi tänään virallisen varoituksen (ns. keltainen kortti) Korealle, Ghanalle ja Curaçaolle, koska ne eivät ole noudattaneet laittoman kalastuksen torjuntaa koskevia kansainvälisiä velvoitteitaan. Komissio on havainnut konkreettisia puutteita, mm. haluttomuuden puuttua kalastuksen seurannassa ja valvonnassa havaittuihin ongelmiin, ja ehdottaa ratkaisuja näihin ongelmiin.

Tässä vaiheessa keltaiset kortit eivät johda kauppaan vaikuttaviin toimenpiteisiin. Sen sijaan EU toimii tiiviisti yhdessä kyseisten valtioiden kanssa käymällä vakiintunutta vuoropuhelua ja tekemällä tehostettua yhteistyötä, kuten myös aiemmin mainittujen valtioiden kanssa on toimittu, jotta voitaisiin ratkaista todetut ongelmat ja toteuttaa tarvittavat toimintasuunnitelmat.

Meri- ja kalastusasioista vastaavan Euroopan komission jäsenen Maria Damanakin mukaan nämä päätökset kertovat siitä, että komissio on vahvasti sitoutunut laittoman kalastuksen torjuntaan. ”EU:n markkinoille aiheutuu haittaa samoin kuin kalastajille kyseisissä maissa ja EU:ssa. Jatkamme niiden valtioiden painostamista, jotka tukevat laittoman kalastuksen hankintaketjua joko rannikkovaltiona, lippuvaltiona tai mukavuuslippuvaltiona. Länsi-Afrikka todettiin merkittäväksi laittoman kalastuksen lähteeksi, ja tarkoituksena on nyt soveltaa samaa perusteellista lähestymistapaa Tyynenmeren valtioihin”, Damanaki lisäsi.

Tausta

Belizeä, Kambodžaa ja Guineaa koskevan päätöksen myötä jäsenvaltiot saavat paremmat mahdollisuudet kalastustuotteiden tuonnin tarkastamiseen ja tarvittaessa hylkäämiseen. Komissio edistää tältä osin yhdenmukaista lähestymistapaa. Kun neuvosto on hyväksynyt kauppakieltoa koskevan komission ehdotuksen, kyseisten valtioiden lipun alla purjehtivien alusten pyytämien kalastustuotteiden tuonti EU:hun kielletään. EU:n alusten on lopetettava kalastus näiden valtioiden vesillä. Muut yhteistyömuodot näiden valtioiden kanssa, kuten yhteiset kalastustoimet tai kalastussopimukset, eivät ole enää mahdollisia.

Näillä toimilla EU ei pelkästään valvo sääntöjensä1 noudattamista, vaan ennemminkin varmistaa kansainvälisten sitoumustensa mukaisesti, että laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta koskevia YK:n ja FAOn hyväksymiä sääntöjä kunnioitetaan. Mikään mainituista valtioista ei ole täyttänyt lippu-, rannikko-, satama- tai markkinavaltion velvoitteitaan. Yleensä ne ovat jättäneet noudattamatta YK:n merioikeusyleissopimuksen tai YK:n kalakantasopimuksen määräyksiä.

Lisätietoja

MEMO/13/1053

Yhteystiedot:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

1 :

Laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2008. Tämän laittoman kalastuksen keskeisen torjuntavälineen tarkoituksena on sallia ainoastaan sellaisten kalastustuotteiden tuonti EU:n markkinoille, jotka asianomainen lippuvaltio tai viejävaltio on todennut laillisiksi.


Side Bar