Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

TISKOVÁ ZPRÁVA

Brusel 26. listopadu 2013

Evropská komise zintenzivňuje boj proti nezákonnému rybolovu

Po loňském formálním varování (IP/12/1215) nyní Evropská komise zintenzivňuje boj proti nezákonnému rybolovu. V této souvislosti označila Belize, Kambodžu a Guineu za nespolupracující třetí země. Přestože Komise s orgány těchto zemí úzce spolupracuje na zavádění opatření pro řízení rybolovu a pro účinnou kontrolu, nepodařilo se těmto třem zemím stále ještě odstranit strukturální problémy a neprokázaly skutečné odhodlání proti nezákonnému rybolovu bojovat. Komise nyní navrhuje, aby Rada ministrů přijala obchodní opatření proti uvedeným třem zemím, které by tak již nemohly využívat obchodních výhod plynoucích z těchto protiprávních činností. Na produkty rybolovu odlovené rybářskými plavidly z uvedených zemí se v konečném důsledku bude vztahovat zákaz dovozu do EU.

Rozhodnutí je v souladu s mezinárodním zá vazkem EU zajistit udržitelné využívání rybolovných zdrojů doma i v zahraničí. Úsilí EU v boji proti nezákonnému rybolovu odráží skutečnost, že nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov je trestnou činností v celosvětovém měřítku, která škodí nejen rybářům a trhům v EU, ale také místním komunitám v rozvojových zemích.

V loňském roce obdržely formální varování rovněž Fidži, Panama, Šrí Lanka, Togo a Vanuatu, avšak všechny tyto země dosáhly v úzké spolupráci s Komisí věrohodného pokroku. Připravily nové právní předpisy a zdokonalily své monitorovací, kontrolní a inspekční systémy, díky čemuž byl dialog s nimi prodloužen až do konce února 2014. Na jaře se pak zhodnotí jejich pokrok.

Nová formální varování

Evropská komise dnes rovněž vydala formální varování – „žluté karty“ – Koreji, Ghaně a Curaçau, neboť nedodržují mezinárodní závazky týkající se boje proti nezákonnému rybolovu. Komise identifikovala konkrétní problémy, jako jsou chybějící opatření k řešení nedostatků při monitorování, kontrole a sledování rybolovných činností, a navrhuje nápravná opatření k jejich řešení.

Vydané žluté karty nebudou mít v této fázi za následek žádná opatření ovlivňující obchod. EU bude namísto toho, stejně jako v případě výše uvedených zemí, s těmito státy v úzkém kontaktu prostřednictvím formálního dialogu a intenzivnější spolupráce, aby se vyřešily zjištěné problémy a zavedly potřebné akční plány.

Tato rozhodnutí jsou důkazem našeho neochvějného odhodlání bojovat proti nezákonnému rybolovu, který má negativní vliv na trh EU, jakož i na rybáře v Unii a v dotčených oblastech,“ uvedla Maria Damanakiová, komisařka pro námořní záležitosti a rybolov. Nepolevujeme v nátlaku na země, které podporují dodavatelský řetězec nezákonného rybolovu, ať už jako pobřežní stát, stát vlajky nebo výhodná vlajka. Zjistilo se, že významným zdrojem nezákonného rybolovu je západní Afrika, a mým záměrem je nyní uplatnit stejně důkladný přístup i v Tichomoří.“

Souvislosti

Rozhodnutí týkající se Belize, Kambodži a Guineje poskytuje členským státům další nástroj k ověření a případnému odmítnutí dovážených produktů rybolovu. Komise v této souvislosti podporuje koordinovaný přístup. Jakmile Rada přijme návrh Komise o zákazu obchodování, produkty rybolovu ulovené plavidly plujícími pod vlajkou dotčených zemí se nebudou smět do EU dovážet a plavidla EU budou muset zastavit rybolov v těchto vodách. S dotčenými zeměmi již nebude možné spolupracovat ani jinou formou, například v rámci společných rybolovných operací nebo dohod o rybolovu.

Cílem uvedených činností EU není pouze prosazovat pravidla EU1, ale v souladu s vlastními mezinárodními závazky zároveň zajistit, aby se dodržovala pravidla týkající se nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu přijatá Organizací spojených národů a FAO. Žádná z uvedených zemí, ať již v úloze státu vlajky, pobřežního státu, státu přístavu nebo státu trhu, nesplnila své povinnosti vyplývající z Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu (UNCLOS) nebo z Dohody OSN o rybích populacích.

Další informace

MEMO/13/1053

Kontaktní osoby:

Oliver Drewes (+32 22992421)

Lone Mikkelsen (+32 22960567)

1 :

Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu. Tento klíčový nástroj v boji proti nezákonnému rybolovu má umožnit přístup na trh EU pouze produktům rybolovu, kterým příslušný stát vlajky nebo vyvážející stát udělil osvědčení o legálnosti.


Side Bar