Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 25 november 2013

Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen: Europese Commissie neemt maatregelen tegen vrouwelijke genitale verminking

Vandaag – de internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen – heeft de Europese Commissie in een strategische nota aangekondigd de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking (VGV) binnen en buiten de Europese Unie te zullen opvoeren. VGV wordt internationaal gezien als een schending van de mensenrechten van vrouwen en als een vorm van kindermishandeling. Naar schatting telt de EU alleen al 500 000 slachtoffers; wereldwijd gaat het om meer dan 125 miljoen vrouwen en meisjes. De Commissie zal volop gebruikmaken van EU-middelen om dit gebruik te helpen voorkomen, de hulp aan slachtoffers te verbeteren, medisch personeel te ondersteunen, de handhaving van nationale wetgeving te stimuleren en de bescherming op grond van EU-asielwetgeving te bevorderen. De Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden zijn vastbesloten om ook buiten de EU door middel van bilaterale en multilaterale dialoog een eind te maken aan VGV. Ten slotte zal de Commissie meer onderzoek stimuleren naar het aantal vrouwen en meisjes dat gevaar loopt. Het actieplan dat vandaag is gepresenteerd, volgt op de openbare raadpleging over VGV die de Commissie in maart heeft georganiseerd (IP/13/189).

"Eerder dit jaar hebben de Commissie en een aantal zeer inspirerende activisten de handen ineengeslagen en opgeroepen tot nultolerantie tegenover vrouwelijke genitale verminking", aldus vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie. "Vandaag voegen we de daad bij het woord." Met dit actieplan maakt de Commissie eens te meer kenbaar dat zij geweld tegen vrouwen wil bestrijden en VGV wil uitbannen, zowel binnen als buiten de EU. Maar de Commissie kan dit uiteraard niet alleen. We zullen nauw samenwerken met de lidstaten, de VN, ngo's en de betrokken gemeenschappen. Samen kunnen we vrouwelijke genitale verminking de wereld uit helpen, daarvan ben ik overtuigd."

"Bij haar buitenlands beleid ijvert de Europese Commissie altijd voor nultolerantie tegenover vrouwelijke genitale verminking. Samen met partnerlanden overal ter wereld streven wij naar de uitbanning van deze ingreep, die de rechten van vrouwen en meisjes schendt en hun in meerdere opzichten schaadt. Met de strategie die we vandaag hebben vastgesteld, maken we duidelijk dat het ons ernst is. De EU zal politieke en financiële middelen inzetten om initiatieven en wetgeving te ondersteunen die erop gericht zijn dit wrede en onaanvaardbare gebruik de wereld uit te helpen", aldus vicevoorzitter van de Europese Commissie en hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid Catherine Ashton.

De beleidsmededeling die de Commissie vandaag heeft bekendgemaakt, bevat een pakket maatregelen tegen VGV. Wat is het directe doel hiervan?

het verschijnsel beter begrijpen: indicatoren ontwikkelen (via het Europees Instituut voor gendergelijkheid en op nationaal niveau) om beter zicht te krijgen op het aantal vrouwen dat VGV heeft ondergaan en het aantal waarvoor eenzelfde lot dreigt;

preventie van VGV en slachtofferhulp: EU-middelen inzetten (uit programma's als Daphne, Een leven lang leren en Jeugd in actie, en het toekomstige Fonds voor asiel en migratie) om voorlichting over en preventie van VGV te ondersteunen, ervoor te zorgen dat vrouwen en meisjes met een migratie-achtergrond sterker komen te staan en opleiding aan te bieden aan gezondheidswerkers en hulpverleners. In 2013 heeft de Commissie al 2,3 miljoen euro besteed aan projecten die gericht zijn op de bestrijding van VGV (zie voorbeelden in bijlage 1);

doeltreffender vervolging door de lidstaten: de handhaving van de nationale wetgeving op grond waarvan VGV is verboden kan worden ondersteund door de betrokken strafrechtelijke bepalingen en uitspraken te analyseren, opleidingsmateriaal voor juristen te verspreiden en het in de EU-wetgeving verankerde recht van slachtoffers op gespecialiseerde ondersteuning handhaven;

bescherming van vrouwen die binnen de EU gevaar lopen: waarborgen dat de asielwetgeving van de EU (met name de herziene richtlijn asielnormen en de richtlijn asielprocedures) correct wordt toegepast, met het oog op het beschermen van vrouwen die gevaar lopen, het voorlichten van mensen die beroepsmatig te maken hebben met asielzaken, en het aanmoedigen van de lidstaten om vrouwen en meisjes die gevaar lopen te hervestigen. Hiervoor kan worden geput uit het Europees Vluchtelingenfonds en het toekomstige Fonds voor asiel en migratie.

wereldwijde uitbanning van VGV: door VGV in de bilaterale dialoog met de betrokken partnerlanden aan te kaarten, samen met de Afrikaanse Unie en de Verenigde Naties internationale initiatieven tegen VGV te bevorderen, voor betere nationale wetgeving te pleiten, maatschappelijke initiatieven in de betrokken landen te ondersteunen en het personeel van de EU-delegaties opleiding en begeleiding aan te bieden op het gebied van VGV.

Om ervoor te zorgen dat de verschillende maatregelen follow-up krijgen en niet van de politieke agenda verdwijnen, zal de Commissie de vinger aan de pols houden. Jaarlijks zal zij rond 6 februari, de internationale dag van nultolerantie tegen genitale verminking van vrouwen de geboekte vooruitgang bekendmaken.

Achtergrond

Onder vrouwelijke genitale verminking (VGV) vallen volgens de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) alle handelingen waarbij de uitwendige vrouwelijke geslachtsdelen gedeeltelijk of volledig worden verwijderd of waarbij de vrouwelijke geslachtsdelen op enige andere wijze worden verwond om niet-medische redenen.

VGV wordt om culturele, religieuze en/of maatschappelijke redenen verricht, in de regel bij jonge meisjes tot 15 jaar. VGV is een vorm van kindermishandeling en geweld tegen vrouwen en meisjes. Het gebruik heeft ernstige lichamelijke en geestelijke gevolgen op korte en lange termijn.

Slachtoffers van VGV die in de EU wonen, hebben de ingreep doorgaans tijdens een verblijf in het land van oorsprong ondergaan. Maar er zijn ook aanwijzingen dat VGV op het grondgebied van de EU wordt gepleegd.

Volgens een recent verslag van het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) wonen er in minstens 13 EU-lidstaten slachtoffers of potentiële slachtoffers van VGV: Oostenrijk, België, Denemarken, Duitsland, Spanje, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Portugal, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. In het verslag wordt ook benadrukt dat er meer gegevens nodig zijn om het probleem te kunnen aanpakken.

De Europese Commissie heeft op 21 september 2010 een strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2010-2015 vastgesteld, met daarin een reeks prioriteiten op het gebied van gendergelijkheid. Een hiervan is het stoppen van geweld tegen vrouwen. Ook de bestrijding van VGV wordt specifiek genoemd. Op 6 februari 2013, de internationale dag tegen vrouwelijke genitale verminking, heeft de Commissie eens te meer duidelijk gemaakt dat zij zich ten volle zal blijven inzetten om deze uiterste schadelijke praktijk uit te bannen (MEMO/13/67).

Op 6 maart 2013 organiseerde de Commissie een rondetafelgesprek op hoog niveau over hoe de Europese Unie de lidstaten kan helpen bij het uitbannen van dit gebruik. Vicevoorzitter Viviane Reding en EU-commissaris Cecilia Malmström riepen samen met mensenrechtenactivisten op tot nultolerantie tegenover vrouwelijke genitale verminking (IP/13/189). De Commissie maakte bekend 3,7 miljoen euro ter beschikking van de lidstaten te zullen stellen om geweld tegen vrouwen onder de aandacht te brengen. Ngo’s en andere partijen die slachtoffers begeleiden, krijgen 11,4 miljoen euro. Ook heeft de Commissie een openbare raadpleging over de aanpak van VGV gehouden. Van de resultaten is gebruik gemaakt voor de beleidsmededeling die vandaag is bekendgemaakt.

Uit het verslag blijkt dat voor de uitbanning van VGV tal van maatregelen nodig zijn op het gebied van gegevensverzameling, preventie, bescherming van meisjes die gevaar lopen, vervolging van daders en hulpverlening aan slachtoffers. Slachtoffers van VGV komen in aanmerking voor bescherming uit hoofde van de op 4 oktober 2012 vastgestelde EU-richtlijn betreffende de rechten van slachtoffers. VGV wordt hierin uitdrukkelijk genoemd als vorm van gendergerelateerd geweld (IP/12/1066).

Hoewel de daders van VGV in alle EU-lidstaten kunnen worden vervolgd op grond van algemene of specifieke strafwetgeving, komt het zelden tot vervolging. Het valt namelijk niet mee om gevallen op te sporen en om voldoende bewijs te verzamelen. Bovendien doen slachtoffers vaak geen aangifte en is er een gebrek aan kennis over vrouwelijke genitale verminking.

Het EIGE heeft daarom ook een verslag gepubliceerd over goede praktijken van negen lidstaten die de strijd met VGV hebben aangebonden. Het gaat onder meer om:

een Nederlands preventieproject waarbij mensen uit de gezondheidszorg, politie, scholen, diensten voor kinderbescherming en migrantenorganisaties worden samengebracht;

een Franse organisatie die zich toelegt op de vervolging van daders door als burgerlijke partij op te treden in VGV-processen;

een Britse gespecialiseerde gezondheidsdienst met 15 ziekenhuizen die vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van VGV passende zorg bieden.

Verdere informatie

Europese Commissie Uitbanning van gendergerelateerd geweld:

http://ec.europa.eu/justice/gender-violence

Verslag van het Europees instituut voor gendergelijkheid – over vrouwelijke genitale verminking in de EU en Kroatië

Informatie over vrouwelijke genitale verminking, per land, –opgesteld door het Europees instituut voor gendergelijkheid

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Facebook: Stuur ons uw foto's over nultolerantie toe:

COMM-SOCIAL-MEDIA-TEAM@ec.europa.eu

Twitter-hashtag: #zeroFGM

Volg vicevoorzitter op Twitter

@VivianeRedingEU

Volg het EU-justitiebeleid op Twitter

@EU_Justice

Bijlage 1: Voorbeelden van door de Commissie gefinancierde voorlichtingsprojecten van lidstaten en maatschappelijke organisaties over VGV

  • The French Women’s Rights and Gender Equality Administration will create a campaign aimed at raising awareness of measures recently introduced to combat female genital mutilation (FGM). A leaflet will be designed and widely distributed. (258,000 EUR)

  • The UK Home Office will develop a project that aims to raise awareness about FGM as a child protection issue and to combat the practice. It includes a targeted communications campaign signposting the National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) FGM helpline, the development of training programmes about FGM and the procedures to follow for professionals with responsibilities for safeguarding and protecting children, and organising a European FGM Skill Exchange Workshop. (340,000 EUR)

  • The National Commission for the Promotion of Equality for Men and Women in Malta will raise awareness of and provide information on FGM, including among professionals who work with victims or perpetrators. Activities include a study on female genital mutilation in Malta, leaflets for healthcare professionals and for migrant women on FGM and training for relevant professionals and legal experts who encounter victims or perpetrators in their work. (300,000 EUR)

  • The project "CREATE YouthNet" implemented by FORWARD (UK) aims to safeguard young people from harmful practices, in particular female genital mutilation (FGM) and forced marriage, by empowering them to be confident advocates for change and peer mentors within their communities. The project consists of training and mentoring young people, mapping key agencies' work with young people, creating a European Network of youth advocates and a National Youth Network, and developing youth-friendly materials and creative campaigns targeting schools, young people and community stakeholders. (317,000 EUR)

  • The project "Change: Promoting Behaviour Change Towards the Eradication of FGM" run by Terre des Femmes (Germany) aims to enable practising communities across the EU to advocate against FGM by empowering influential members within these communities. The project includes specialised training for key professionals and promotes dialogue within the communities. The project will develop a Europe-wide training manual for Member States, NGOs and wider stakeholders. An international conference organised by Euronet-FGM – a network of more than 35 member organisations from 15 European countries tackling FGM – will guarantee a broad dissemination of the project’s results and the training manual. (380,000 EUR)

  • Coventry University is developing a project involving working with the original Somali and Sudanese communities from the REPLACE project funded under Daphne in 2010-11, which took a health behaviour change approach, combined with participatory action research methods to identify particular behaviours and attitudes that contribute to FGM within the EU. It will apply the findings and the REPLACE approach and devise new strategies for change in these communities. Activities include applying the REPLACE approach and toolkit to FGM-practising communities in other EU countries through community-based workshops to identify facilitators and barriers to change. (535,000 EUR)

Bijlage 2: Geschatte aantal vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn of dreigen te worden van VGV (cijfers ontleend aan beschikbaar onderzoek)

Country

Criminal law provisions against FGM

Estimated no. of women with FGM (date of study)

Estimated no. of girls at risk of FGM

Estimated no. of women from FGM-affected regions living in the EU (where no FGM-specific data is available)

Belgium

Specific

6,260 (2011)

1,975

Bulgaria

General

No data available

No data available

Czech Republic

General

No data available

No data available

Denmark

Specific

No data available

No data available

15,116

Germany

General

19,000 (2007)

4,000

Estonia

General

No data available

No data available

Ireland

Specific

3,170 (2011)

No data available

Greece

General

1,239 (2006)

No data available

Spain

Specific

No data available

No data available

30,439

France

General

61,000 (2007)

No data available

Italy

Specific

35,000 (2009)

1,000

Cyprus

Specific

geen gegevens

No data available

1,500

Latvia

General

No data available

No data available

Lithuania

General

No data available

No data available

Luxembourg

General

No data available

No data available

Hungary

General

170-350 (2012)

No data available

Malta

General

No data available

No data available

Netherlands

General

29,210 (2013)

40-50 each year

Austria

Specific

8,000 (2000)

No data available

Poland

General

No data available

No data available

Portugal

General

No data available

No data available

9,263

Romania

General

No data available

No data available

Slovenia

General

No data available

No data available

Slovakia

General

No data available

No data available

Finland

General

No data available

No data available

4,400

Sweden

Specific

No data available

No data available

91,420

UK

General

65,790 (2007)

30,000

Croatia

Specific

No data available

No data available

Source: EIGE: Female genital mutilation in the European Union and Croatia, except from the Netherlands: Marja Exterkate, Female Genital Mutilation in the Netherlands. Prevalence, incidence and determinants (2013), (beknopte versie in NL: Vrouwelijke genitale verminking in Nederland: Omvang, risico en determinanten).


Side Bar