Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 25. novembra 2013

Prosto gibanje oseb: pet ukrepov za državljane, rast in zaposlovanje v EU

V sporočilu, ki ga je pravkar sprejela Evropska komisija, je poudarjena skupna odgovornost držav članic in institucij EU pri varovanju pravice državljanov EU, da živijo in delajo v drugi državi članici. Komisija je pripravila pet konkretnih ukrepov, ki bodo državam članicam pomagali pri njihovih prizadevanjih za krepitev pravice do prostega gibanja ter jim omogočili, da izkoristijo pozitivne učinke, ki jih ta pravica prinaša. V sporočilu je pojasnjena pravica državljanov EU do prostega gibanja in dostopa do socialnih ugodnosti. Obravnavani so tudi pomisleki nekaterih držav članic v zvezi s težavami, ki jih migracijski tokovi lahko povzročijo lokalnim organom.

„Pravica do prostega gibanja je temeljna pravica, ki sega v samo bistvo državljanstva EU. Več kot dve tretjini Evropejcev meni, da prosto gibanje njihovi državi koristi. To pravico moramo okrepiti in varovati,“ je povedala podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. „Zavedam se pomislekov nekaterih držav članic o morebitnih zlorabah, povezanih s tokovi mobilnosti. Zlorabe slabijo prosto gibanje. Evropska komisija bo državam članicam pomagala pri spopadanju s takimi izzivi. Zato smo danes predstavili pet ukrepov, ki bodo državam članicam pomagali pri odpravljanju morebitnih zlorab in bolj učinkovitem izkoriščanju sredstev EU za socialno vključenost. Sodelujmo pri varovanju pravice do prostega gibanja. Evropski državljani to od nas pričakujejo.“

Evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje László Andor je dodal: „Komisija se zavezuje, da bo skrbela za to, da bodo državljani EU v praksi lahko uveljavljali pravico do dela in bivanja v kateri koli državi EU. Države članice in EU morajo sodelovati in zagotoviti, da bodo pravila o prostem gibanju še naprej zagotavljala največje koristi za državljane in gospodarstvo EU. Komisija se zaveda, da velik in nenaden pritok ljudi iz drugih držav članic v določeno geografsko območje lahko pomeni težave. Lahko na primer močno obremeni izobraževalne ustanove, nepremičninski trg in infrastrukturo. Zato je Komisija pripravljena sodelovati z državami članicami ter občinskim organom in drugim subjektom pomagati v celoti izkoristiti sredstva iz Evropskega socialnega sklada.“

Prosto gibanje – ali možnost za prebivanje, delo in študij kjer koli v Evropski uniji – je za državljane EU najbolj dragocena pravica, saj jih več kot 14 milijonov živi v drugi državi članici. Delavci v EU to pravico uveljavljajo že od začetkov Evropske unije, saj je to načelo zapisano že v prvi pogodbi Evropske unije , tj. Rimski pogodbi iz leta 1957.

Prosto gibanje državljanov je tudi sestavni del enotnega trga in ključni element za njegov uspeh: spodbuja gospodarsko rast, saj ljudem omogoča, da potujejo, nakupujejo in delajo v drugih državah, podjetjem pa, da imajo pri zaposlovanju na voljo širši izbor talentiranih ljudi. Mobilnost delavcev med državami članicami prispeva k odpravljanju neskladij med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela ob upoštevanju velikih neravnovesij na trgih dela EU in starajočega se prebivalstva.

Pravila EU o prostem gibanju vsebujejo več varoval, ki državam članicam omogočajo preprečevanje zlorab.

V danes sprejetem sporočilu je analiziran učinek mobilnosti državljanov EU na sisteme socialne varnosti držav članic gostiteljic. Dokazi nesporno kažejo, da se večina državljanov EU v drugo državo članico preseli zaradi dela. Taki državljani so bolj verjetno ekonomsko aktivi kot državljani države gostiteljice in bodo manj verjetno uveljavljali pravico do socialnih dajatev. Delež mobilnih državljanov EU, ki prejemajo socialne dajatve, je dejansko relativno majhen v primerjavi z državljani države gostiteljice in državljani tretjih držav (priloga 3). V večini držav članic so mobilni državljani EU neto plačniki v sistem socialne varnosti države gostiteljice.

Sporočilo določa pravice in obveznosti državljanov EU v skladu z zakonodajo EU. Pojasnjuje pogoje, ki jih morajo državljani izpolnjevati, da se lahko prosto gibajo ter da so upravičeni do socialne pomoči in dajatev socialne varnosti. Ob upoštevanju izzivov, s katerimi se srečujejo nekatere države članice, so v sporočilu razložena tudi varovala za preprečevanje zlorab, goljufij in napak. Prav tako so opisani instrumenti za socialno vključevanje, na voljo državam članicam in lokalnim skupnostim, ki čutijo še posebej velik pritisk zaradi pritoka mobilnih državljanov EU.

Komisija se na pomisleke nekaterih držav članic EU o izvajanju pravil o prostem gibanju na terenu odziva s petimi ukrepi, ki bodo nacionalnim in lokalnim organom pomagali:

  • preprečevati navidezne sklenitve zakonskih zvez: Komisija bo nacionalnim organom pomagala izvajati pravila EU, s pomočjo katerih lahko preprečijo morebitne zlorabe pravice do prostega gibanja, in sicer s priročnikom za preprečevanje navideznih sklenitev zakonskih zvez;

  • uveljavljati pravila EU o koordinaciji sistemov socialne varnosti: Komisija tesno sodeluje z državami članicami, da bi v praktičnih smernicah, ki bodo objavljene do konca leta 2013, pojasnila merila običajnega prebivališča, ki se uporabljajo v pravilih EU o koordinaciji sistemov socialne varnosti (Uredba 883/2004/ES). S temi strogimi merili se zagotovi, da so do socialne varnosti v drugi državi članici upravičeni samo tisti nezaposleni državljani, ki imajo dejansko svoje interese v navedeni državi (npr. če tam prebiva njihova družina);

  • odpravljati težave glede socialne vključenosti: zagotovljena bo pomoč državam članicam za dodatno izkoriščanje Evropskega socialnega sklada pri reševanju vprašanja socialne vključenosti. Od 1. januarja 2014 bi morala vsaka država članica vsaj 20 % sredstev, pridobljenih iz Evropskega socialnega sklada, nameniti spodbujanju socialne vključenosti in boju proti revščini;

  • spodbujati izmenjavo najboljše prakse med lokalnimi organi: Komisija bo lokalnim organom pomagala pri izmenjavi znanja, pridobljenega po vsej Evropi, da se bodo lahko bolje spopadali z izzivi socialne vključenosti. Do konca leta 2013 bo pripravila študijo o oceni učinka prostega gibanja v šestih velikih mestih. Februarja 2014 bo organizirala sestanek županov, na katerem bodo razpravljali o izzivih in si izmenjali dobre prakse;

  • zagotoviti uporabo pravil EU o prostem gibanju na terenu: Komisija bo do konca leta 2014 v sodelovanju z državami članicami vzpostavila spletni modul za usposabljanje, ki bo zaposlenim v lokalnih organih pomagal v celoti razumeti in izvrševati pravice državljanov EU do prostega gibanja. Danes 47 % državljanov EU meni, da je za težave, s katerimi se srečujejo pri prebivanju v drugi državi EU, krivo to, da zaposleni v lokalni upravi niso dovolj seznanjeni s pravicami državljanov EU do prostega gibanja.

Ozadje

Pred 20 leti se je z Maastrichtsko pogodbo pravica do prostega gibanja razširila na vse državljane EU, ne glede na to, ali so ekonomsko aktivni ali ne. Posebna pravila in pogoji, ki veljajo za prosto gibanje in prebivanje, so določeni v direktivi, o kateri so se države članice dogovorile leta 2004 (2004/38/ES).

56 % Evropejcev meni, da je prosto gibanje najbolj pozitiven dosežek Evropske unije. Dejansko jih vse več izkorišča to pravico in živi v drugi držav članici EU: ob koncu leta 2012 je 14,1 milijona državljanov živelo v drugi državi članici. Po raziskavah Eurobarometer več kot dve tretjini Evropejcev (67 %) meni, da prosto gibanje oseb znotraj EU njihovi državi prinaša gospodarsko korist (glej prilogo 1).

Vsi državljani EU imajo pravico do prebivanja v drugi državi članici EU za obdobje do treh mesecev, ne da bi bili zavezani kakršnim koli pogojem ali formalnostim. Po treh mesecih začnejo veljati določeni pogoji, odvisni od statusa državljana EU v državi gostiteljici (za več podrobnosti glej MEMO/13/1041).

For more information

European Commission – EU free movement

http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_en.htm

Free movement of workers:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2006&furtherNews=yes

Homepage of Viviane Reding, Vice-President of the European Commission and EU Justice Commissioner: http://ec.europa.eu/reding

Follow the Vice-President on Twitter: @VivianeRedingEU

László Andor's website: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Follow László Andor on Twitter: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Follow EU Justice on Twitter: @EU_Justice

Subscribe to the European Commission's free e-mail newsletter on employment, social affairs and inclusion: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Jonathan Todd (+32 22994107)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Cécile Dubois (+32 22951883)

Annex

Annex 1: Public perception about free movement

Source, Flash Eurobarometer 365 on 'European Union Citizenship', p44

Annex 2: EU mobile citizens are more likely to be economically active than Member States' own nationals

The chart is sorted according to the number of working-age (15-64) mobile EU citizens residing in the country.

Source: Eurostat, EU Labour Force Survey (table lfsa_argan). Note: only the main destination countries of mobile EU citizens are shown in the chart. These 17 Member States account for 99 % of the mobile EU citizens in 2012.

Annex 3: The effect of mobile EU citizens on the social system in 13 Member States

Data provided by the Member States themselves.

Annex 4: Allocation of EU Funding from the European Social Fund 2007-2013

* Cumulative interim payments by the Commission to Member States, based on certified expenditure. Actual implementation rate may be significantly higher.

**Budget allocated to priorities "Increasing migrants' participation in employment" and "Integrating disadvantaged people into employment".


Side Bar