Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 30.10.2013

Komissio on antanut ehdotuksensa vuoden 2013 kalastusmahdollisuuksista Atlantilla ja Pohjanmerellä

Euroopan komissio on antanut tänään ehdotuksen eräiden kalakantojen vuoden 2014 kalastusmahdollisuuksista Atlantilla ja Pohjanmerellä sekä kansainvälisillä vesialueilla. Ehdotuksessa esitetään se vuotuinen määrä tärkeimmistä kaupallisista kalakannoista, jonka EU:n kalastajat voivat pyytää ensi vuonna. Ehdotuksessa asetetaan suurimpien sallittujen saaliiden (TAC) määrät ja pyyntiponnistuksen ylärajat sekä EU:n yksin hallinnoimille kalakannoille että sellaisille kalakannoille, joita hallinnoidaan yhdessä kolmansien maiden, kuten Norjan, kanssa tai alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen kautta maailman kaikilla valtamerillä.

Koska useista kannoista käytävät kansainväliset neuvottelut ovat vielä kesken, ehdotuksessa on tässä vaiheessa annettu tarkat määrät vain noin puolelle TACeista. Sitä täydennetään, kun kolmansien osapuolten ja järjestöjen kanssa käytävät neuvottelut on saatu päätökseen.

Komissio ehdottaa tieteellisten lausuntojen perusteella muiden kuin kolmansien maiden kanssa yhteisten kantojen osalta 36 kannan TACien korottamista tai ennallaan pitämistä sekä 36 kannan TACien alentamista.

Komission perimmäinen tavoite ja yksi uudistetun yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) kulmakivistä on saada kaikkien kantojen kalastus kestävälle tasolle (ns. kestävä enimmäistuotto). Aina kun se on mahdollista, tutkijat antavat lausuntoja siitä, miten kannat voidaan saada kestävän enimmäistuoton tasoille. Tänä vuonna tällaiset kestävää enimmäistuottoa koskevat lausunnot annettiin 22:sta EU:n kalakannasta. Tieteellisten tietojen saatavuuden ja laadun kannalta tämä on merkittävä askel eteenpäin.

Meri- ja kalastusasioista vastaavan komissaarin Maria Damanakin mukaan komission ehdotus pitää sisällään hyviä uutisia joidenkin kalakantojen suhteen, toisten osalta taas luvassa on rajoituksia. ˮKaiken kaikkiaan tietomme monien kantojen tilasta ovat parantuneet, mikä mahdollistaa asianmukaisten kalastuksenhoitoa koskevien päätösten tekemisenˮ, komissaari toteaa. ˮSellaisten kantojen osalta, joista käydään edelleen neuvotteluja, komissio pyrkii aikaisempaan tapaan kaikin mahdollisin tavoin EU:n kalastajien kannalta parhaaseen tulokseen. Toivomme, että kumppanimme ja kansainvälinen yhteisö seuraavat EU:ta kestävään kalastukseen sitoutumisessa.ˮ

Jäsenvaltioiden ministerit keskustelevat ehdotuksesta joulukuussa pidettävässä kalastusneuvoston kokouksessa. Ehdotusta sovelletaan 1. tammikuuta 2014 lähtien.

Ehdotuksen sisältö

Joidenkin kestävän enimmäistuoton tasolla olevien EU:n kantojen TACeja voidaan nostaa. Tällaisia ovat Irlanninmeren silli, pohjoisen kummeliturska, Iberian niemimaan vesien lasikampelat tai punakampela Kelttienmerellä.

Sitä vastoin eräiden kantojen tila on heikko, eikä tilanne ole valitettavasti juuri parantunut viime vuodesta. Turskakantojen tila on edelleen äärimmäisen heikko Irlanninmerellä ja Kattegatissa, ja näiden kantojen hoito on puutteellisten tietojen vuoksi vaikeaa. Irlanninmeren merianturan kanta on erittäin heikko. Tieteellisten lausuntojen perusteella koljan kalastusta Kelttienmerellä on vähennettävä merkittävästi, jotta kanta saataisiin kestävän enimmäistuoton tasolle. Turskan ja valkoturskan kalastukselle Skotlannin länsipuolella on ominaista erittäin runsas saaliiden poisheittäminen. Nämä kannat ovat vaarassa romahtaa.

Silloin, kun kannasta ei ole saatavilla tarpeeksi laadukasta tietoa kannan koon arvioimiseksi, komission ehdotus heijastelee kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) suositusta TACin mukauttamisesta ylös- tai alaspäin enintään 20 prosenttia. Neuvoston viime vuonna päättämän ennaltavarautuvan vähentämisen mukaisesti 21 kannalle ehdotetaan samantasoisia TACeja kuin vuonna 2013.

Pieni osa EU:n kalakannoista on sellaisia, joita koskeva tieteellinen lausunto on saatu vasta äskettäin tai se julkaistaan myöhemmin tässä kuussa. Näitä kantoja koskevia tieteellisiä lausuntoja on analysoitava tarkemmin, ennen kuin kannoille ehdotetaan TACeja. Tämän on määrä tapahtua myöhemmin syksyllä.

Kolmansien maiden (Norja, Färsaaret, Grönlanti, Islanti ja Venäjä) kanssa jaettujen kalakantojen osalta Euroopan komissio neuvottelee EU:n puolesta kyseisten maiden kanssa kunkin vuoden lopulla seuraavana vuonna pyydettävistä saalismääristä tieteellisiin lausuntoihin perustuen.

Kansainvälisten vesialueiden kalakantojen ja tonnikalan kaltaisten laajasti vaeltavien lajien kantojen osalta Euroopan komissio neuvottelee EU:n puolesta kalastusmahdollisuuksista alueellisissa kalastuksenhoitojärjestöissä. Kalastusmahdollisuudet on sen jälkeen saatettava vielä osaksi EU:n lainsäädäntöä.

Lisätietoja:

Atlantin ja Pohjanmeren kalastusta koskevia lisätietoja nyt annetusta ehdotuksesta on liitteenä olevissa taulukoissa

TACit ja kiintiöt: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_fi.htm

Tieteelliset lausunnot: Esitetyt saalisrajoitukset perustuvat kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) ja tieteellis-teknis-taloudellisen kalatalouskomitean (STECF) antamiin tieteellisiin lausuntoihin, ks.

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_fi.htm

Myös alan sidosryhmiä on kuultu komission toukokuussa esittämän tausta-asiakirjan perusteella, ks. IP/13/487

Monivuotiset hoitosuunnitelmat:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_fi.htm

Kartta kalastusalueista:

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_fi.pdf

Yhteyshenkilöt:

Oliver Drewes (+32-2) 299 24 21

Lone Mikkelsen (+32-2) 296 05 67

Huom. Taulukoissa on lueteltu ainoastaan sellaiset EU:n kannat, joita ei ole jaettu kolmansien maiden kanssa

Taulukko 1: Kannat, joiden TACeihin ehdotetaan korotuksia

Latinankielinen nimi

Suomenkielinen nimi

TAC-yksikkö

(ks. kartta)

Vuoden 2013 TAC

Vuoden 2014 TAC

TACin muutos % 2013–2014

Caproidae

Karjukala

VI, VII, VIII EU

82000

127509

55 %

Clupea

Silli

VIIa

4993

5251

5 %

Clupea

Silli

VIIghjk

17200

22360

30 %

Lepidorhombus

Lasikampelat

IIa (EY), IV (EY)

1937

2083

8 %

Lepidorhombus

Lasikampelat

Vb(EY), VI, XII, XIV

3387

4074

20 %

Lepidorhombus

Lasikampelat

VIIIc,IX, X, CECAF34.1.1(EY)

1214

2257

86 %

Lophius

Merikrotti

VIIIc, IX, X,CECAF 34.1.1

2475

2629

6 %

Merluccius

Kummeliturska

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EY)

14144

16266

15 %

Merluccius

Kummeliturska (pohj. alueiden TACit)

Pohjoisten alueiden TACit (IIIa / IIa ja IV / Vb, VI, VII, XII ja XIV / VIIIabde)

55105

81846

49 %

Pleuronectes

Punakampela

VIIfg

369

443

20 %

Trachurus

Piikkimakrilli

IX

30000

35000

17 %

Taulukko 2: Kannat, joiden TACeihin ei esitetä muutoksia

Latinankielinen nimi

Suomenkielinen nimi

TAC-yksikkö

(ks. kartta)

Vuoden 2013 TAC

Vuoden 2014 TAC

Ammodytes

Tuulenkala

IV (Norjan vedet)

0

0

Argentina silus

Kultakuore

I, II EY + kv. vedet

90

90

Argentina silus

Kultakuore

III, IV EY + kv. vedet

1028

1028

Brosme brosme

Keila

IIIa ja EU 22-32

29

29

Brosme brosme

Keila

I, II, XIV

21

21

Brosme brosme

Keila

EY:n vedet alueella IV

235

235

Clupea

Silli

VIIef

931

931

Engraulis

Sardelli

IX,X,CECAF 34.1.1

8778

8778

Gadus morhua

Turska

VIb (Rockallin alayksikkö) …

74

74

Gadus morhua

Turska

VIa, Vb…

0

0

Lamna nasus

Sillihai

Kaikki alueet

0

0

Lophius

Merikrotti

VII

29144

29144

Lophius

Merikrotti

VIIIabde

7809

7809

Molva dypterigia

Tylppäpyrstömolva

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla II ja IV

53

53

Molva dypterigia

Tylppäpyrstömolva

EU:n ja kansainväliset vedet alueella III

8

8

Molva molva

Molva

EY:n ja kv. vedet alueilla I ja II

36

36

Molva molva

Molva

EY:n ja kv. vedet alueella V

33

33

Pleuronectes

Punakampela

Vb (EY:n vedet), VI, XII, XIV

658

658

Pleuronectes

Punakampela

VIIbc

74

74

Pleuronectes

Punakampela

VIII,IX,X,CECAF 34.1.1

395

395

Pollachius pollachius

Lyyraturska

Vb(EY), VI, XII, XIV

397

397

Pollachius pollachius

Lyyraturska

IX,X,CECAF 34.1.1 (EY)

282

282

Pollachius virens

Seiti

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EY)

3176

3176

Psetta maxima & Scopthalmus rhombus

Piikkikampela ja silokampela

IIa (EY), Pohjanmeri (EY)

4642

4642

Solea solea

Meriantura

VI, Vb, kv. vedet alueilla XII ja XIV

57

57

Solea solea

Meriantura

VIIbc

42

42

Solea spp.

Merianturat

VIIIcde,IX,X, CECAF 34.1.1 (EY)

1072

1072

Sprattus

Kilohaili

VIIde

5150

5150

Squalus

Piikkihai

EY:n ja kv. vedet alueilla I, V, VI, VII, VIII, XII, XIV

0

0

Squalus

Piikkihai

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

0

0

Squalus

Piikkihai

IIIa

0

0

Taulukko 3: Kannat, joiden TACeja aiotaan alentaa

Latinankielinen nimi

Suomenkielinen nimi

TAC-yksikkö

(ks. kartta)

Vuoden 2013 TAC

Vuoden 2014 TAC

TACin muutos % 2013–2014

Argentina silus

Kultakuore

V, VI, VII EY + kv. vedet

4316

3798

-12 %

Gadus morhua

Turska

VIIb,c,e-k, VIII,IX,X,CECAF 34.1.1 (EY)

10200

6848

-33 %

Gadus morhua

Turska

Kattegat (IIIa(S))

100

80

-20 %

Gadus morhua

Turska

VIIa

285

228

-20 %

Lepidorhombus

Lasikampelat

VII

17385

13908

-20 %

Lepidorhombus

Lasikampelat

VIIIabde

1716

1373

-20 %

Lophius

Merikrotti

Vb(EY), VI, XII, XIV

4924

3939

-20 %

Melanogrammus

Kolja

VIIa

1189

951

-20 %

Melanogrammus

Kolja

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EY)

14148

3602

-75 %

Melanogrammus

Kolja

Vb, VIa

4211

3988

-5 %

Merlangius

Valkoturska

Vb (EY:n vedet), VI, XII, XIV

292

234

-20 %

Merlangius

Valkoturska

VIIa

84

67

-20 %

Merlangius

Valkoturska

VIII

3175

2540

-20 %

Molva dypterigia

Tylppäpyrstömolva

Kv. vedet alueella XII

774

619

-20 %

Molva molva

Molva

IIIa; EY:n vedet alueilla IIIb, IIIc, IIId

87

70

-20 %

Nephrops

Keisarihummeri

VIIIabde

3899

3200

-18 %

Nephrops

Keisarihummeri

IIa (EY), Pohjanmeri (EY)

17350

15038

-13 %

Nephrops

Keisarihummeri

IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

246

221

-10 %

Nephrops

Keisarihummeri

VIIIc

74

67

-9 %

Pleuronectes

Punakampela

VIIhjk

141

135

-4 %

Pleuronectes

Punakampela

VIIde

6400

5322

-17 %

Pollachius pollachius

Lyyraturska

VII

13495

10796

-20 %

Pollachius pollachius

Lyyraturska

VIIIabde

1482

1186

-20 %

Pollachius pollachius

Lyyraturska

VIIIc

231

185

-20 %

Rajidae

Rauskut

EY:n vedet alueilla VI, VIIa-c, VIIe-k

8924

7139

-20 %

Rajidae

Rauskut

EY:n vedet alueilla VIII, IX

3800

3040

-20 %

Rajidae

Rauskut

IIa (EY), IV - Pohjanmeri (EY)

1256

1005

-20 %

Rajidae

Rauskut

IIIa

52

42

-20 %

Rajidae

Rauskut

VIId

798

638

-20 %

Solea solea

Meriantura

VIIhjk

402

322

-20 %

Solea solea

Meriantura

IIIa, IIIbcd (EY)

560

353

-37 %

Solea solea

Meriantura

VIIa

140

95

-32 %

Solea solea

Meriantura

VIId

5900

3251

-45 %

Solea solea

Meriantura

VIIfg

1100

920

-16 %

Solea solea

Meriantura

VIIe

894

832

-7 %

Trachurus

Piikkimakrilli

VIIIc

25011

15034

-40 %

Taulukko 4: Pro memoria -merkityt kannat, esim. kannat, joita koskevat tieteelliset lausunnot saadaan myöhemmin

Latinankielinen nimi

Suomenkielinen nimi

TAC-yksikkö

(ks. kartta)

Vuoden 2013 TAC

Vuoden 2014 TAC

Clupea

Silli

VIa(S), VIIbc

1500

p.m.

Merlangius

Valkoturska

VIIb-k

24500

p.m.

Nephrops

Keisarihummeri

Vb (EU ja kv.), VI

16690

p.m.

Nephrops

Keisarihummeri

VII

23065

p.m.

Pleuronectes

Punakampela

VIIa

1627

p.m.

Solea solea

Meriantura

VIIIab

4100

p.m.

Taulukko 5: Kannat, joiden TACin jäsenvaltio määrittelee

Latinankielinen nimi

Suomenkielinen nimi

TAC-yksikkö

(ks. kartta)

Jäsenvaltio

Clupea

Silli

VIa Clyde

Yhdistynyt kuningaskunta

Trachurus

Piikkimakrilli

CECAF (Kanariansaaret)

Espanja

Trachurus

Piikkimakrilli

CECAF (Madeira)

Portugali

Trachurus

Piikkimakrilli

X, CECAF(Azorit)

Portugali

Penaeus

Penaeus-suvun katkaravut

Ranskan Guyana

Ranska

Merlangius

Valkoturska

IX,X,CECAF 34.1.1.(EU)

Portugali


Side Bar