Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 3 september 2012

Den digitala agendan: kommission vill främja trådlös innovation genom ett delat radiospektrum

I dag lade Europeiska kommissionen fram planer på att möta mobil- och wifi-datatrafikens exponentiella tillväxt med hjälp av trådlös teknik (som bredband) som kan dela användningen av radiospektrumet.

Med ny teknik kan flera användare (t.ex. internetleverantörer) dela på radiospektrumet eller utnyttja spektrumet mellan tv-frekvenserna för andra ändamål. Tidigare kunde spektrum bara tilldelas en användare åt gången. Nationella spektrumregler tar ofta inte hänsyn till de nya tekniska möjligheterna, vilket innebör att mobil- och bredbandsanvändare riskerar försämrad service när efterfrågan ökar, och att det inte går att skapa en gemensam marknad för investeringar på sådana kommunikationsmarknader.

Ett samordnat europeiskt grepp för att dela spektrum kommer att öka de mobila nätens kapacitet, ge billigare trådlöst bredband och bidra till nya marknader där man kan handla med sekundära rättigheter för specifika spektrumtilldelningar.

– Radiospektrum är ekonomins syre, det används av alla, enskilda som företag. Om spektrumet tar slut slutar mobilnäten och bredbandsnäten att fungera. Det får inte ske, vi måste utnyttja denna begränsade resurs så optimalt som möjligt genom att återanvända den och skapa en inre marknad för den. Det behövs en inre marknad för spektrumet om vi ska kunna återerövra vårt globala ledarskap i fråga om mobiltelefoni och data, och för att dra till oss mer investeringar i forskning och utveckling, sa Neelie Kroes, Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala agendan för Europa

Som ett första steg i EU:s nya (IP/12/141) uppmanar kommissionen i dag

1) lagstiftarna att främja trådlös innovation genom att övervaka och där så är möjligt utvidga de harmoniserade inremarknadsband där det inte krävs några licenser (licensfria frekvensband), vilket är möjligt inom ramen för Europaparlamentets och rådets beslut nr 676/2002/EG av om ett regelverk för radiospektrumpolitiken i Europeiska gemenskapen (radiospektrumbeslut)

2) till att främja samstämmig reglering i hela EU för delade användarrättigheter som ger alla användare incitament och rättslig säkerhet (befintliga och nya) så att de kan dela de värdefulla spektrumresurserna.

Bakgrund

Radiospektrum är en extremt dyrbar och allt mer begränsad resurs. Det används mer och mer av en mängd tillämpningar i många olika sektorer och är en nödvändighet för vårt trådlösa bredband. Den exponentiella ökningen av efterfrågan, som bland annat drivs av mobila datorer och wifi-terminaler, men också smarta elnät och industrins automatisering, innebär att Europa måste lära sig att använda denna begränsade resurs effektivare än tidigare.

Näringslivets källor förutspår att den globala datatrafiken kommer att öka med 26 % per år till 2015. Då kommer över 7 miljarder telefoner, surfplattor och andra mobila apparater att ha internettillgång.

Andra trådlösa innovationer som använder spektrum är de trådlösa givare och fjärrkontroller som driver smarta system (t.ex. för att släcka ljuset när ingen är hemma eller anpassa luftkonditioneringen till temperaturen). Bara i det harmoniserade licensfria 863-870 MHz-bandet säljs minst 40 miljoner trådlösa apparater varje år, i Europa.

Den ökande efterfrågan efter trådlös uppkoppling stöter emellertid på sina gränser eftersom radiospektrumet inte är oändligt. Det finns inget outnyttjat spektrum kvar, och kostnaderna för att omfördela spektrum till nya användningar är höga, inte minst om de nuvarande användarna måste stänga ned.

Tack vare tekniska utvecklingar kan delad spektrumåtkomst ge tillgång till mer resurser utan att begränsa de etablerade licensinnehavarnas rätt att använda frekvenserna. Ofta är ny trådlös teknik konstruerad för att dela licensfria band. Annars kan extra spektrumresurser göras tillgängliga genom att man exempelvis tillhandahåller trådlösa bredbandtjänster mellan tv-frekvenser (i så kallade frekvensluckor eller vita fläckar).

För att dra största möjliga fördel av sådana försök att dela spektrum måste regleringshinder avlägsnas och incitament skapas på EU-nivå. Ny reglering måste framför allt ge olika användare, inbegripet de nuvarande licensinnehavarna, garanterade rättigheter att gemensamt använda vissa frekvensband med garanterat skydd mot störningar.

Det pågående genomförandet av spektruminventeringen enligt programmet för radiospektrumpolitik kommer att ge relevanta uppgifter om användningen av frekvensbanden och därigenom göra det lättare att hitta fördelaktiga delningsmöjligheter på inre marknaden, både för det licensbelagda och det licensfria spektrumet. När fördelaktiga delningsmöjligheter har hittats kan de tas upp i inventeringen som riktmärke för andra geografiska områden eller liknande användningar inom andra frekvensband.

Kommissionen söker Europaparlamentets och rådets stöd för att utveckla en sådan mer avancerad regleringsmiljö i EU.

Länkar

MEMO/12/636 Digital Agenda: Maximising radio spectrum efficiency by sharing it

Website on Shared Spectrum access

The Commission's Communication

Citizens' summary

Digital Agenda: Radio Spectrum Policy

Neelie Kroes' website

Follow Neelie Kroes on Twitter

Contacts :

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar