Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 3 września 2012 r.

Europejska agenda cyfrowa: Komisja przystępuje do wspierania innowacji w dziedzinie technologii bezprzewodowych poprzez współdzielenie widma radiowego

W związku z gwałtownym wzrostem przepływu danych w sieciach telefonii komórkowych oraz sieciach wifi Komisja Europejska ogłosiła w dniu dzisiejszym plany, mające na celu współdzielenie widma radiowego na potrzeby technologii bezprzewodowych, w tym sieci szerokopasmowych.

Dzięki nowym technologiom możliwe jest współdzielenie widma radiowego przez kilku użytkowników – takich jak np. dostawcy usług internetowych – lub wykorzystanie widma dostępnego np. między częstotliwościami telewizyjnymi do innych celów. Przepisy krajowe dotyczące widma często nie odzwierciedlają nowych możliwości technicznych i narażają użytkowników sieci telefonii komórkowej oraz sieci szerokopasmowej na ryzyko niskiej jakości usług w miarę wzrostu popytu, a także stanowią przeszkodę dla inwestycji podejmowanych w ramach jednolitego rynku na takich rynkach telekomunikacyjnych.

Skoordynowane europejskie podejście do zagadnienia współdzielenia widma doprowadzi do wzrostu wydolności sieci telefonii komórkowej, obniżenia kosztów bezprzewodowych usług szerokopasmowych oraz stworzenia nowych rynków, takich jak rynek podlegających obrotowi praw pochodnych do użytkowania określonego przydziału widma.

Neeli Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za agendę cyfrową, powiedziała: „Widmo radiowe jest gospodarczym tlenem, korzysta z niego każda osoba prywatna i każdy podmiot gospodarczy. Jeśli zabraknie nam widma, sieci telefonii komórkowej i sieci szerokopasmowe nie będą funkcjonowały. Jest to nie do przyjęcia, musimy jak najefektywniej eksploatować te skąpe zasoby poprzez ich ponowne wykorzystywanie i tworzenie dla nich jednolitego rynku. Potrzebujemy jednolitego rynku widma w celu odzyskania światowego przewodnictwa w zakresie telefonii komórkowej i sektora danych, aby przyciągać więcej inwestycji z dziedziny badań naukowych i rozwoju.

Jako pierwsze działanie w ramach nowego programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego (IP/12/141) Komisja ogłasza w dniu dzisiejszym wezwanie do:

1) wspierania przez organy regulacyjne innowacji w zakresie technologii bezprzewodowych poprzez monitorowanie i w miarę możliwości rozszerzanie harmonizacji na jednolitym rynku pasm widma, na które nie są wymagane pozwolenia radiowe (pasma nieobjęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia radiowego), za pomocą odpowiednich środków w ramach uprawnień na mocy decyzji o spektrum radiowym (676/2002/EC);

2) wzmacnianie konsekwentnego podejścia w zakresie regulacji na terenie całej UE na rzecz wspólnych praw do korzystania, gwarantujących zachęty inwestycyjne i stabilność prawa wszystkim użytkownikom (obecnym i przyszłym) wspólnie korzystającym z cennych zasobów widma.

Kontekst

Widmo radiowe jest niezwykle cennym, ale też coraz bardziej kurczącym się zasobem. Coraz częściej bywa wykorzystywane przez liczne aplikacje w różnych sektorach i jest niezbędnym warunkiem funkcjonowania bezprzewodowych sieci szerokopasmowych. Gwałtowny wzrost zapotrzebowania – np. wynikający z rozpowszechnienia przenośnych urządzeń komputerowych, ogólnodostępnych punktów wifi, ale także wprowadzenia inteligentnych sieci elektrycznych i automatyki przemysłowej – sprawia, że Europa musi wykorzystywać te ograniczone zasoby w sposób bardziej efektywny niż w przeszłości.

Według branżowych prognoz do 2015 r. rynek globalnych usług przesyłania danych w sieciach łączności ruchomej będzie rosnąć w tempie 26 % rocznie. Do tego czasu w użyciu będzie 7 mld telefonów komórkowych, tabletów i innych urządzeń przenośnych, które można podłączyć do internetu.

Do innych innowacji bezprzewodowych wykorzystujących widmo zalicza się czujniki bezprzewodowe i urządzenia do zdalnego sterowania inteligentnymi systemami (np. wyłączające światło podczas nieobecności gospodarzy w domu lub regulujące systemy klimatyzacyjne w zależności od temperatury). Co roku w Europie sprzedaje się co najmniej 40 mln takich bezprzewodowych urządzeń działających w samym tylko zharmonizowanym paśmie widma 863–870 MHz, nieobjętym obowiązkiem uzyskiwania pozwolenia radiowego.

Jednakże rosnący popyt na łączność bezprzewodową osiąga granice możliwości zaspokojenia go w ramach dostępnego pasma widma radiowego. Nie ma już np. wolnego widma i koszty realokacji widma na potrzeby nowych zastosowań są wysokie, zwłaszcza jeśli obecni użytkownicy muszą dokonać wyłączenia.

Dzięki postępowi technologicznemu współdzielony dostęp otwiera dodatkowe zasoby, nie naruszając praw zasiedziałych posiadaczy praw do wykorzystywania przyznanych im częstotliwości. Powstały np. liczne nowe technologie bezprzewodowe służące współdzieleniu pasm nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia radiowego. Inne otwierają dostępność dodatkowych zasobów widma np. przez świadczenie bezprzewodowych szerokopasmowych usług między częstotliwościami telewizyjnymi (w obrębie tzw. białych plam).

W celu maksymalizacji korzyści wynikających z takiego podejścia do współdzielenia widma należy eliminować bariery regulacyjne i tworzyć zachęty na poziomie europejskim. W szczególności, nowe podejścia w zakresie regulacji muszą zapewniać różnym użytkownikom, w tym także obecnym posiadaczom, prawa wykorzystywania określonego pasma częstotliwości na zasadzie współdzielenia z zagwarantowanym odpowiednim poziomem ochrony przed zakłóceniami.

Wynikiem ciągłej inwentaryzacji widma zgodnie z założeniami RSPP będzie dostarczenie ważnych informacji użytkowych na temat pasm częstotliwości i w ten sposób ułatwienie określenia korzystnych możliwości współdzielenia (BSO) na jednolitym rynku zarówno pasm objętych obowiązkiem uzyskiwania pozwolenia radiowego, jak i spod tego obowiązku wyłączonych. Ustanowione BSO mogą też zostać ujęte w zestawieniu jako punkty odniesienia dla innych rejonów geograficznych lub do celów podobnego wykorzystania w innych pasmach częstotliwości.

Komisja zwraca się do Parlamentu Europejskiego i Rady o poparcie tworzenia tego bardziej zaawansowanego środowiska regulacyjnego w Europie.

Przydatne linki

MEMO/12/636 Agenda cyfrowa Optymalizacja efektywności widma radiowego przez współdzielenie

Strona internetowa na temat dostępu do widma współdzielonego

Komunikat Komisji

Streszczenie

Agenda cyfrowa: polityka widma radiowego

Strona internetowa komisarz Neelie Kroes

Neelie Kroes na Twitterze

Kontakt:

Ryan Heath +32 2 296 17 16, Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain +32 2 299 90 19


Side Bar