Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 3 Σεπτεμβρίου 2012

Ψηφιακό θεματολόγιο: Ενέργειες της Επιτροπής για ενίσχυση της ασύρματης καινοτομίας μέσω της από κοινού χρήσης ραδιοφάσματος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα σχέδια για την αντιμετώπιση της θεαματικής αύξησης στην κίνηση δεδομένων, τόσο από κινητές όσο και από ασύρματες επικοινωνίες, επιτρέποντας στις ασύρματες τεχνολογίες, περιλαμβανομένων και των ευρυζωνικών, την από κοινού χρήση (μερισμό) του ραδιοφάσματος.

Μέσω των νέων τεχνολογιών είναι δυνατή η από κοινού χρήση (μερισμός) του ραδιοφάσματος μεταξύ διαφορετικών χρηστών – όπως είναι οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου – ή, για παράδειγμα, η χρήση του διαθέσιμου ραδιοφάσματος μεταξύ τηλεοπτικών συχνοτήτων για άλλους σκοπούς. Η εθνική νομοθεσία σχετικά με το ραδιοφάσμα συχνά δεν αντανακλά τις νέες τεχνικές δυνατότητες, με κίνδυνο – εξαιτίας της αύξησης της ζήτησης - οι χρήστες κινητών και ευρυζωνικών υπηρεσιών να μην εξυπηρετούνται επαρκώς και με αποτέλεσμα να αποτρέπεται η δημιουργία ενιαίας αγοράς για επενδύσεις σε αγορές επικοινωνίας του είδους.

Η συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση στην από κοινού χρήση του ραδιοφάσματος θα έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη χωρητικότητα των κινητών δικτύων, φθηνότερες ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες και νέες αγορές όπως είναι τα εμπορεύσιμα δευτερογενή δικαιώματα για δεδομένη κατανομή ραδιοφάσματος.

Η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Neelie Kroes, αρμόδια για το Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη δήλωσε: «Το ραδιοφάσμα είναι οξυγόνο για την οικονομία, χρησιμοποιείται από κάθε άτομο και κάθε επιχείρηση. Εάν εξαντληθεί το ραδιοφάσμα τότε τα κινητά και τα ευρυζωνικά δίκτυα δεν θα λειτουργούν. Αυτό δεν είναι αποδεκτό· πρέπει να μεγιστοποιήσουμε αυτόν τον σπάνιο πόρο μέσω της περαιτέρω χρήσης του και της δημιουργίας ενιαίας αγοράς με αντικείμενο τον πόρο αυτό. Χρειαζόμαστε μια ενιαία αγορά για το ραδιοφάσμα ώστε να αποκτήσουμε εκ νέου παγκόσμια βιομηχανική υπεροχή σε κινητές επικοινωνίες και δεδομένα, που θα συμβάλει στο να προσελκύσουμε περισσότερες επενδύσεις στον τομέα της Ε& Α..»

Ως πρώτο μέτρο για το νέο Πρόγραμμα πολιτικής για το Ραδιοφάσμα (IP/12/141), η Επιτροπή καλεί σήμερα:

1) Τις ρυθμιστικές αρχές να στηρίξουν την ασύρματη καινοτομία μέσω παρακολούθησης και ενδεχομένως επέκτασης των εναρμονισμένων ζωνών της εσωτερικής αγοράς στις οποίες δεν απαιτείται άδεια (τις καλούμενες ζώνες χωρίς υποχρέωση άδειας), μέσω κατάλληλων μέτρων στο πλαίσιο της απόφασης για το Ραδιοφάσμα (676/2002/EΚ)·

2) Καλεί επίσης για την ανάπτυξη ενιαίων ρυθμιστικών προσεγγίσεων σε όλη την ΕΕ όσον αφορά μεριζόμενα δικαιώματα χρήσης που να παρέχουν κίνητρα και ασφάλεια δικαίου σε όλους τους χρήστες (υφιστάμενους και νέους), οι οποίοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν από κοινού τους πολύτιμους πόρους του ραδιοφάσματος.

Ιστορικό

Το ραδιοφάσμα αποτελεί πολύτιμο και ταυτόχρονα ολοένα και πιο σπάνιο πόρο. Χρησιμοποιείται ολοένα και πιο συχνά από ευρύ φάσμα εφαρμογών σε σειρά τομέων και συνιστά προαπαιτούμενο για τις ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες. Η εκθετική αύξηση της ζήτησης – για παράδειγμα, εξαιτίας των φορητών υπολογιστών, των σημείων πρόσβασης Wi-Fihotspots») αλλά και των έξυπνων δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και της βιομηχανικής αυτοματοποίησης – σημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτόν τον πεπερασμένο πόρο πιο αποτελεσματικά από ό,τι στο παρελθόν.

Πηγές του κλάδου προβλέπουν ότι, έως το 2015, η παγκόσμια κίνηση δεδομένων κινητών επικοινωνιών θα αυξάνεται κατά 26% ετησίως. Θα υπάρχουν τότε περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια κινητά τηλέφωνα, πινάκια και άλλες φορητές συσκευές με δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο.

Μεταξύ άλλων ασύρματων καινοτομιών που χρησιμοποιούν ραδιοφάσμα περιλαμβάνονται οι ασύρματοι αισθητήρες και τηλεχειριστήρια που κινούν έξυπνα συστήματα (π.χ. σβήνοντας τα φώτα μιας κατοικίας εξ αποστάσεως ή ρυθμίζοντας τις συσκευές κλιματισμού ανάλογα με την θερμοκρασία). Μόνο στην εναρμονισμένη και εξαιρούμενη αδειοδότησης ζώνη των 863-870 MHz πωλούνται ετησίως στην Ευρώπη τουλάχιστον 40 εκατομμύρια ασύρματες συσκευές.

Ωστόσο, η αυξανόμενη ζήτηση για ασύρματη συνδεσιμότητα προσκρούει σε περιορισμούς του διαθέσιμου ραδιοφάσματος. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει πλέον ελεύθερο ραδιοφάσμα ενώ το κόστος της εκ νέου κατανομής του φάσματος σε νέες χρήσεις είναι υψηλό, ειδικότερα εάν οι σημερινοί χρήστες πρέπει να απενεργοποιηθούν.

Χάρη στις προόδους της τεχνολογίας, η μεριζόμενη πρόσβαση σε ραδιοφάσμα καθιστά διαθέσιμους επιπλέον πόρους δίχως να θέτει σε κίνδυνο τα δικαιώματα κατεστημένων κατόχων να χρησιμοποιούν τις συχνότητες. Για παράδειγμα, πολλές νέες ασύρματες τεχνολογίες σχεδιάζονται με στόχο την από κοινού χρήση ζωνών για την οποία δεν απαιτείται άδεια (ζώνες χωρίς υποχρέωση άδειας). Άλλες τεχνολογίες καθιστούν διαθέσιμους επιπλέον πόρους ραδιοφάσματος παρέχοντας, πχ., ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες μεταξύ ραδιοτηλεοπτικών ζωνών συχνοτήτων (τα λεγόμενα «λευκά διαστήματα»).

Για τη μεγιστοποίηση των οφελών από τις προσεγγίσεις αυτές στην από κοινού χρήση (μερισμό) του ραδιοφάσματος, πρέπει να αρθούν τα ρυθμιστικά εμπόδια και να παρασχεθούν κίνητρα σε επίπεδο ΕΕ. Συγκεκριμένα, οι νέες ρυθμιστικές προσεγγίσεις πρέπει να προσφέρουν στους διαφορετικούς χρήστες, περιλαμβανομένων των υφιστάμενων κατόχων δικαιωμάτων, διασφαλισμένα δικαιώματα ως προς την από κοινού χρήση συγκεκριμένης ζώνης συχνότητας, με εγγυημένα επίπεδα προστασίας από παρεμβολές.

Η τρέχουσα υλοποίηση της απογραφής του ραδιοφάσματος σύμφωνα με το πρόγραμμα πολιτικής για το ραδιοφάσμα θα προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ζώνες συχνοτήτων, διευκολύνοντας έτσι τον εντοπισμό επωφελέστερων δυνατοτήτων κοινής χρήσης (BSO) στην εσωτερική αγορά όσον αφορά το ραδιοφάσμα, με ή χωρίς υποχρέωση άδειας. Μόλις θεσπιστούν, οι BSO μπορούν επίσης να καταγραφούν στο μητρώο ραδιοφάσματος ως σημεία αναφοράς για άλλες γεωγραφικές περιοχές ή για παρόμοια χρήση σε άλλες ζώνες συχνοτήτων.

Η Επιτροπή ζητά τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία αυτού του πιο προχωρημένου ρυθμιστικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

MEMO/12/636 Ψηφιακό θεματολόγιο: Μεγιστοποίηση του ραδιοφάσματος μέσω της από κοινού χρήσης του

Ιστότοπος σχετικά με την από κοινού πρόσβαση στο ραδιοφάσμα

Η ανακοίνωση της Επιτροπής

Περίληψη για τους πολίτες

Ψηφιακό θεματολόγιο: Πολιτική για το ραδιοφάσμα

Ο ιστότοπος της κας Neelie Kroes

Διαβάστε την κα Neelie Kroes στο Twitter

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar