Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 3 септември 2012 г.

„Програма в областта на цифровите технологии“: Комисията подкрепя иновациите в безжичните технологии чрез споделяне на радиочестотния спектър

Днес Европейската комисия оповести плановете си за справяне с експоненциалното нарастване в преноса на данни по мобилните и безжичните мрежи, като се даде възможност на безжичните технологии, включително на широколентовия интернет, да ползват радиочестотния спектър.

Благодарение на новите технологии е възможно радиочестотният спектър да се ползва едновременно от няколко потребители, като доставчиците на интернет, или например спектърът между телевизионните честоти да се използва за други цели. Националните законодателства за радиочестотния спектър често не отразяват новите технически възможности, което крие опасност от влошаване качеството на услугите за потребителите на мобилни комуникации и високоскоростен интернет с нарастване на търсенето и пречи на създаването на единен пазар за инвестициите в тези пазари за комуникации.

Координиран европейски подход за споделяне на радиочестотния спектър ще доведе до по-голям капацитет на мобилната мрежа, по-евтин високоскоростен интернет и нови пазари, като например на търгуеми вторични права за разпределянето на даден радиочестотен спектър.

Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия и комисар, отговарящ за европейската Програма в областта на цифровите технологии, заяви: „Радиочестотният спектър е икономически кислород, той се използва от всеки отделен човек и от бизнеса. Ако изчерпаме спектъра, мобилните мрежи и широколентовият интернет няма да функционират. Това е неприемливо и ние трябва да си служим оптимално с този оскъден ресурс като го използваме наново за информационните технологии и създадем от него единен пазар. Нуждаем се от единен пазар за радиочестотния спектър, за да си възвърнем водещата позиция в промишлеността на мобилните комуникации и данни и за да привлечем повече инвестиции за научни изследвания и развойна дейност“.

Като първа мярка от новата програма за политика в областта на радиочестотния спектър (IP/12/141) на ЕС днес Комисията призова:

1) Регулаторните органи да окажат подкрепа на иновациите в безжичните технологии като следят и евентуално разширят хармонизираните честотни ленти на вътрешния пазар, за които не се изисква лицензия (т.нар. свободни от лицензиране радиочестотни ленти) чрез подходящи мерки в рамките на решение по отношение на радиочестотния спектър (676/2002/ЕО);

2) За стимулиране на последователен регулаторен подход в целия ЕС за споделени права за ползване, които предлагат стимули и правна сигурност за всички потребители (настоящи и бъдещи), които могат да споделят ценни ресурси по отношение на радиочестотния спектър.

Контекст

Радиочестотният спектър е изключително ценен, но и все по-оскъден ресурс. Той се използва все по-често за широк спектър от приложения в различни сектори и е задължителен за безжичния широколентов интернет. Експоненциалният ръст на търсенето — например вследствие навлизането на мобилните компютърни устройства, точките за безжичен достъп до интернет, а също и интелигентните електроенергийни мрежи и промишлената автоматизация — означава, че Европа трябва да използва този ограничен ресурс по-ефективно, отколкото в миналото.

Източници от отрасъла прогнозират, че глобалният мобилен пренос на данни ще се увеличава с 26 % годишно до 2015 г. Дотогава повече от 7 милиарда телефони, таблети и други мобилни устройства ще могат да се свързват към интернет.

Други иновации в безжичните технологии, които използват радиочестотния спектър, включват безжичните датчици и дистанционни управления, които управляват интелигентни системи (например чрез изключване на осветлението, когато не сме у дома или регулират климатиците ни в зависимост от температурата). В Европа, в хармонизирания свободен от лицензиране радиочестотен обхват от 863-870 MHz, всяка година се продават безжични устройства на стойност най-малко 40 млн. EUR.

Въпреки това, се изправяме пред невъзможността да задоволим нарастващото търсене на безжична връзка с наличния радиочестотен спектър. Няма например останали свободни радиочестоти и разходите за преразпределяне на радиочестотния спектър за нови приложения са високи, особено ако настоящите потребители трябва да бъдат изключени.

Напредъкът в технологиите позволява споделен достъп до радиочестотния спектър, което осигурява допълнителен ресурс без да се накърняват правата на настоящите притежатели на лицензии да използват тези честоти. Например много нови безжични технологии позволяват споделен достъп до свободни от лицензиране радиочестотни ленти. Други осигуряват допълнителен ресурс по отношение на радиочестотния спектър като например предоставят безжичен широколентов интернет между телевизионните честоти (така наречените „свободни пространства“).

За да се използват оптимално възможностите, които предлага този подход за споделяне на спектъра, следва да се отстранят регулаторните пречки и да се осигурят стимули на равнище ЕС. По-специално новите регулаторни подходи трябва да предоставят на различните потребители, в това число и на настоящите притежатели на лицензии, гарантирани права за използване на определена честотна лента под формата на споделен достъп с гарантирани нива на защита от смущения.

Извършваният в момента опис на спектъра в съответствие с програмата за политика в областта на радиочестотния спектър ще осигури адекватна информация за ползването на честотните ленти и ще улесни набелязването на полезни възможности за споделяне на спектъра на единния пазар едновременно за лицензираните и свободните от лицензиране честоти. Веднъж установени, полезните възможности за споделяне на спектъра могат също така да бъдат отбелязани в описа като референтни стойности за други географски региони или за подобно използване в други честотни ленти.

Комисията търси съдействието на Европейския парламент и на Съвета за модернизиране на регулаторната среда в Европа.

Полезни връзки

MEMO/12/636 „Програма в областта на цифровите технологии“: За оптимално използване на радиочестотния спектър чрез споделен достъп

Уебсайт за споделен достъп до спектъра

Съобщението на Комисията

Резюме на вниманието на гражданите

Програма в областта на цифровите технологии: Политика в областта на радиочестотния спектър

Уебсайт на Нели Крус

Нели Крус в Туитър

За контакти:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Туитър: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar