Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 7. augusta 2012

Životné prostredie: hodnotiaca tabuľka pre odpadové hospodárstvo

Nová správa o hospodárení členských štátov s komunálnym odpadom naznačuje, že v rámci EÚ existujú znepokojujúce rozdiely. Správa obsahuje hodnotenie 27 členských štátov podľa 18 kritérií s využitím zelených, oranžových a červených políčok pre oblasti, ako sú celkový recyklovaný odpad, cena zneškodňovania odpadu a porušovanie európskych právnych predpisov. Výsledná tabuľka tvorí súčasť prebiehajúcej štúdie, ktorá pomôže členským štátom zlepšiť účinnosť ich odpadového hospodárstva. Popredné miesta v tabuľke obsadili Belgicko, Dánsko, Holandsko, Nemecko, Rakúsko a Švédsko – ani jedna z týchto krajín nedostala viac ako dve červené políčka. Na konci tabuľky je však situácia diametrálne odlišná - tam sa naopak len zriedkavo vyskytujú zelené políčka.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Obraz, ktorý vzniká na základe tohto porovnania, potvrdzuje moje vážne obavy. Napriek existencii lepších alternatív a napriek tomu, že sú k dispozícii štrukturálne fondy na financovanie lepších možností, mnohé členské štáty ešte stále ukladajú obrovské množstvá komunálneho odpadu na skládky, čo je najhoršia možnosť v rámci odpadového hospodárstva. Hodnotné zdroje sa zavážajú, možné prínosy pre hospodárstvo sa strácajú, v sektore odpadového hospodárstva sa nevytvárajú nové pracovné miesta a trpí aj naše zdravie a životné prostredie. Takýto prístup sa dá v súčasnej ekonomickej situácii obhájiť len ťažko obhájiť.“

Z členských štátov vykazujú najväčšie nedostatky v implementácii Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Grécko, Litva, Lotyšsko, Malta, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Taliansko. Medzi nedostatky patria neúčinné alebo chýbajúce politiky predchádzania vzniku odpadu, nedostatok stimulov na presmerovanie odpadu zo skládok a nedostatočná infraštruktúra na nakladanie s odpadom. Prílišné spoliehanie sa na skládky znamená, že lepšie možnosti nakladania s odpadom, ako sú jeho opakované využitie a recyklácia, sa sústavne využívajú v nedostatočnej miere. A vyhliadky sú obdobne neradostné.

Oproti tomu Belgicko, Dánsko, Holandsko, Nemecko, Rakúsko a Švédsko majú komplexné systémy zberu odpadu a na skládkach končí menej ako 5 % ich odpadu. Majú rozvinuté systémy recyklovania, dostatočné spracovateľské kapacity a účinne nakladajú s biologicky rozložiteľným odpadom. Pre tieto štáty je typické, že sa v ich politikách odpadového hospodárstva účinne spájajú právne, administratívne a ekonomické nástroje.

Viaceré členské štáty dosiahli na ceste od využívania skládok k ich praktickému vylúčeniu rýchly pokrok. Ale aj štáty, ktoré dosahujú najlepšie výkony, musia čeliť problémom, ako sú potreba zvýšeného predchádzania vzniku odpadu a riešenia nadbytočných kapacít spaľovní odpadu, ktoré môžu spomaľovať recykláciu a vyžadovať dovozy odpadu do spaľovní.

Ďalšie kroky

Komisia využíva túto správu na prípravu plánov konkrétneho postupu pre desať členských štátov s najhoršími výsledkami. Tieto plány prediskutuje s vnútroštátnymi orgánmi na dvojstranných seminároch na jeseň tohto roku, pričom prvý sa bude konať 19. septembra v Prahe. Pomôžu rozšíriť najlepšie postupy a budú obsahovať individuálne upravené odporúčania ako zlepšiť odpadové hospodárstvo použitím ekonomických, právnych a administratívnych nástrojov a štrukturálnych fondov EÚ.

Komisia hľadá cesty, ako využívať štrukturálne fondy EÚ s väčším zameraním na ciele politík EÚ v oblasti odpadového hospodárstva. Navrhovaný viacročný finančný rámec (VFR) 2014 – 2020 zabezpečí, aby sa peniaze EÚ investovali do projektov z oblasti odpadového hospodárstva len po splnení určitých podmienok vrátane prípravy plánov nakladania s odpadom v súlade so smernicou o nakladaní s odpadom a s hierarchiou odpadov uprednostňujúcou predchádzanie vzniku, opätovné využívanie a recyklovanie odpadu pred jeho spaľovaním s energetickým zhodnocovaním, ukladaním na skládky alebo spaľovaním bez energetického zhodnocovania ako krajnou možnosťou.

Súvislosti

V nedávnej štúdii vypracovanej pre Komisiu sa odhaduje, že ak by sa právne predpisy EÚ o nakladaní s odpadom vykonávali v plnej miere, výsledkom by boli ročné úspory vo výške 72 miliárd EUR, zvýšený obrat sektoru odpadového hospodárstva a recyklácie v EÚ o 42 miliárd EUR a vytvorenie 400 000 pracovných miest do roku 2020 (podrobnosti sú k dispozícii tu).

Ďalšie informácie:

Správu o výsledkoch skríningu nájdete na:

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Screening_report.pdf (s farebnou tabuľkou výsledkov na str. 41)

Viac štúdií o problematike odpadu nájdete na:

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/index.htm a

Eurostat – Centrum environmentálnych údajov o odpade:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/introduction

Webová stránka Komisie o nakladaní s odpadom:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Tlačová správa o ekologickom raste:

IP/12/18

Tlačová správa o ekonomických nástrojoch:

IP/12/369

Kritérium

ČŠ EÚ

1.1 Oddelenie produkcie odpadu a spotreby

1.2 Program predchádzania vzniku odpadu

1.3 Množstvo recyklovaného komunálneho odpadu

1.4 Množstvo (energeticky) zhodnoteného komunálneho odpadu

1.5 Množstvo zlikvidovaného komunálneho odpadu

1.6 Rozvoj recyklácie komunálneho odpadu

2.1 Existencia zákazu/obmedzení ukladania komunálneho odpadu na skládky

2.2 Celkový typický poplatok za uloženie komunálneho odpadu na skládku

2.3 Existencia systému platieb za konkrétne množstvá odpadov (PAYT) pre komunálny odpad

3.1 Prístup k službám zberu odpadu

3.2 Dostupná kapacita spracovania komunálneho odpadu

3.3 Odhad množstva vzniknutého odpadu a spracovateľských kapacít v pláne nakladania s odpadom

3.4 Existencia a kvalita projekcie vytvárania komunálneho odpadu a jeho spracovania

3.5 Súlad existujúcich skládok odpadu, ktorý nie je nebezpečný

4.1 Plnenie cieľov týkajúcich sa množstva biologicky rozložiteľného odpadu, ktoré sa dostáva na skládky

4.2 Pomerné množstvo biologicky rozložiteľného odpadu, ktoré sa dostáva na skládky

5.1 Počet konaní o porušení – rámcová smernica o odpade a smernica o skládkach odpadu

5.2 Počet súdnych konaní – rámcová smernica o vode a smernica o skládkach odpadu

Celkové skóre

AT

0

2

2 D

2 D

2 D

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

39

NL

0

2

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

39

DK

0

0

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

37

DE

1

0

2 D

1 D

2 D

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

36

SE

1

2

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

0

0

1

2

2

2

2

35

BE

1

2

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

0

0

2

2

2

1

1

34

LU

0

0

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

0

0

2

2

2

2

2

33

UK

1

2

2 D

1 D

2 D

2

0

1

1

2

2

2

1

1

2

1

2

2

32

FI

1

2

1 D

2 D

1 D

0

1

1

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

31

FR

1

2

1 D

2 D

2 D

1

1

1

1

2

2

2

1

1

2

2

1

1

31

SI

2

0

2 D

1 D

1 D

2

1

2

2

0

2

0

0

0

2

1

1

2

25

ES

2

0

1 D

1 D

1 D

1

0

1

1

2

2

0

0

1

2

1

1

1

21

PT

0

2

0 D

2 D

1 D

1

0

0

0

2

2

2

2

2

0

0

1

1

21

HU

1

0

1 D

1 D

1 D

2

0

0

1

0

0

0

0

2

2

1

2

2

19

IE

0

2

1 D

1 D

1 D

1

1

2

1

0

2

2

0

2

0

0

0

0

19

CZ

2

0

0 D

1 D

1 D

2

0

1

1

2

2

0

0

1

0

0

1

2

18

PL

1

2

1 D

0 D

1 D

2

1

1

1

0

2

0

0

1

0

0

1

2

18

EE

2

0

1 D

0 D

0 D

0

1

1

1

0

2

0

1

2

2

1

1

1

17

SK

2

0

0 D

1 D

0 D

1

1

0

1

2

2

0

0

1

2

1

1

1

17

IT

0

0

1 D

1 D

1 D

0

1

2

1

2

0

0

0

0

2

1

0

0

15

LV

2

0

0 D

0 D

0 D

1

1

1

0

0

2

0

1

2

0

0

2

2

14

CY

0

0

1 D

0 D

0 D

2

0

0

0

2

0

0

1

0

0

0

2

2

11

RO

2

0

0 D

0 D

0 D

1

0

0

0

0

2

0

1

0

0

1

2

2

11

LT

2

0

0 D

0 D

0 D

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

2

9

MT

0

0

0 D

0 D

0 D

2

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

1

2

9

BG

2

0

0 D

0 D

0 D

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

1

2

8

GR

1

0

0 D

0 D

0 D

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Poznámky k tabuľke:

Hodnotenie

0 znamená červené políčko, 1 oranžové políčko a 2 zelené políčko – to znamená, že čím vyššie je dosiahnuté skóre, tým je lepšie. Keďže kritériá 1.3, 1.4 a 1.5 sa týkajú reálne dosiahnutých výsledkov členských štátov, do skóre sa započítava ich dvojnásobná hodnota (D).

Podrobné vysvetlenie kritérií

1.1 Úroveň oddelenia produkcie komunálneho odpadu od konečných nákladov na spotrebu domácností

1.2 Existencia vlastného programu predchádzania vzniku odpadu (WPP) alebo ekvivalentná existencia v pláne nakladania s odpadom či iných (environmentálnych) programoch

1.3. Množstvo recyklovaného komunálneho odpadu (recyklácia materiálov a iné formy recyklácie vrátane kompostovania

1.4. Množstvo (energeticky) zhodnoteného komunálneho odpadu

1.5. Množstvo zlikvidovaného komunálneho odpadu (uloženého na skládky alebo do zeme a spáleného bez energetického zhodnotenia)

1.6. Rozvoj recyklácie komunálneho odpadu (recyklácia materiálov a iné formy recyklácie vrátane kompostovania)

2.1. Existencia celoštátneho zákazu/obmedzení ukladania komunálneho odpadu na skládky

2.2. Celkový typický poplatok za uloženie komunálneho odpadu na skládku

2.3. Existencia systému platieb za konkrétne množstvá odpadov (PAYT) pre komunálny odpad

3.1. Prístup k službám zberu odpadu v prípade komunálneho odpadu

3.2. Dostupná kapacita spracovania komunálneho odpadu v súlade s právnymi predpismi EÚ o odpade (vrátane ukladania a spaľovania)

3.3. Odhad množstva vzniknutého odpadu a spracovateľských kapacít v pláne nakladania s odpadom

3.4. Existencia a kvalita projekcie vytvárania komunálneho odpadu a jeho spracovania v pláne nakladania s odpadom

3.5. Súlad skládok odpadu, ktorý nie je nebezpečný, so smernicou o skládkach odpadu

Plnenie cieľov smernice o skládkach odpadu týkajúcich sa množstva biologicky rozložiteľného odpadu, ktoré sa dostáva na skládky

4.2. Pomerné množstvo biologicky rozložiteľného odpadu, ktoré sa dostáva na skládky

5.1. Počet konaní o porušení – rámcová smernica o odpade a smernica o skládkach odpadu

5.2. Počet súdnych konaní – rámcová smernica o odpade a smernica o skládkach odpadu

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar