Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 7 sierpnia 2012 r.

Środowisko: nowa klasyfikacja medalowa w konkurencji gospodarowania odpadami

Nowe sprawozdanie na temat stanu gospodarki odpadami komunalnymi w państwach członkowskich wskazuje na istnienie alarmujących różnic w UE. W sprawozdaniu oceniono 27 państw członkowskich w oparciu o 18 kryteriów, przyznając flagi w kolorze zielonym, pomarańczowym i czerwonym w obszarach takich jak łączna ilość odpadów poddanych recyklingowi, koszty unieszkodliwiania odpadów oraz naruszenia unijnych przepisów. Powstała w ten sposób tabela wyników stanowi element prowadzonego badania, które pomoże państwom członkowskim poprawić wyniki w dziedzinie gospodarowania odpadami. Na szczycie tabeli uplasowały się: Austria, Belgia, Dania, Niemcy, Niderlandy oraz Szwecja – żadne z tych państw nie otrzymało więcej niż dwie czerwone flagi. Układ w dolnej części tabeli wygląda wręcz odwrotnie – zielone flagi występują tu sporadycznie.

Komisarz ds. środowiska, Janez Potočnik, powiedział: „Obraz, jaki wyłania się z tego badania, potwierdza moje silne obawy. Wiele państw członkowskich wciąż składuje ogromne ilości odpadów komunalnych – co stanowi najgorszy wariant gospodarowania odpadami – pomimo istnienia lepszych alternatyw oraz pomimo dostępności funduszy strukturalnych umożliwiających sfinansowanie tych lepszych alternatywnych rozwiązań. Zakopuje się cenne zasoby, traci się potencjalne korzyści gospodarcze, nie tworzy się nowych miejsc pracy w sektorze gospodarowania odpadami, zagrożone jest również ludzkie zdrowie i środowisko naturalne. W obecnych warunkach gospodarczych trudno obronić takie postępowanie”.

Państwa członkowskie, które mają największe zaległości do nadrobienia, to Bułgaria, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Włochy, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Rumunia i Słowacja. Do stwierdzonych uchybień można zaliczyć nieskuteczną lub nieistniejącą politykę zapobiegania powstawaniu odpadów, brak zachęt do ograniczania składowania odpadów na składowiskach oraz nieodpowiednią infrastrukturę na potrzeby gospodarowania odpadami. Silne uzależnienie od składowania odpadów oznacza, że lepsze alternatywne rozwiązania z zakresu gospodarowania odpadami, takie jak ponowne ich wykorzystanie i recykling, są ciągle niedostatecznie stosowane. Prognoza jest zatem mało optymistyczna.

Dla przeciwwagi, Austria, Belgia, Dania, Niemcy, Niderlandy i Szwecja posiadają kompleksowe systemy zbierania odpadów i na składowiskach składują mniej niż 5 proc. swoich odpadów. Państwa te posiadają dobrze rozwinięte systemy recyklingu, wystarczającą zdolność przetwarzania odpadów oraz osiągają dobre wyniki w gospodarowaniu odpadami ulegającymi biodegradacji. W ramach swojej polityki gospodarowania odpadami wyróżnione państwa zwykle z dużym powodzeniem łączą instrumenty prawne, administracyjne i gospodarcze.

Szereg państw członkowskich dokonało szybkich postępów, odchodząc od składowania odpadów i doprowadzając do ich niemal całkowitego wyeliminowania. Nawet jednak państwa osiągające najlepsze wyniki na tym polu stoją w obliczu szeregu wyzwań, takich jak konieczność intensyfikacji działań służących zapobieganiu powstawania odpadów oraz zagospodarowanie nadmiaru mocy przerobowych sektora spalania odpadów, co może ograniczyć recykling i oznaczać konieczność importowania odpadów, aby wykorzystać moce spalarni.

Dalsze działania

Komisja wykorzysta wspomniane sprawozdanie do przygotowania planów działania dla dziesięciu państw członkowskich o najgorszych wynikach. Plany te będą przedmiotem rozmów z organami krajowymi na dwustronnych seminariach jesienią bieżącego roku, z których pierwsze odbędzie się w Pradze w dniu 19 września. Plany działania pomogą upowszechnić najlepsze praktyki oraz zawierać będą dostosowane do sytuacji konkretnego państwa zalecenia na temat sposobów usprawnienia gospodarowania odpadami z wykorzystaniem narzędzi gospodarczych, prawnych i administracyjnych oraz unijnych funduszy strukturalnych.

Komisja zamierza wykorzystywać unijne fundusze strukturalne, kładąc większy nacisk na realizację celów unijnej polityki w zakresie gospodarowania odpadami. Proponowane wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 zapewnią inwestowanie unijnych środków w projekty z zakresu gospodarowania odpadami tylko wtedy, gdy zostały wcześniej spełnione pewne warunki, m.in. gdy opracowano już plany gospodarowania odpadami zgodnie z dyrektywą ramową w sprawie odpadów oraz hierarchią postępowania z odpadami, w których na pierwszym miejscu stawia się zapobieganie powstawaniu odpadów, ich ponowne wykorzystanie i recykling, a dopiero na dalszym miejscu – ich spalanie z odzyskiwaniem energii i w których składowanie lub spalanie odpadów bez odzyskiwania energii stanowi ostateczność.

Kontekst

W niedawnym badaniu przeprowadzonym na zlecenie Komisji oszacowano, że pełne wdrożenie unijnych przepisów dotyczących odpadów przyniosłoby oszczędności rzędu 72 mld euro rocznie, zwiększyło roczne obroty unijnego sektora gospodarki odpadami i recyklingu o 42 mld euro oraz stworzyło 400 tys. miejsc pracy do 2020 r. (szczegółowe informacje dostępne są tutaj).

Dodatkowe informacje:

Sprawozdanie z oceny stanu gospodarki odpadami w państwach członkowskich, zob.:

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Screening_report.pdf (tabela wyników w kolorze znajduje się na str. 41)

Dalsze badania poświęcone odpadom, zob.:

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/index.htm oraz

Centrum danych środowiskowych na temat odpadów, Eurostat:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/introduction

Strony internetowe Komisji poświęcone gospodarowaniu odpadami:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Komunikat prasowy na temat ekologicznego wzrostu gospodarczego:IP/12/18

Komunikat prasowy na temat instrumentów gospodarczych: IP/12/369

Kryterium

Państwo członkowskie UE

1.1 Rozdzielenie odpadów i konsumpcji

1.2 Program zapobiegania powstawaniu odpadów

1.3 Ilość odpadów komunalnych poddanych recyklingowi

1.4 Ilość odzyskanych odpadów komunalnych (odzyskana energia)

1.5 Ilość unieszkodliwionych odpadów komunalnych

1.6 Rozwój recyklingu odpadów komunalnych

2.1 Istnienie zakazu/ograniczeń składowania odpadów komunalnych na składowiskach

2.2 Łączna standardowa opłata za składowanie odpadów komunalnych na składowisku

2.3 Istnienie systemu opłat uzależnionych od ilości wytwarzanych odpadów komunalnych

3.1 Dostępność usług zbierania odpadów komunalnych

3.2 Dostępna zdolność przetwarzania odpadów komunalnych

3.3 Prognoza ilości wytwarzanych odpadów komunalnych i zdolności ich przetwarzania w planie gospodarowania odpadami

3.4 Istnienie i jakość prognoz dotyczących ilości wytwarzanych odpadów komunalnych i zdolności ich przetwarzania

3.5 Zgodność z przepisami istniejących składowisk odpadów innych niż niebezpieczne

4.1 Wykonanie celów w zakresie odpadów komunalnych podlegających biodegradacji trafiających na składowiska

4.2 Odsetek odpadów komunalnych podlegających biodegradacji trafiających na składowiska

5.1 Liczba postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego – dyrektywa ramowa w sprawie odpadów i dyrektywa w sprawie składowisk

5.2 Liczba spraw skierowanych do sądu – dyrektywa ramowa w sprawie odpadów i dyrektywa w sprawie składowisk

Łączny wynik

AT

0

2

2 D

2 D

2 D

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

39

NL

0

2

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

39

DK

0

0

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

37

DE

1

0

2 D

1 D

2 D

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

36

SE

1

2

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

0

0

1

2

2

2

2

35

BE

1

2

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

0

0

2

2

2

1

1

34

LU

0

0

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

0

0

2

2

2

2

2

33

UK

1

2

2 D

1 D

2 D

2

0

1

1

2

2

2

1

1

2

1

2

2

32

FI

1

2

1 D

2 D

1 D

0

1

1

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

31

FR

1

2

1 D

2 D

2 D

1

1

1

1

2

2

2

1

1

2

2

1

1

31

SI

2

0

2 D

1 D

1 D

2

1

2

2

0

2

0

0

0

2

1

1

2

25

ES

2

0

1 D

1 D

1 D

1

0

1

1

2

2

0

0

1

2

1

1

1

21

PT

0

2

0 D

2 D

1 D

1

0

0

0

2

2

2

2

2

0

0

1

1

21

HU

1

0

1 D

1 D

1 D

2

0

0

1

0

0

0

0

2

2

1

2

2

19

IE

0

2

1 D

1 D

1 D

1

1

2

1

0

2

2

0

2

0

0

0

0

19

CZ

2

0

0 D

1 D

1 D

2

0

1

1

2

2

0

0

1

0

0

1

2

18

PL

1

2

1 D

0 D

1 D

2

1

1

1

0

2

0

0

1

0

0

1

2

18

EE

2

0

1 D

0 D

0 D

0

1

1

1

0

2

0

1

2

2

1

1

1

17

SK

2

0

0 D

1 D

0 D

1

1

0

1

2

2

0

0

1

2

1

1

1

17

IT

0

0

1 D

1 D

1 D

0

1

2

1

2

0

0

0

0

2

1

0

0

15

LV

2

0

0 D

0 D

0 D

1

1

1

0

0

2

0

1

2

0

0

2

2

14

CY

0

0

1 D

0 D

0 D

2

0

0

0

2

0

0

1

0

0

0

2

2

11

RO

2

0

0 D

0 D

0 D

1

0

0

0

0

2

0

1

0

0

1

2

2

11

LT

2

0

0 D

0 D

0 D

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

2

9

MT

0

0

0 D

0 D

0 D

2

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

1

2

9

BG

2

0

0 D

0 D

0 D

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

1

2

8

GR

1

0

0 D

0 D

0 D

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Uwagi do tabeli:

Punktacja

0 oznacza czerwoną flagę, 1 – pomarańczową flagę, a 2 ­– zieloną flagę, tzn. im większa liczba punktów, tym lepiej. Ponieważ kryteria 1.3, 1.4 i 1.5 dotyczą faktycznego poziomu wyników osiągniętych przez państwa członkowskie, przyznano im podwójną (D) liczbę punktów.

Pełna treść kryteriów

1.1 Stopień rozdzielenia wytwarzania odpadów komunalnych i wydatków na spożycie ostateczne w sektorze gospodarstw domowych

1.2 Istnienie własnych programów zapobiegania powstawaniu odpadów lub równorzędnych zapisów w planie gospodarowania odpadami lub w innych programach (w zakresie ochrony środowiska)

1.3. Ilość odpadów komunalnych poddanych recyklingowi (recykling materiałów i inne formy recyklingu, w tym kompostowanie)

1.4. Ilość odzyskanych odpadów komunalnych (odzyskana energia)

1.5. Ilość unieszkodliwionych odpadów komunalnych (składowanych na lub w ziemi lub spalonych bez odzyskania energii)

1.6. Rozwój recyklingu odpadów komunalnych (recykling materiałów i inne formy recyklingu, w tym kompostowanie)

2.1. Istnienie ogólnokrajowego zakazu/ograniczeń składowania odpadów komunalnych na składowiskach

2.2. Łączna standardowa opłata za składowanie odpadów komunalnych na składowisku

2.3. Istnienie systemu opłat uzależnionych od ilości wytwarzanych odpadów komunalnych

3.1. Dostęp do usług zbierania odpadów komunalnych

3.2. Dostępna zdolność przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi odpadów (w tym unieszkodliwiania i spalania)

3.3. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów komunalnych i zdolności ich przetwarzania w planie gospodarowania odpadami

3.4. Istnienie i jakość prognoz dotyczących ilości wytwarzanych odpadów komunalnych i zdolności ich przetwarzania w planie gospodarowania odpadami

3.5. Zgodność istniejących składowisk odpadów innych niż niebezpieczne z przepisami dyrektywy w sprawie składowisk

4.1 Wykonanie celów określonych w dyrektywie w sprawie składowisk w zakresie odpadów komunalnych podlegających biodegradacji trafiających na składowiska

4.2. Odsetek odpadów komunalnych podlegających biodegradacji trafiających na składowiska

5.1. Liczba postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego – dyrektywa ramowa w sprawie odpadów i dyrektywa w sprawie składowisk

5.2. Liczba spraw skierowanych do sądu – dyrektywa ramowa w sprawie odpadów i dyrektywa w sprawie składowisk

Kontakt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar