Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 7 augustus 2012

Milieu: een nieuwe medailletabel voor afvalbeheer

Uit een nieuw rapport blijkt dat er binnen de EU opvallende verschillen bestaan in de wijze waarop de lidstaten hun huishoudelijk afval beheren. In dat rapport worden de 27 lidstaten beoordeeld aan de hand van 18 criteria. Daarbij worden groene, oranje en rode vlaggen toegekend voor criteria als de totale hoeveelheid gerecycled afval, het prijsbeleid voor afvalverwijdering en inbreuken op de Europese wetgeving. Het daaruit resulterende scorebord past in het kader van een lopend onderzoek dat de lidstaten moet helpen hun prestaties op het gebied van afvalbeheer te verbeteren. Bovenaan de ranglijst staan België, Denemarken, Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Zweden. Geen van die landen kreeg meer dan 2 rode vlaggen. Aan het andere eind van de rangschikking is het patroon omgekeerd en zijn de groene vlaggen zeldzaam.

Milieucommissaris Janez Potočnik: "Het beeld dat uit deze oefening naar voren komt, bevestigt dat mijn grote bezorgdheid terecht is. Storten is de slechtste optie voor afvalbeheer en toch blijven veel lidstaten enorme hoeveelheden huishoudelijk afval storten. Er bestaan nochtans alternatieven en via de structuurfondsen zijn middelen beschikbaar om de betere opties te financieren. Waardevolle hulpbronnen worden begraven, economische kansen gaan verloren, er worden geen banen gecreëerd in de sector afvalbeheer en de volksgezondheid en het milieu worden aangetast. In de huidige economische omstandigheden valt zoiets moeilijk goed te praten".

De lidstaten met de gebrekkigste tenuitvoerlegging zijn Bulgarije, Cyprus, Estland, Griekenland, Italië, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Roemenië, Slowakije en Tsjechië. Tekortkomingen zijn onder meer een slecht of helemaal geen afvalpreventiebeleid, te weinig stimulansen om het storten van afval te beperken en een inadequate afvalinfrastructuur. Als landen sterk afhankelijk zijn van storten, wil dat zeggen dat betere opties voor afvalbeheer, zoals hergebruik en recycling, consequent worden onderbenut. De vooruitzichten zijn dan ook pover.

België, Denemarken, Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Zweden daarentegen hebben uitgebreide afvalinzamelingssystemen en storten minder dan 5 % van hun afval. Ze hebben geavanceerde recyclingsystemen en voldoende verwerkingscapaciteit en presteren goed op het gebied van biologisch afbreekbaar afval. In de regel combineren zij in hun afvalbeleid met succes wettelijke, administratieve en economische instrumenten.

In een aantal lidstaten waar eerst veel werd gestort, is snel vooruitgang geboekt en wordt nu nog amper afval gestort. Maar zelfs voor de landen die het best presteren, is er nog werk aan de winkel, zoals het opvoeren van afvalpreventie en het aanpakken van de overcapaciteit in de verbrandingssector, waardoor recycling wordt verhinderd en afval moet worden ingevoerd om de verbrandingsovens aan de gang te houden.

Volgende stappen

Aan de hand van het rapport stelt de Commissie stappenplannen voor de tien slechtst presterende lidstaten op. Deze worden in het najaar met de nationale autoriteiten besproken tijdens een reeks bilaterale seminars, die op 19 september van start gaat in Praag. De stappenplannen zullen helpen bij het verspreiden van beste praktijken en zullen aanbevelingen op maat bevatten om het afvalbeheer te verbeteren door economische, wettelijke en administratieve instrumenten en de structuurfondsen van de EU te gebruiken.

De Commissie wil de structuurfondsen van de EU aanwenden met meer oog voor de doelstellingen van het EU-afvalbeleid. Door het voorgestelde meerjarig financieel kader (MFF) voor de periode 2014-2020 zullen EU-middelen enkel in afvalbeheerprojecten worden geïnvesteerd als aan bepaalde voorafgaande voorwaarden is voldaan, waaronder de ontwikkeling van afvalbeheerplannen overeenkomstig de kaderrichtlijn afvalstoffen en de afvalhiërarchie, volgens welke de voorkeur wordt gegeven aan preventie, hergebruik en recycling boven achtereenvolgens verbranding met energieterugwinning, verbranding met storting of, in laatste instantie, verbranding zonder energieterugwinning.

Achtergrond

De onverkorte tenuitvoerlegging van de afvalstoffenwetgeving van de EU zou volgens een recente studie in opdracht van de Commissie 72 miljard euro besparingen opleveren, de jaaromzet van de afvalbeheer- en recyclingsector in de EU met 42 miljard euro doen stijgen en tegen 2020 voor meer dan 400 000 banen zorgen (voor bijzonderheden klik hier).

Nadere informatie:

Voor het screeningrapport, zie:

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Screening_report.pdf (het scorebord staat in kleur op bladzijde 41)

Voor meer studies over afval, zie:

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/index.htm en

Het milieugegevenscentrum voor afval van Eurostat:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/introduction

De website van de Commissie over afvalbeheer:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Persbericht over groene groei:

IP/12/18

Persbericht over economische instrumenten:

IP/12/369

Criterion

EU MS

1.1 Decoupling of waste from consumption

1.2 Waste Prevention Programme

1.3 Amount of municipal waste recycled

1.4 Amount of municipal waste recovered (energy recovery)

1.5 Amount of municipal waste disposed

1.6 Development of municipal waste recycling

2.1Existence of ban/restrictions for the disposal of municipal waste into landfills

2.2 Total typical charge for the disposal of municipal waste in a landfill

2.3 Existence of pay-as-you-throw (PAYT) systems for municipal waste

3.1 Access to waste collection services

3.2 Available treatment capacity for municipal waste

3.3 Forecast of municipal waste generation and treatment capacity in the Waste Management Plan

3.4 Existence and quality of projection of municipal waste generation and treatment

3.5 Compliance of existing landfills for non-hazardous waste

4.1 Fulfilment of the targets related to biodegradable municipal waste going to landfills

4.2 Rate of biodegradable municipal waste going to landfills

5.1 Number of infringement procedures – WFD and Landfill Directives

5.2 Number of court cases – WFD and Landfill Directives

Overall score

AT

0

2

2 D

2 D

2 D

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

39

NL

0

2

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

39

DK

0

0

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

37

DE

1

0

2 D

1 D

2 D

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

36

SE

1

2

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

0

0

1

2

2

2

2

35

BE

1

2

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

0

0

2

2

2

1

1

34

LU

0

0

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

0

0

2

2

2

2

2

33

UK

1

2

2 D

1 D

2 D

2

0

1

1

2

2

2

1

1

2

1

2

2

32

FI

1

2

1 D

2 D

1 D

0

1

1

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

31

FR

1

2

1 D

2 D

2 D

1

1

1

1

2

2

2

1

1

2

2

1

1

31

SI

2

0

2 D

1 D

1 D

2

1

2

2

0

2

0

0

0

2

1

1

2

25

ES

2

0

1 D

1 D

1 D

1

0

1

1

2

2

0

0

1

2

1

1

1

21

PT

0

2

0 D

2 D

1 D

1

0

0

0

2

2

2

2

2

0

0

1

1

21

HU

1

0

1 D

1 D

1 D

2

0

0

1

0

0

0

0

2

2

1

2

2

19

IE

0

2

1 D

1 D

1 D

1

1

2

1

0

2

2

0

2

0

0

0

0

19

CZ

2

0

0 D

1 D

1 D

2

0

1

1

2

2

0

0

1

0

0

1

2

18

PL

1

2

1 D

0 D

1 D

2

1

1

1

0

2

0

0

1

0

0

1

2

18

EE

2

0

1 D

0 D

0 D

0

1

1

1

0

2

0

1

2

2

1

1

1

17

SK

2

0

0 D

1 D

0 D

1

1

0

1

2

2

0

0

1

2

1

1

1

17

IT

0

0

1 D

1 D

1 D

0

1

2

1

2

0

0

0

0

2

1

0

0

15

LV

2

0

0 D

0 D

0 D

1

1

1

0

0

2

0

1

2

0

0

2

2

14

CY

0

0

1 D

0 D

0 D

2

0

0

0

2

0

0

1

0

0

0

2

2

11

RO

2

0

0 D

0 D

0 D

1

0

0

0

0

2

0

1

0

0

1

2

2

11

LT

2

0

0 D

0 D

0 D

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

2

9

MT

0

0

0 D

0 D

0 D

2

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

1

2

9

BG

2

0

0 D

0 D

0 D

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

1

2

8

GR

1

0

0 D

0 D

0 D

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Opmerkingen bij de tabel:

Score

0 betekent een rode vlag, 1 een oranje vlag en 2 een groene vlag (m.a.w. hoe hoger de score, hoe beter). Aangezien de criteria 1.3, 1.4 en 1.5 betrekking hebben op werkelijke prestaties in de lidstaten in termen van behaalde resultaten, tellen deze dubbel (D) in de score.

De criteria voluit

1.1 Mate waarin de productie van huishoudelijk afval is losgekoppeld van de consumptieve bestedingen van huishoudens

1.2 Bestaan van een eigen afvalpreventieprogramma (APP) of equivalent in het afvalbeheerplan of andere (milieu-)programma's

1.3. Hoeveelheid gerecycled huishoudelijk afval (materiaalrecycling en andere vormen van recycling, met inbegrip van compostering)

1.4. Hoeveelheid terugggewonnen huishoudelijk afval (energieterugwinning)

1.5. Hoeveelheid verwijderd huishoudelijk afval (op of in de bodem gestort en verbrand zonder energieterugwinning)

1.6. Ontwikkeling van de recycling van huishoudelijk afval (materiaalrecycling en andere vormen van recycling, met inbegrip van compostering)

2.1. Het bestaan van een landelijk verbod/landelijke restricties op de verwijdering van huishoudelijk afval in stortplaatsen

2.2. Totale typische heffing voor de verwijdering van huishoudelijk afval in een stortplaats

2.3. Het bestaan van diftarsystemen (gedifferentieerde tarieven) voor huishoudelijk afval

3.1. Toegang tot afvalinzamelingsdiensten voor huishoudelijk afval

3.2. Beschikbare verwerkingscapaciteit voor huishoudelijk afval overeenkomstig de EU-afvalwetgeving (met inbegrip van verwijdering en verbranding)

3.3. Prognose van de productie van huishoudelijk afval en de verwerkingscapaciteit in het afvalbeheerplan

3.4. Het bestaan en de kwaliteit van de raming van de productie en de verwerking van huishoudelijk afval in het afvalbeheerplan

3.5. Naleving van de richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen door stortplaatsen voor niet-gevaarlijk afval

4.1. Verwezenlijking van de doelstellingen inzake naar stortplaatsen overgebrachte biologisch afbreekbare afvalstoffen in de richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen

4.2. Percentage biologisch afbreekbaar afval dat naar stortplaatsen wordt overgebracht

5.1. Aantal inbreukprocedures – kaderrichtlijn afvalstoffen en de richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen

5.2. Aantal rechtszaken – kaderrichtlijn afvalstoffen en de richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen

Contact :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar