Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Brysselissä 7.8.2012

Ympäristö: mitkä jäsenvaltiot huoltavat jätteensä parhaiten

Uusi raportti siitä, miten jäsenvaltiot hoitavat yhdyskuntajätteensä, osoittaa hätkähdyttäviä eroja EU:n jäsenvaltioiden välillä. Kertomuksessa luokitellaan 27 jäsenvaltiota 18 arviointiperusteen avulla käyttäen vihreitä, oransseja ja punaisia lippuja. Arviointiperusteet koskevat esimerkiksi kierrätetyn jätteen kokonaismäärää, jätteen loppusijoituksen hintoja ja EU-lainsäädännön rikkomista. Tulostaulu on osa parhaillaan tehtävää tutkimusta, jonka tehtävä on auttaa jäsenvaltioita parantamaan jätehuoltoaan. Taulukossa ovat korkeimmilla sijoilla Alankomaat, Belgia, Itävalta, Ruotsi, Saksa ja Tanska, joilla yhdelläkään ei ole yli kahta punaista lippua. Taulukon alapäässä taas vihreät liput ovat harvinaisia.

Ympäristökomissaari Janez Potočnik totesi: ”Kuva, jonka tästä tutkimuksesta saamme, lisää huolestumistani. Monissa jäsenvaltioissa sijoitetaan vielä valtavia määriä yhdyskuntajätettä kaatopaikoille – mikä on jätehuollon huonoin vaihtoehto – huolimatta siitä, että käytettävissä on parempia vaihtoehtoja ja että rakennerahastojen varoja voidaan käyttää parempien vaihtoehtojen rahoitukseen. Arvokkaita aineita haudataan, mahdollisia taloudellisia hyötyjä menetetään, jätehuoltoalalle ei synny työpaikkoja, ja ihmisten terveys ja ympäristö kärsivät. Tätä on vaikea puolustaa EU:n nykyisissä talousoloissa.”

Eniten täytäntöönpanon puutteita on Bulgarialla, Italialla, Kreikalla, Kyproksella, Latvialla, Liettualla, Maltalla, Puolalla, Romanialla, Slovakialla, Tšekillä ja Virolla. Näitä puutteita ovat heikot tai olemattomat jätteiden syntymisen ehkäisemistä koskevat politiikat, kannustimien puuttuminen jätteen käsittelemiseksi muuten kuin viemällä kaatopaikalle sekä riittämättömät jätehuollon perusrakenteet. Kaatopaikalle sijoittamisen laaja käyttö merkitsee, että parempia jätehuollon vaihtoehtoja, kuten uudelleenkäyttöä ja kierrätystä, käytetään jatkuvasti liian vähän. Tulevaisuudennäkymät ovat tämän vuoksi heikot.

Alankomailla, Belgialla, Itävallalla, Ruotsilla, Saksalla ja Tanskalla sen sijaan on kattavat jätteenkeräysjärjestelmät, ja ne vievät kaatopaikalle vain alle 5 prosenttia jätteistään. Niillä on hyvin kehittyneet kierrätysjärjestelmät ja riittävästi käsittelykapasiteettia, ja ne hoitavat hyvin biohajoavan jätteen. Näissä maissa käytetään jätehuoltopolitiikassa tyypillisesti sekä oikeudellisia, hallinnollisia että taloudellisia välineitä hyvin tuloksin.

Useat jäsenvaltiot ovat onnistuneet vähentämään nopeasti kaatopaikkakäsittelyä ja saaneet sen melkein loppumaan. Silti parhaiten suoriutuneillakin on useita haasteita, kuten jätteen synnyn ehkäisyn tehostaminen, mikä saattaa vaikeuttaa kierrätystä, ja puuttuminen jätteenpolttolaitosten liikakapasiteettiin, mikä edellyttää jätteen tuontia polttolaitoksiin.

Jatkotoimet

Komissio käyttää tätä kertomusta valmistellessaan etenemissuunnitelmia kymmenelle huonoiten suoriutuvalle jäsenvaltiolle. Suunnitelmia käsitellään tänä syksynä kahdenvälisesti jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa, ja keskustelut aloitetaan Prahassa 19. syyskuuta. Suunnitelmien avulla voidaan helpommin levittää parhaita käytäntöjä. Jäsenvaltioille annetaan räätälöityjä suosituksia siitä, kuinka jätehuoltoa voidaan parantaa käyttämällä taloudellisia, oikeudellisia ja hallinnollisia välineitä ja EU:n rakennerahastojen rahoitusta.

Komissio aikoo käyttää EU:n rakennerahastoja entistä enemmän EU:n jätepolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi. Ehdotetulla monivuotisella rahoituskehyksellä 2014–2020 varmistetaan, että EU:n rahaa sijoitetaan jätehuoltoon vain, jos tietyt ehdot täyttyvät jo etukäteen. Jätehuoltosuunnitelmat on laadittava jätepuitedirektiivin mukaisesti ottaen jätehierarkia huomioon. On suosittava jätteiden syntymisen ehkäisyä, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä ennemmin kuin polttoa, jossa energia otetaan talteen. Kaatopaikalle sijoitus tai polttaminen ilman energian talteenottoa ovat viimeisiä keinoja.

Tausta

Komission hiljattain teettämässä tutkimuksessa arvioidaan, että EU:n jätelainsäädännön täysimääräinen soveltaminen säästäisi 72 miljardia euroa vuodessa, lisäisi EU:n jätehuolto- ja kierrätysalan vuosiliikevaihtoa 42 miljardilla eurolla ja auttaisi luomaan yli 400 000 työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä (tarkempia tietoja tässä).

Lisätietoja:

Kartoitusraportti on saatavilla osoitteessa

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Screening_report.pdf (tulostaulukko esitetään väreissä sivulla 41)

Muita jätealan tutkimuksia:

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/index.htm ja

Eurostatin jätteitä koskevien ympäristötietojen keskus:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/introduction

Komission jätehuoltoa koskeva verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Lehdistötiedote vihreästä kasvusta:

IP/12/18

Taloudellisia välineitä koskeva lehdistötiedote:

IP/12/369

Arviointiperuste

EU:n jv:t

1.1 Jätteen irrottaminen kulutuksesta

1.2 Jätteen ehkäisyohjelma

1.3 Kierrätetyn yhdyskuntajätteen määrä

1.4 Talteenotetun yhdyskuntajätteen määrä (energian talteenotto)

1.5 Loppusijoitetun yhdyskuntajätteen määrä

1.6 Yhdyskuntajätteen kierrätyksen kehitys

2.1 Onko yhdyskuntajätteen loppusijoitus kaatopaikkoihin kiellettyä tai rajoitettua

2.2 Yhdyskuntajätteen kaatopaikkasijoituksen tyypillinen kokonaishinta

2.3 Onko käytössä järjestelmä, jossa maksetaan kun jätettä tuodaan

3.1 Onko käytettävissä jätteenkeräyspalveluja

3.2 Yhdyskuntajätteen käsittelykapasiteetti

3.3 Jätehuoltosuunnitelmassa oletettu yhdyskuntajätteen määrä ja käsittelykapasiteetti

3.4 Arvioidaanko yhdyskuntajätteen syntyä ja käsittelyä ja miten hyvin

3.5 Ovatko nykyiset kaatopaikat vaarattomia jätteitä koskevien sääntöjen mukaisia

4.1 Täyttyvätkö tavoitteet, jotka koskevat biohajoavan yhdyskuntajätteen sijoittamista kaatopaikoille

4.2 Kaatopaikoille sijoitettavan biohajoavan yhdyskuntajätteen osuus

5.1 Rikkomismenettelyjen määrä – jätepuitedirektiivi ja kaatopaikkadirektiivi

5.2 Tuomioistuinmenettelyjen määrä – jätepuitedirektiivi ja kaatopaikkadirektiivi

Kokonaispisteet

AT

0

2

2 D

2 D

2 D

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

39

NL

0

2

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

39

DK

0

0

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

37

DE

1

0

2 D

1 D

2 D

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

36

SE

1

2

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

0

0

1

2

2

2

2

35

BE

1

2

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

0

0

2

2

2

1

1

34

LU

0

0

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

0

0

2

2

2

2

2

33

UK

1

2

2 D

1 D

2 D

2

0

1

1

2

2

2

1

1

2

1

2

2

32

FI

1

2

1 D

2 D

1 D

0

1

1

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

31

FR

1

2

1 D

2 D

2 D

1

1

1

1

2

2

2

1

1

2

2

1

1

31

SI

2

0

2 D

1 D

1 D

2

1

2

2

0

2

0

0

0

2

1

1

2

25

ES

2

0

1 D

1 D

1 D

1

0

1

1

2

2

0

0

1

2

1

1

1

21

PT

0

2

0 D

2 D

1 D

1

0

0

0

2

2

2

2

2

0

0

1

1

21

HU

1

0

1 D

1 D

1 D

2

0

0

1

0

0

0

0

2

2

1

2

2

19

IE

0

2

1 D

1 D

1 D

1

1

2

1

0

2

2

0

2

0

0

0

0

19

CZ

2

0

0 D

1 D

1 D

2

0

1

1

2

2

0

0

1

0

0

1

2

18

PL

1

2

1 D

0 D

1 D

2

1

1

1

0

2

0

0

1

0

0

1

2

18

EE

2

0

1 D

0 D

0 D

0

1

1

1

0

2

0

1

2

2

1

1

1

17

SK

2

0

0 D

1 D

0 D

1

1

0

1

2

2

0

0

1

2

1

1

1

17

IT

0

0

1 D

1 D

1 D

0

1

2

1

2

0

0

0

0

2

1

0

0

15

LV

2

0

0 D

0 D

0 D

1

1

1

0

0

2

0

1

2

0

0

2

2

14

CY

0

0

1 D

0 D

0 D

2

0

0

0

2

0

0

1

0

0

0

2

2

11

RO

2

0

0 D

0 D

0 D

1

0

0

0

0

2

0

1

0

0

1

2

2

11

LT

2

0

0 D

0 D

0 D

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

2

9

MT

0

0

0 D

0 D

0 D

2

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

1

2

9

BG

2

0

0 D

0 D

0 D

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

1

2

8

GR

1

0

0 D

0 D

0 D

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Taulukkoa koskevia huomautuksia:

Pisteytys

0 merkitsee punaista lippua, 1 oranssia lippua ja 2 vihreää lippua. Ts. mitä suurempi pistemäärä, sen parempi tulos. Arviointiperusteet 1.3, 1.4 ja 1.5 liittyvät jäsenvaltioiden todellisiin suorituksiin, minkä vuoksi ne lasketaan pisteytyksessä kaksinkertaisina (D).

Arviointiperusteet täydellisinä

1.1 Missä määrin yhdyskuntajätteen muodostuminen on riippumaton kotitalouksien loppukulutusmenoista

1.2 Onko olemassa erillistä ohjelmaa jätteen syntymisen ehkäisyyn tai kuuluuko sellainen jätehuoltosuunnitelmaan tai muihin (ympäristö)ohjelmiin

1.3. Kierrätetyn yhdyskuntajätteen määrä (materiaalien kierrätys ja muut kierrätysmuodot, kuten kompostointi)

1.4. Talteenotetun yhdyskuntajätteen määrä (energian talteenotto)

1.5. Loppusijoitetun yhdyskuntajätteen määrä (sijoitus maan pinnalle tai maan sisään ja poltto ilman energian talteenottoa)

1.6. Yhdyskuntajätteen kierrätyksen kehitys (materiaalien kierrätys ja muut kierrätysmuodot, kuten kompostointi)

2.1. Onko jäsenvaltiossa yhdyskuntajätteen loppusijoitus kaatopaikkoihin kiellettyä tai rajoitettua

2.2. Yhdyskuntajätteen kaatopaikkasijoituksen tyypillinen kokonaismaksu

2.3. Onko käytössä järjestelmiä, jossa maksetaan kun yhdyskuntajätettä tuodaan

3.1. Onko yhdyskuntajätteelle käytettävissä jätteenkeräyspalveluja

3.2. Onko yhdyskuntajätteen käsittelykapasiteetti EU:n jätelainsäädännön mukaista (mukaan lukien loppusijoitus ja poltto)

3.3. Jätehuoltosuunnitelmassa oletettu yhdyskuntajätteen määrä ja käsittelykapasiteetti

3.4. Arvioidaanko jätehuoltosuunnitelmassa yhdyskuntajätteen syntyä ja käsittelyä ja miten hyvin

3.5. Ovatko kaatopaikat jätedirektiivin vaarattomia jätteitä koskevien sääntöjen mukaisia

4.1 Täyttyvätkö jätedirektiivin tavoitteet, jotka koskevat biohajoavan yhdyskuntajätteen sijoittamista kaatopaikoille

4.2. Kaatopaikoille sijoitettavan biohajoavan yhdyskuntajätteen osuus

5.1. Rikkomismenettelyjen määrä – jätepuitedirektiivi ja kaatopaikkadirektiivi

5.2. Tuomioistuinmenettelyjen määrä – jätepuitedirektiivi ja kaatopaikkadirektiivi

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32-2) 295 35 93

Monica Westeren (+32-2) 299 18 30


Side Bar