Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 18 juli 2012

Roemenië moet dringend optreden om inzet voor rechtsstaat en onafhankelijkheid justitie te bewijzen

Roemenië moet ervoor zorgen dat de rechtsstaat en de onafhankelijkheid van justitie worden geëerbiedigd om het vertrouwen van de EU-partners te herstellen, aldus een vandaag goedgekeurd verslag van de Commissie over het mechanisme voor samenwerking en toetsing. Het verslag beslaat de periode van vijf jaar sinds de toetreding van Roemenië in 2007 en omvat de beoordeling van de Commissie van de door Roemenië tijdens deze periode geboekte vooruitgang, voornamelijk op het gebied van justitiële hervorming en corruptiebestrijding.

Commissievoorzitter Barroso: "In een democratisch systeem moeten de nodige controlemiddelen gewaarborgd zijn. De vooruitgang die de afgelopen vijf jaar is geboekt met betrekking tot justitiële hervorming en corruptiebestrijding, wordt op de proef gesteld door de ontwikkelingen van de afgelopen maand. De Commissie maakt zich grote zorgen over de rechtsstaat en de onafhankelijkheid van justitie in Roemenië. Premier Ponta verklaarde zich in een reactie bereid deze problemen snel aan te pakken. De Commissie zal de situatie blijven volgen om ervoor te zorgen dat deze verbintenissen worden nagekomen. Het op korte termijn en rigoureus uitvoeren van de aanbevelingen in het kader van het mechanisme voor samenwerking en toetsing zal bijdragen tot een stabiel, geloofwaardig en investeringsvriendelijk economisch klimaat en tot geruststelling van de financiële markten."

Het verslag bevat een overzicht van de vragen van de Commissie met betrekking tot de recente rechtsstatelijke problemen waarmee de regering en het parlement van Roemenië worden geconfronteerd en een aantal aanbevelingen voor maatregelen die Roemenië op korte termijn zou moeten treffen om de toezeggingen ten uitvoer te leggen die premier Ponta aan voorzitter Barroso heeft gedaan.

Over de periode van vijf jaar bezien, blijkt uit het verslag dat er vooruitgang is geboekt. De meeste bouwstenen van het wetgevingskader zijn aanwezig. De aandacht moet nu worden verlegd naar de uitvoering. De eigen verantwoordelijkheid voor de hervormingen is niet altijd even groot.

Roemenië heeft de basis gelegd voor een grondige modernisering van het justitiële systeem. Instellingen als de nationale directie voor corruptiebestrijding en het nationale agentschap voor integriteitsbewaking hebben een overtuigende staat van dienst opgebouwd in het bestrijden van corruptie op hoog niveau. Onlangs heeft de rechtbank uitspraak gedaan in gevoelige corruptiezaken op hoog niveau en het justitiële apparaat heeft laten zien dat het zijn onafhankelijkheid kan bevestigen.

Ondanks de vooruitgang concludeert het verslag evenwel dat de doelstellingen van het mechanisme voor samenwerking en toetsing nog niet zijn verwezenlijkt. Op sommige terreinen is de uitvoering van de wetgeving nog maar net gestart, terwijl op andere terreinen de eigen verantwoordelijkheid tekort schiet. In het algemeen is het proces nog niet duurzaam en onomkeerbaar. De huidige controverses vormen een ernstige bedreiging voor de geboekte vooruitgang en zijn reden voor grote bezorgdheid over de toekomst van de reeds in gang gezette hervormingen.

Een grote meerderheid van de Roemenen maakt zich zorgen over de tekortkomingen van de justitiële hervorming en de strijd tegen corruptie. Uit een door de Commissie in mei uitgevoerde Eurobarometer‑enquête bleek dat 72 % van de Roemenen wil dat de Commissie de hervormingen in het land blijft ondersteunen totdat het land voldoet aan vergelijkbare normen als de andere lidstaten.

Gezien de recente problemen met betrekking tot de rechtsstaat en de onafhankelijkheid van justitie zal de Commissie vóór het einde van het jaar een nieuw verslag over het mechanisme voor samenwerking en toetsing opstellen, waarin wordt beoordeeld of de punten van zorg zijn aangepakt en of de democratische controlemechanismen zijn hersteld.

Achtergrond

Op 1 januari 2007 voerde de Commissie een mechanisme voor samenwerking en toetsing in om de vooruitgang te beoordelen die Roemenië boekt met zijn verbintenissen op het gebied van justitiële hervorming en corruptiebestrijding. De Commissie werd verzocht regelmatig verslag uit te brengen over de vooruitgang op deze gebieden. De Commissie stelde op 27 juni 2007 haar eerste verslag op en bracht vanaf dan twee maal per jaar verslag uit. De verslagen van de Commissie gaan vergezeld van een werkdocument, met daarin een gedetailleerde toetsing aan de ijkpunten die voor het mechanisme voor samenwerking en toetsing zijn vastgesteld.

De analyse van de Commissie is gebaseerd op een beoordeling van de vooruitgang door de Roemeense autoriteiten en op informatie van de lidstaten, internationale organisaties, onafhankelijke deskundigen en diverse andere bronnen. De Commissie heeft verschillende missies naar Roemenië gestuurd en in de verslagen wordt ook rekening gehouden met de antwoorden van Roemenië op gedetailleerde vragenlijsten van de Commissie.

Op 20 juli 2011 werd het laatste jaarverslag gepubliceerd, dat op 8 februari 2012 werd aangevuld met een tussentijds verslag.

MEMO/12/569 bevat een meer gedetailleerd overzicht van het verslag over Roemenië.

MEMO/07/260 bevat een meer gedetailleerd overzicht van het mechanisme voor samenwerking en toetsing.

Nadere informatie over de Eurobarometer‑enquête over de perceptie in verband met de tekortkomingen van de rechtsstaat in Roemenië en de verwachtingen rond de steun die de Commissie in dit verband kan bieden, is te vinden op:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

De volledige verslagen zijn beschikbaar op:

http://ec.europa.eu/cvm/index_nl.htm

Contact:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)


Side Bar