Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 17 juli 2012

Vetenskapliga data: öppen tillgång till forskningsresultat kommer att ge Europas innovationskapacitet ett uppsving

I dag presenterar EU-kommissionen åtgärder för att förbättra tillgången till vetenskaplig information som producerats i Europa. Bredare och snabbare tillgång till vetenskapliga rapporter och data kommer att göra det enklare för forskare och företag att bygga på resultaten av offentligt finansierad forskning. Detta kommer att ge Europas innovationskapacitet ett uppsving och ge allmänheten snabbare tillgång till fördelarna med vetenskapliga upptäckter. Det kommer på så sätt att ge Europa bättre avkastning på de 87 miljarder euro som årligen investeras i forskning och utveckling. Åtgärderna kompletterar EU-kommissionens meddelande för att uppnå ett europeiskt forskningsområde, som även antas i dag.

Som ett första steg kommer EU-kommissionen att göra fri tillgång till vetenskapliga rapporter till en allmän princip i Horisont 2020, EU:s finansieringsprogram för forskning och innovation för 2014–2020. Från och med 2014 måste alla artiklar som publiceras med finansiering från Horisont 2020 vara tillgängliga:

  • Artiklar kommer antingen omedelbart att göras tillgängliga online av utgivaren (”Gold open access”) – utgivningskostnader som betalats i förskott kan ersättas av EU-kommissionen.

  • Eller också kommer forskare kommer att göra sina artiklar tillgängliga via ett öppet arkiv senast sex månader (tolv månader för artiklar inom samhällsvetenskap och humaniora) efter publicering (”Green open access”).

EU-kommissionen har också rekommenderat medlemsstaterna att anta liknande regler vad gäller resultat från forskning som har finansierats av deras egna nationella program. Målet är att 60 % av de offentligt finansierade vetenskapliga artiklarna i Europa ska göras öppet tillgängliga innan 2016.

EU-kommissionen kommer också att börja experimentera med öppen tillgång till data som samlats in genom offentligt finansierad forskning (t.ex. de numeriska resultaten av experiment), med beaktande av stödmottagarens berättigade förväntningar vad gäller kommersiella intressen och privatliv.

84 % av dem som svarade på ett offentligt samråd 2011 uppgav att tillgången till vetenskaplig litteratur inte är optimal. En EU-finansierad undersökning visar att det utan snabb tillgång till aktuell vetenskaplig litteratur tar upp till två år längre för små och medelstora företag att få fram innovativa produkter till marknaden. En EU-finansierad studie visar att det för närvarande endast är 25 % av forskarna som delar sin information öppet.

–Skattebetalarna borde inte betala dubbelt för vetenskaplig forskning och de behöver obehindrat tillträde till rådata, säger Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala agendan, Neelie Kroes. Vi vill ta spridning och utnyttjande av vetenskaplig forskning till en ny nivå. Data är den nya oljan.

Så här säger Máire Geoghegan-Quinn, ledamot av kommissionen med ansvar för forskning, innovation och vetenskap: –Vi måste ge skattebetalarna mer valuta för pengarna. Öppen tillgång till vetenskapliga rapporter och data kommer att snabba upp viktiga genombrott för forskare och företag, och ge kunskap och konkurrenskraft ett uppsving i Europa.

Bakgrund

Öppen tillgång ger läsarna fri tillgång till forskningsresultat via internet. I dag antog EU-kommissionen ett meddelande som anger politiska mål för öppen tillgång till forskning som finansierats av EU-kommissionen genom Horisont 2020. En medföljande rekommendation från EU-kommissionen innehåller ett fullständigt politiskt ramverk för att förbättra tillgången till, och skyddande av, vetenskaplig information. Tillsammans tillför dessa två initiativ en bredare kontext för att uppnå ett europeiskt forskningsområde (se IP/12/788 och MEMO/12/564 som också kommer ut i dag). Detta bygger på ett meddelande från 2007 om vetenskaplig information i den digitala tidsåldern (se IP/07/190) och på rådets slutsatser från samma år.

Kommissionen kommer att

  • definiera öppen tillgång till fackgranskade publikationer enligt den allmänna principen i Horisont 2020, antingen genom öppen publicering (”Gold open access”) eller självarkivering (”Green open access”),

  • gynna öppen tillgång till forskningsdata (testresultat, rön, datorgenererad information etc.) och skapa ett pilotramverk i Horisont 2020, med beaktande av legitima aspekter vad gäller integritet, kommersiella intressen och frågor som gäller stora datavolymer,

  • utveckla och stödja e-infrastruktur som förvarar och delar vetenskaplig information (publikationer och data) och som är driftskompatibel på europeisk och global nivå,

  • hjälpa forskare att uppfylla kraven på öppen tillgång, och gynna en delningskultur.

Den digitala agendan för Europa innehåller en ambitiös öppen data-politik som omfattar hela skalan information som officiella organ runt om i EU producerar, samlar in eller betalar för. Flaggskeppet för EU:s innovationsunion backar även tydligt upp öppen tillgång som en väsentlig del i förverkligandet av det europeiska forskningsområdet. Meddelandet och rekommendationen om vetenskaplig information kompletterar ett meddelande om ett stärkt partnerskap inom ramen för det europeiska forskningsområdet för spetskompetens och tillväxt, som också antas i dag och som innehåller viktiga prioriteringar för att göra det europeiska forskningsområdet fullständigt, inklusive den optimala spridningen, tillgången till och överföringen av vetenskapliga rön.

EU-kommissionen kommer fortsättningsvis att stödja projekt som rör öppen tillgång. Under 2012–2013 kommer EU-kommissionen att spendera 45 miljoner euro på datainfrastruktur och forskning om digitalt bevarande. Finansieringen fortsätter under programmet Horisont 2020. Under samma period kommer EU-kommissionen att stödja experiment med nya sätt att hantera vetenskaplig information (t.ex. nya metoder för fackgranskning och sätt att mäta artiklars påverkan).

Se även MEMO/12/565

Länkar

Politisk bakgrund: http://ec.europa.eu/research/science-society/open_access

Open Data Strategy Open Data Strategy:(Öppen tillgång till data):

http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/index_en.htm

Tyck till: Hashtag #da12data

Neelie Kroes webbplats

Följ Neelie Kroes på Twitter

Kontaktpersoner:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar