Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 17. července 2012

Vědecké poznatky: otevřený přístup k výsledkům výzkumu posílí inovační potenciál Evropy

Evropská komise dnes předložila opatření, jejichž cílem je zlepšit přístup k vědeckým informacím vytvořeným v Evropě. Širší a rychlejší přístup k vědeckým dokumentům a údajům usnadní výzkumným pracovníkům a podnikům stavět na výsledcích výzkumu financovaného z veřejných prostředků. To posílí evropský inovační potenciál a zajistí občanům rychlejší přístup k vědeckým objevům. Evropě se tak podaří zlepšit návratnost investic ve výši 87 miliard EUR, které každoročně směřují do výzkumu a vývoje. Tato opatření doplňují sdělení Komise o vybudování Evropského výzkumného prostoru (EVP), jež bylo dnes rovněž přijato.

Komise nejprve otevřený přístup k vědeckým publikacím stanoví jako obecnou zásadu v rámci iniciativy Horizont 2020, programu EU určeného na financování výzkumu a inovací na období 2014–2020. Od roku 2014 budou muset všechny články, které vznikly s finanční podporou poskytnutou z prostředků programu Horizont 2020, být přístupné:

  • články buď zpřístupní okamžitě na internetu vydavatel („zlatý“ otevřený přístup) a vynaložené náklady na zveřejnění mohou být předloženy k úhradě Evropské komisi, nebo

  • články zpřístupní výzkumní pracovníci ve volně přístupném archivu nejpozději šest měsíců (12 měsíců v případě článků z oblasti sociálních a humanitních věd) po zveřejnění („zelený“ otevřený přístup).

Komise rovněž doporučila, aby členské státy přijaly podobný přístup k výsledkům výzkumu financovaného v rámci svých vlastních programů. Cílem těchto opatření je zajistit, aby do roku 2016 bylo na základě otevřeného přístupu dostupných 60 % evropských článků vzešlých z výzkumu financovaného z veřejných prostředků.

Komise rovněž zahájí experimenty s otevřeným přístupem k údajům shromážděným v průběhu výzkumu financovaného z veřejných prostředků (např. k číselným výsledkům pokusů), přičemž zohlední oprávněné obavy týkající se obchodních zájmů financovaného subjektu nebo ochrany soukromí.

84 % respondentů ve veřejné konzultaci v roce 2011 uvedlo, že přístup k vědecké literatuře není optimální. Studie ukazují, že bez rychlého přístup k nejnovější vědecké literatuře trvá malým a středním podnikům uvádění inovačních výrobků na trh až o dva roky déle. Studie financovaná EU prokázala, že v současnosti pouze 25 % výzkumných pracovníků sdílí otevřeně své poznatky.

Místopředsedkyně Komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová k tomu uvedla: „Daňoví poplatníci by neměli platit za vědecký výzkum dvakrát, a musí proto mít hladký přístup k primárním údajům. Chceme, aby se šíření a využívání výsledků vědeckého výzkumu dostalo na vyšší úroveň. Zpřístupněním údajů by se to mělo podařit.“

Máire Geoghegan-Quinnová, komisařka EU pro výzkum a inovace, prohlásila: „Musíme daňovým poplatníkům dát za více peněz více muziky. Otevřený přístup k vědeckým dokumentům a údajům urychlí vývoj převratných objevů našich výzkumných pracovníků a podniků a podpoří znalosti a konkurenceschopnost v Evropě.“

Souvislosti

Otevřený přístup umožní čtenářům volný přístup k výsledkům výzkumu přes internet. Komise dnes přijala sdělení, které stanoví cíle politiky otevřeného přístupu pro výzkum financovaný Komisí prostřednictvím programu „Horizont 2020“. Doporučení Komise, které sdělení provází, stanoví úplný rámec politiky pro zlepšení přístupu k vědeckým informacím a jejich uchovávání. Obě tyto iniciativy jsou součástí širšího úsilí o vytvoření Evropského výzkumného prostoru (viz dnes rovněž zveřejněné zprávy IP/12/788 a MEMO/12/564). Tyto iniciativy navazují na sdělení z roku 2007 k problematice vědeckých informací v digitálním věku (viz IP/07/190) a na závěry Rady z téhož roku.

Komise provede tato opatření:

  • definuje otevřený přístup k vzájemně hodnoceným publikacím jako obecnou zásadu v programu Horizont 2020, a to buď formou zveřejnění v rámci otevřeného přístupu („zlatý“ otevřený přístup), nebo uložením ve volně přístupném archivu („zelený“ otevřený přístup),

  • podpoří otevřený přístup k vědeckým údajům (výsledkům pokusů a pozorování, k počítačově vytvořeným informacím atd.) a v programu Horizont 2020 vytvoří pilotní rámec, přičemž zohlední oprávněné obavy, pokud jde o soukromí, obchodní zájmy a otázky týkající se velkých datových objemů,

  • vyvine a podpoří elektronické infrastruktury pro ukládání a sdílení vědeckých informací (publikací a údajů), které jsou interoperabilní na evropské i celosvětové úrovni,

  • pomůže vědeckým pracovníkům dodržet povinnosti otevřeného přístupu a podpoří kulturu sdílení.

Digitální agenda pro Evropu stanovila ambiciózní politiku „otevřených údajů“, která zahrnuje celou škálu informací, jež vytvářejí, sbírají nebo financují veřejnoprávní subjekty v Evropské unii. Rovněž stěžejní iniciativa EU Unie inovací výslovně podporuje otevřený přístup jako základní prvek vybudování Evropského výzkumného prostoru. Sdělení a doporučení k problematice vědeckých informací doplňují sdělení „Posílené partnerství Evropského výzkumného prostoru pro excelenci a růst“, které bylo dnes rovněž přijato a v němž jsou stanoveny hlavní priority pro dokončení Evropského výzkumného prostoru, včetně optimálního pohybu vědeckých poznatků, přístupu k nim a jejich předávání.

Evropská komise bude i nadále financovat projekty týkající se otevřeného přístupu. V letech 2012–2013 Komise vynaloží 45 milionů EUR na datové infrastruktury a výzkum v oblasti uchovávání digitálních záznamů. Bude pokračovat financování v rámci programu Horizont 2020. Ve stejném období bude Komise podporovat experimenty, jejichž cílem je nalézt nové způsoby nakládání s vědeckými informacemi (např. nové metody a způsoby měření dopadu článku).

Viz také MEMO/12/565.

Odkazy

Základní informace o politice:

http://ec.europa.eu/research/science-society/open_access

Strategie otevřeného přístupu k údajům:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/index_en.htm

Vyjádřete svůj názor: hashtag (označení pro téma na Twitteru): #da12data

Internetové stránky Neelie Kroesové

Neelie Kroesová na Twitteru

Kontaktní osoby:

Ryan Heath (+32 22961716), Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 22999019)

Michael Jennings (+32 22963388)

Monika Wcislo (+32 22986595)


Side Bar