Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 3. juli 2012

Kommissionen foreslår lovgivning, der forbedrer forbrugerbeskyttelsen i forbindelse med finansielle tjenesteydelser

Finanskrisen er blevet en krise for forbrugernes tillid. Mangel på gennemsigtighed, ringe kendskab til risici og dårlig håndtering af interessekonflikter har betydet, at der til forbrugerne i hele EU i mange tilfælde er blevet solgt investerings- og forsikringsprodukter, der ikke var de rette for dem. Forbrugernes tillid til den finansielle sektor er blevet rystet. Desuden har den eksisterende lovgivning ikke udviklet sig hurtigt nok til at afspejle de finansielle tjenesteydelsers voksende kompleksitet.

Kun ved at tage skridt til at tackle disse mangler kan man rette op på den ringe forbrugertillid og lægge et solidt grundlag for vækst i EU. Stærke og velregulerede detailmarkeder med fokus på forbrugernes interesser er nødvendige for forbrugernes tillid og økonomisk vækst på mellemlang og lang sigt. Det er grunden til, at Kommissionen i dag har fremlagt en lovpakke, som hæver standarderne og fjerner smuthuller til gavn for forbrugerne. Konkret foreslås der med pakken nye, forbrugervenlige standarder for oplysninger om investeringer, højere standarder for rådgivning og stramning af visse regler om investeringsinstitutter for at garantere forbrugersikkerheden.

Michel Barnier, der er kommissær for det indre marked og tjenesteydelser, udtaler i denne forbindelse: "I kølvandet på den største finanskrise i nyere tid, skal den finansielle sektor stille forbrugerne i centrum. Detailprodukter skal være sikrere, oplysningstandarderne skal gøres klarere, og dem, der sælger produkterne, skal altid leve op til de højeste standarder. Det er derfor, vi har vedtaget en pakke, der udelukkende vedrører forbrugerne, så de kan vælge finansielle produkter baseret på klare og solide oplysninger og professionel rådgivning, som sætter forbrugerens interesser i højsædet."

Pakkens vigtigste elementer

Pakken består af tre lovgivningsmæssige forslag: Et forslag til en forordning om dokumenter med central information til investeringsprodukter (PRIPS), en revision af forsikringsformidlingsdirektivet (IMD) og et forslag om øget beskyttelse for dem, der køber produkter fra investeringsinstitutter (som i øjeblikket er omfattet af direktivet om institutter for kollektiv investering i værdipapirer (UCITS)).

Sammensatte detailinvesteringsprodukter (PRIPS)

Kommissionens PRIPS-forslag forbedrer kvaliteten af de oplysninger, der leveres til forbrugere, der overvejer at foretage investeringer. Investeringsprodukter er komplekse, og det kan være vanskeligt at sammenligne dem eller fuldt ud forstå de involverede risici.

Konsekvenserne af at tage uventede risici og deraf følgende tab kan være ødelæggende for forbrugerne, da investeringer ofte danner stammen i en forbrugers livsopsparing. Da EU's detailinvesteringsmarked udgør op til 10 billioner EUR, kan køb af forkerte eller uegnede produkter hurtigt blive et alvorligt problem.

Kommissionens forslag tager sigte på at oplyse forbrugerne i et format, der er let at forstå, ved at indføre en ny innovativ standard for produktinformation, der er kort og uden fagjargon og dermed langt mere forbrugervenlig. Det kaldes for "dokument med central information". Forslaget går ud på, at alle investeringsproduktudviklere (f.eks. forvaltere af investeringsinstitutter, forsikringsselskaber, banker) skal fremlægge et sådant dokument for hvert investeringsprodukt.

Hvert dokument med central information skal give oplysninger om produktets vigtigste elementer samt de risici og omkostninger, der er forbundet med at investere i det. Oplysninger om risici vil blive så direkte og sammenlignelige som muligt, uden dog at forsimple oplysningerne om ofte komplekse produkter. Dokumentet med central information skal gøre det klart for alle forbrugere, om de kan miste penge i forbindelse med et givet produkt, og hvor komplekst produktet er.

Dokumenterne med central information vil følge en fælles standard med hensyn til struktur, indhold og præsentation. På den måde vil forbrugerne kunne anvende dokumentet til at sammenligne forskellige investeringsprodukter og i sidste ende vælge, hvilket produkt der bedst passer til deres behov.

De produkter, for hvilke der kræves et dokument med central information, omfatter alle typer investeringsinstitutter, forsikringsbaserede investeringer og strukturerede detailprodukter som supplement til private pensioner.

Forsikringsformidlingsdirektivet (IMD) - ændring

Kommissionen foreslår en ændring af forsikringsformidlingsdirektivet, som i øjeblikket regulerer handelspraksis for alle forsikringsprodukter fra almindelige forsikringsprodukter, f.eks. bil- og indboforsikringer, til dem, der indeholder investeringselementer. Forbrugerne er ofte ikke opmærksomme på de risici, der er forbundet med at købe forsikringsdækning. Grundig professionel rådgivning er af afgørende betydning ved salg af forsikringer, men faktisk viser nyere undersøgelser1, at over 70 % af forsikringsprodukterne sælges uden relevant rådgivning Den nuværende EU-lovgivning behandler ikke udførligt salg af forsikringsprodukter, så reglerne varierer i EU-landene, og de gælder kun for forsikringsformidlere.

Målet med Kommissionens forslag er at forbedre forbrugerbeskyttelsen i forsikringssektoren ved at skabe fælles standarder for forsikringssalg og sikre en passende rådgivning. Det skal ske ved at forbedre gennemsigtigheden og skabe ensartede spilleregler for forsikringsformidleres og forsikringsselskabers salg af forsikringer. I det øjemed foreslås følgende ændringer

  • Samme forbrugerbeskyttelsesniveau finder anvendelse, uanset hvilken kanal forbrugerne køber et forsikringsprodukt gennem. Uanset om en forbruger køber et produkt direkte fra et forsikringsselskab eller indirekte fra en formidler (f.eks. en agent eller mægler), vil forbrugeren være omfattet af samme beskyttelsesniveau. Det er ikke tilfældet i dag, da det eksisterende forsikringsformidlingsdirektiv kun omfatter salg foretaget af forsikringsformidlere.

  • Forbrugerne vil på forhånd få forelagt klare oplysninger om, hvilken erhvervsmæssig status den, der sælger dem et forsikringsprodukt, har. Der vil blive indført regler for mere effektivt at afbøde risici for interessekonflikter, herunder oplysninger om sælgernes vederlag i forbindelse med forsikringsprodukter.

  • Salg af forsikringsprodukter skal ledsages af ærlig og professionel rådgivning.

  • Det bliver lettere for formidlere at operere på tværs af grænserne, og dermed stimuleres fremvæksten af et reelt indre marked for forsikringsydelser.

Institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter)

Med det oprindelige direktiv om investeringsinstitutter oprettedes det indre marked for investeringsinstitutter i Europa. EU's nuværende lovgivning om investeringsinstitutter (UCITS-direktivet) har dannet grundlag for et integreret marked, der fremmer udbuddet på tværs af grænserne af kollektive investeringsfonde. Investeringsinstitutterne forvalter næsten 6 billioner EUR2 i aktiver og er blevet en succes, som mange europæiske detailinvestorer nyder godt af. Investeringsinstitutternes produkter sælges også jævnligt til investorerne uden for EU, hvor de er populære på grund af deres høje investorbeskyttelsesniveau.

Kommissionens forslag til ændringer af de eksisterende regler om investeringsinstitutter tager hensyn til erfaringerne fra finanskrisen, så man fortsat kan garantere investorernes sikkerhed og markedets integritet. Forslaget vil navnlig sikre, at investeringsinstitutterne fortsat er pålidelige, ved at sikre, at depositarens (den enhed, der opbevarer aktiverne) forpligtelser og ansvar er klare og ensartede i hele EU3.

Dagens forslag vedrører tre områder:

  • En præcis definition af opgaver og ansvar for alle depositarer, der handler på vegne af et investeringsinstitut.

  • Klare regler om vederlag til forvaltere af investeringsinstitutter: Den måde, de aflønnes på, bør ikke tilskynde til overdreven risikotagning, og aflønningspolitikken vil være bedre forbundet med investorernes interesser på lang sigt og med opnåelsen af investeringsinstituttets investeringsmål.

  • En fælles tilgang til, hvordan centrale overtrædelser af investeringsinstituttets retlige rammer, straffes, idet der indføres fælles standarder om administrative bøder for at sikre, at de altid er større end det potentielle udbytte af overtrædelsen.

Se også MEMO/12/514, MEMO/12/516 and MEMO/12/515

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/investment_products_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/ucits_directive_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/consumer/mediation/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

3 :

Den vigtigste investeringsinstitutregel er, at alle aktiver i et investeringsinstitut skal opbevares hos en depositar.


Side Bar