Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 19. júna 2012

Boj proti modernému otroctvu: stratégia EÚ so 40 novými opatreniami na boj proti obchodovaniu s ľuďmi

Státisíce ľudí sa v EÚ každý rok stávajú obeťami obchodovania s ľuďmi. So ženami aj s mužmi, s chlapcami aj dievčatami v zraniteľnom postavení sa obchoduje na účely sexuálneho alebo pracovného vykorisťovania, odoberania orgánov, žobrania, domáceho nevoľníctva, núteného manželstva, nezákonných adopcií, ako aj iných foriem vykorisťovania.

Komisia dnes prijala stratégiu EÚ zameranú na odstránenie obchodovania s ľuďmi (2012 – 2016) – súbor konkrétnych a praktických opatrení, ktoré sa majú vykonať počas nasledujúcich piatich rokov. Medzi ne patrí zriadenie národných jednotiek presadzovania práva špecializovaných na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a vytvorenie spoločných európskych vyšetrovacích tímov na stíhanie cezhraničných prípadov obchodovania s ľuďmi

Otroctvo bohužiaľ zatiaľ nie je len vecou učebníc dejepisu. Je alarmujúce, že v našej dobe sú ešte stále ľudia ponúkaní na predaj a že sa s nimi obchoduje na účely nútenej práce alebo prostitúcie. Podstatou našich opatrení je zabezpečiť, aby obetiam bola poskytnutá podpora a aby obchodníci s ľuďmi boli postavení pred súd. Aj keď sme od toho ešte ďaleko, musíme mať pred očami iba jeden hlavný cieľ: odstránenie obchodovania s ľuďmi“, uviedla Cecilia Malmströmová, komisárka pre vnútorné záležitosti.

Nová európska stratégia

Stratégia zahŕňa prevenciu, ochranu a podporu obetí, ako aj stíhanie obchodníkov s ľuďmi. Vytyčuje päť priorít a stanovuje rad iniciatív pre každú z nich, napríklad:

  • podporiť zriadenie národných jednotiek presadzovania práva špecializovaných na boj proti obchodovaniu s ľuďmi,

  • vytvoriť spoločné vyšetrovacie tímy a zapojiť Europol a Eurojust do všetkých cezhraničných prípadov obchodovania s ľuďmi,

  • poskytovať obetiam jasné informácie o ich právach v rámci právnych predpisov EÚ a vnútroštátnych predpisov (najmä o práve na pomoc a zdravotnú starostlivosť, práve na povolenie na pobyt a na prácu),

  • vytvoriť mechanizmus EÚ na lepšie určenie, odkazovanie, ochranu a podporu obetí obchodovania s ľuďmi,

  • zriadiť európsku obchodnú koalíciu proti obchodovaniu s ľuďmi s cieľom zlepšiť spoluprácu medzi podnikmi a zúčastnenými stranami,

  • zriadiť platformu EÚ, ktorá bude pozostávať z organizácií občianskej spoločnosti a poskytovateľov služieb v oblasti ochrany obetí a pomoci obetiam v členských štátoch a v tretích krajinách,

  • podporovať výskumné projekty, ktoré sa zaoberajú internetom a sociálnymi sieťami, keďže tieto portály sa pre obchodníkov s ľuďmi stávajú čoraz obľúbenejšími nástrojmi náboru.

Niekoľko číselných údajov:

Podľa nedávnych odhadov Medzinárodnej organizácie práce (ILO) predstavuje počet obetí nútenej práce vrátane obetí sexuálneho vykorisťovania na celom svete 20,9 milióna. Z toho 5,5 milióna sú deti. Podľa Europolu sa s deťmi, ktoré sú nútené k trestným činnostiam (akými sú organizované žobranie a krádeže v obchodoch), obchoduje ako s tovarom za cenu 20 000 EUR.

Odhadovaný počet obetí v rozvinutých ekonomikách (USA, Kanade, Austrálii, Japonsku, Nórsku a krajinách EÚ) predstavuje zhruba 1,5 mil. nútených robotníkov, čo zodpovedá 7 % z celosvetového počtu. Obchodovanie s ľuďmi prináša medzinárodnými kriminálnym organizáciám na celom svete každý rok viac než 25 miliárd EUR zisku. Hoci viaceré obete pochádzajú z krajín mimo EÚ, zdá sa, že vnútorné obchodovanie s ľuďmi (t. j. obchodovanie s občanmi EÚ v rámci EÚ) rastie.

Predbežné údaje zozbierané členskými štátmi na úrovni EÚ podľa všetkého potvrdzujú údaje medzinárodných organizácií, ako je Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC), a poukazujú na to, že tri štvrtiny obetí identifikovaných v členských štátoch EÚ boli predané na účely sexuálneho vykorisťovania (76 % v roku 2010). Iné obete boli nútené k práci (14 %), žobraniu (3 %) a domácemu nevoľníctvu (1 %).

Z hľadiska pohlavia sú podľa dostupných údajov ženy a dievčatá hlavnými obeťami obchodovania s ľuďmi; zo všetkých obetí medzi rokmi 2008 a 2010 bolo 79 % ženských obetí (z toho 12 % dievčat) a 21 % mužských obetí (z toho 3 % chlapcov).

Zatiaľ čo obete majú problémy so zotavením a opätovným začlenením do spoločnosti, iba málo páchateľov skončí za mrežami: predbežné výsledky nedávno zhromaždených údajov dokazujú, že počet odsúdení za obchodovanie s ľuďmi sa znížil z 1 500 v roku 2008 na približne 1 250 v roku 2010. Európania súhlasia s tým, že treba niečo urobiť: v poslednom prieskume sa 93 % občanov zhodlo v tom, že členské štáty by mali spolupracovať v boji proti obchodovaniu s ľuďmi.

Súvislosti

So stratégiou EÚ zameranou na odstránenie obchodovania s ľuďmi (2012 – 2016) sa Komisia sústreďuje na konkrétne opatrenia, ktoré podporia a doplnia vykonávanie právnych predpisov EÚ (smernice 2011/36/EÚ) v oblasti obchodovania s ľuďmi. Smernicu musia členské štáty transponovať do apríla 2013.

Tieto opatrenia zahrnuté v stratégii sú výsledkom rozsiahlych konzultácií s odborníkmi, vládami, občianskou spoločnosťou a medzinárodnými organizáciami, sociálnymi partnermi a akademickou obcou. Odrážajú hlavné obavy, ako aj názory obetí a budú dopĺňať existujúce úsilie.

O stratégii sa bude teraz rokovať v Európskom parlamente a Rade.

Komisia bude naďalej posudzovať pokrok dosiahnutý v boji proti obchodovaniu s ľuďmi a každé dva roky predkladať správu Európskemu parlamentu a Rade. Prvá správa, ktorá sa predloží v roku 2014, bude obsahovať priebežné hodnotenie stratégie.

Ďalšie informácie

MEMO/12/455

Rozhovory s obeťami obchodovania na stiahnutie:

http://ec.europa.eu/avservices/focus/index.cfm?&focusid=264&page=focus&sitelang=en

Domovská stránka Cecilie Malmströmovej, komisárky pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Domovská stránka GR pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Webová stránka Európskej komisie zameraná na oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi:

http://ec.europa.eu/anti-trafficking/index

Kontaktné osoby:

Michele Cercone (+32 2 298 0963)

Tove Ernst (+32 2 298 6764)


Side Bar