Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 19. juuni 2012

Võitlus tänapäevase orjandusega: 40 uut meedet inimkaubandusvastases ELi strateegias

Igal aastal langeb ELis inimkaubanduse ohvriks tuhandeid inimesi. Haavatavas olukorras meeste ja naiste, poiste ja tüdrukutega kaubeldakse seksuaalse või tööalase ekspluateerimise, elundite müümise, kerjamisele sundimise, koduse sunnitöö, sunniviisilise abielu, ebaseadusliku adopteerimise ja muus vormis ekspluateerimise eesmärgil.

Täna võttis komisjon vastu ELi strateegia inimkaubanduse kaotamiseks (2012-2016): konkreetsed ja praktilised meetmed, mida järgmise viie aasta jooksul rakendada. Need hõlmavad inimkaubandusega tegelevate riiklike õiguskaitseüksuste moodustamist ja ühiste Euroopa tasandi uurimisrühmade loomist, kelle ülesanne on esitada süüdistusi piiriülestes inimkaubanduse juhtudes.

Kahjuks ei ole orjapidamine jäänud ajahõlma. On eemaletõukav, et meie ajal inimesi ikka veel müüakse ja nendega kaubeldakse sunnitöö või prostitutsiooni eesmärgil. Meie tegevuse keskmes on tagada, et ohvrid saavad tuge ja inimkaubandusega tegelejad võetakse vastutusele. Me oleme eesmärgi saavutamisest veel kaugel, kuid siht saab olla vaid üks: kaotada inimkaubandus,” ütles siseasjade volinik Cecilia Malmström.

Uus Euroopa strateegia

Strateegia hõlmab ohvriks langemise vältimist, ohvrite kaitset ja toetamist, samuti inimkaubandusega tegelejate vastutusele võtmist. Strateegias määratakse kindlaks viis prioriteeti ja mitmeid algatusi nende raames, näiteks:

  • Inimkaubandusega tegelevate riiklike õiguskaitseüksuste loomise toetamine.

  • Ühiste uurimisrühmade loomine ning Europoli ja Eurojusti kaasamine kõigisse piiriülestesse inimkaubanduse juhtumitesse.

  • Ohvritele selge teabe andmine nende ELi ja riiklike õigusaktide kohastest õigustest, eelkõige õigusest abile ja tervishoiuteenustele, õigusest elamisloale ja tööõigustest.

  • ELi mehhanismi loomine, et paremini tuvastada, suunata, kaitsta ja toetada inimkaubanduse ohvreid.

  • Inimkaubandusvastase Euroopa ettevõtlusühenduse loomine, et parandada koostööd ettevõtjate ja sidusrühmade vahel.

  • Liikmesriikide ja kolmandate riikide kodanikuühiskonna organisatsioonide ning ohvrite kaitse ja toetamisega tegelevate teenusepakkujate platvormi loomine.

  • Interneti ja sotsiaalvõrgustike kui inimkaubandusega tegelejate seas populaarsete värbamisvahendite uurimise toetamine.

Mõned arvud

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni hiljutiste hinnangute kohaselt on sunnitöö ja seksuaalse ekspluateerimise ohvreid maailmas 20,9 miljonit. Nendest 5,5 miljonit on lapsed. Europoli andmetel on lapsed, keda sunnitakse selliseks kriminaalseks tegevuseks nagu organiseeritud kerjamine ja poevargused, kaup, mille ühikuhinnaks on 20 000 eurot.

Arenenud majandusega riikides on ohvrite hinnanguline arv ligi 1,5 miljonit sunnitöölist, mis moodustab 7% ohvritest terves maailmas. Rahvusvahelised kuritegelikud organisatsioonid saavad inimkaubandusest tulu enam kui 25 miljardit eurot aastas. Kuigi paljud ohvrid on pärit kolmandatest riikidest, näib sisekauplemine (st ELi kodanikud, kellega kaubeldakse ELi sees) olevat tõusuteel.

ELi tasandil liikmesriikide poolt kogutud esialgsed andmed on vastavuses andmetega, mis on rahvusvahelistel organisatsioonidel, nagu ÜRO uimastite ja kuritegevuse vastu võitlemise büroo: kolme neljandiku ELi liikmesriikides kindlaks tehtud ohvritega kaubeldi seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil (2010. aastal 76%). Ülejäänud ohvrid tegid sunnitööd (14%), kerjasid (3%) ja tegid kodust sunnitööd (1%).

Soolisest aspektist võib kättesaadavate esialgsete andmete põhjal öelda, et peamised inimkaubanduse ohvrid on naised ja tüdrukud: aastatel 2008−2010 oli naissoost ohvreid 79% (kellest 12% olid tüdrukud) ja mehi 21% (kellest 3% oli poisse).

Ikka veel mõistetakse vangi liiga vähe kurjategijaid, samal ajal kui nende ohvrid püüavad toibuda ja ennast taas ühiskonda lülitada. Hiljuti kogutud andmete vaatluse esialgsete tulemuste kohaselt on süüdimõistvate otsuste arv inimkaubanduse juhtude puhul vähenenud ligikaudu 1500-lt aastal 2008 ligikaudu 1250-le aastal 2010. Eurooplased on nõus, et midagi tuleb ette võtta: kõige värskema uuringu kohaselt oli 93% kodanikest nõus, et ELi liikmesriigid peaksid inimkaubanduse ohjeldamiseks koostööd tegema.

Taust

„ELi strateegiaga inimkaubanduse kaotamiseks (2012−2016)” keskendub komisjon konkreetsetele meetmetele, mis toetavad ja täiendavad inimkaubandust käsitleva ELi õiguse rakendamist (direktiiv 2011/36/EL), mille ülevõtmise tähtaeg on aprill 2013.

Strateegiaga hõlmatud meetmed on ekspertide, valitsuste, kodanikuühiskonna ja rahvusvaheliste organisatsioonide ning sotsiaalpartnerite ja teadlastega peetud laiapõhjalise konsulteerimise tulem. Meetmed kajastavad peamisi probleeme ja ohvrite seisukohti ning täiendavad seniseid püüdlusi.

Strateegiat arutavad nüüd Euroopa Parlament ja nõukogu.

Komisjon jätkab inimkaubanduse ohjeldamisel tehtud edusammude jälgimist ja esitab iga kahe aasta tagant aruande Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Esimene, 2014. aastal esitatav aruanne sisaldab strateegia vahehindamist.

Lisateave

MEMO/12/455

Intervjuud inimkaubanduse ohvritega (allalaaditavad versioonid):

http://ec.europa.eu/avservices/focus/index.cfm?&focusid=264&page=focus&sitelang=en

Siseasjade voliniku Cecilia Malmströmi koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Siseasjade peadirektoraadi koduleht:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Euroopa Komisjoni inimkaubandusevastane veebisait:

http://ec.europa.eu/anti-trafficking/index

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar