Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Rynek wewnętrzny: Komisja wzywa Austrię i Polskę do pełnej transpozycji przepisów UE w zakresie zamówień publicznych w dziedzinie obronności

Bruksela, 31 maja 2012 r. – Austria i Polska zostały wezwane do poinformowania Komisji Europejskiej w ciągu najbliższych dwóch miesięcy o środkach podjętych w celu transpozycji przepisów UE w sprawie zamówień publicznych w dziedzinie obronności (dyrektywa 2009/81/WE). Komisja jest zaniepokojona faktem, że wymienione państwa członkowskie nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających ze wspomnianej dyrektywy w zakresie zamówień publicznych na broń, amunicję i materiały wojenne (i związane z nimi roboty budowlane i usługi) do celów obronności, a także zamówień publicznych na szczególnie newralgiczne dostawy, roboty budowlane i usługi do celów bezpieczeństwa. Dopóki dyrektywa nie zostanie w pełni wdrożona we wszystkich państwach członkowskich, ani przedsiębiorstwa, ani podatnicy nie będą czerpać korzyści z ułatwionego dostępu do przejrzystego i otwartego – i w związku z tym bardziej konkurencyjnego – rynku obrony.

Przedmiotowe przepisy są dostosowane do specyfiki wyposażenia obronnego i dotyczącego bezpieczeństwa oraz powiązanych z nimi rynków. Termin wdrożenia omawianych przepisów upłynął 20 sierpnia 2011 r.

Austria nie dokonała jeszcze transpozycji przepisów dyrektywy w odniesieniu do rejonu Karyntii, co oznacza, że środków przewidzianych w dyrektywie nie stosuje się do całego jej terytorium. Polska natomiast nie przekazała dotychczas żadnych informacji o środkach transpozycji wspomnianej wyżej dyrektywy.

Wezwanie Komisji do wymienionych państw ma formę uzasadnionej opinii. Jeżeli władze Austrii i Polski nie dokonają zgłoszenia wymaganych środków wykonawczych w terminie dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wystąpić o nałożenie kar finansowych.

Kontekst

Omawiana dyrektywa wprowadza na szczeblu europejskim:

  • sprawiedliwe i przejrzyste zasady, które ułatwią przedsiębiorstwom dostęp do rynków obronności i bezpieczeństwa w innych krajach UE;

  • dla instytucji zamawiających elastyczność w negocjowaniu szczegółów wszystkich elementów złożonych umów;

  • dla instytucji zamawiających możliwość wymagania od dostawców zabezpieczeń w celu zapewnienia ochrony poufnych informacji przed dostępem osób nieuprawnionych oraz bezpieczeństwa dostaw, tak aby zwłaszcza w czasie kryzysu bądź konfliktu zbrojnego siły zbrojne terminowo otrzymywały dostawy.

Środki te obejmują określone umowy na zamówienia dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na:

  • wyposażenie wojskowe1 i związane z nim roboty budowlane i usługi;

  • wyposażenie newralgiczne dla bezpieczeństwa, roboty budowlane i usługi związane z dostępem do informacji niejawnych.

Zamówienia w zakresie sprzętu o pozawojskowym przeznaczeniu, robót budowlanych i usług, które nie mają charakteru newralgicznego, dokonywane przez instytucje zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, reguluje ogólna dyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2004/18/WE.

Obie dyrektywy stosuje się z zastrzeżeniem art. 346 Traktatu, co oznacza, że w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa państwa UE mogą stosować wyjątki do umów, w przypadkach gdy przepisy dyrektywy 2009/81/WE nie wystarczają do ochrony ich podstawowych interesów w sferze bezpieczeństwa.

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/simplification/index_en.htm

Aktualne informacje na temat postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego prowadzonych przeciwko poszczególnym państwom członkowskim można znaleźć na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/community_law/index_pl.htm

Więcej informacji na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego znaleźć można w dokumencie MEMO/12/387

Kontakt:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

1 :

Broń, amunicję i materiały wojenne, ujęte w wykazie z 1958 r., które określa zakres art. 346 Traktatu


Side Bar