Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Komisia určila ďalšie kroky na podporu stability, rastu a zamestnanosti

Brusel, 30. mája 2012 – Európska komisia prijala súbor odporúčaní týkajúcich sa rozpočtových opatrení a hospodárskych reforiem zameraných na posilnenie finančnej stability, podporu rastu a tvorbu pracovných miest v EÚ. Odporúčania sú adresované jednotlivým krajinám, aby sa zohľadnila osobitná situácia každého členského štátu. Komisia tiež vydala odporúčania pre eurozónu ako celok a vymedzila svoju predstavu politických opatrení na úrovni EÚ, ktoré musia dopĺňať vnútroštátne opatrenia, aby bolo možné realizovať ambicióznu dvojstupňovú iniciatívu na podporu rastu v EÚ. Predložila zároveň závery z dvanástich hĺbkových preskúmaní, ktoré sa uskutočnili v rámci postupu v prípade makroekonomických nerovnováh, a tiež predložila Rade odporúčania v súvislosti s postupom pri nadmernom deficite.

Predseda Barrosso povedal: „Komisia dnes prijala dôležité rozhodnutia, pokiaľ ide o ďalšie kroky, ktoré je potrebné prijať na úrovni členských štátov, ako aj na úrovni EÚ, aby sme zvýšili našu konkurencieschopnosť, podporili rast a zamestnanosť a rozhodujúcim spôsobom posilnili našu hospodársku a menovú úniu. Tieto rozhodnutia sú vyjadrením zásadnej úlohy Komisie v rámci správy európskych ekonomických záležitostí. Naše odporúčania sú prispôsobené špecifickým potrebám každého členského štátu, no zároveň sú súčasťou koherentného prístupu zameraného na opätovné nastolenie rovnováhy v európskom hospodárstve. Dosiahli sme výrazný pokrok – situácia verejných financií sa začína zlepšovať a začína dochádzať ku korekcii nerovnováh. Smer je jasný. V súčasnosti musíme zdvojnásobiť naše úsilie na národnej aj európskej úrovni, aby sme napredovali rýchlejšie a dosiahli ešte výraznejšie výsledky.“

Z tohto druhého súboru ročných odporúčaní pre jednotlivé krajiny vyplýva viacero kľúčových záverov. Pokiaľ ide o verejné financie, členské štáty vo všeobecnosti prijímajú potrebné opatrenia, ale vo viacerých prípadoch by sa konsolidácia mala viac zamerať na podporu rastu. Nezamestnanosť, a to najmä nezamestnanosť mladých ľudí, je veľmi vážnym problémom a hoci naň neexistuje žiadne rýchle riešenie, mali by sa bezodkladne prijať opatrenia na zvýšenie produktivity a na lepšie zosúladenie ponuky zručností s potrebami trhu práce. Mnohé členské štáty pristúpili k zásadným štrukturálnym reformám, a to vrátane reformy trhu práce. Tieto reformy prispievajú k zvýšeniu konkurencieschopnosti a k náprave makroekonomických nerovnováh v Európe. Na využitie nášho rastového potenciálu, vytváranie príležitostí na rozvoj podnikania a uvoľnenie potenciálu tvorby pracovných miest v odvetví služieb, energetiky a digitálneho hospodárstva je však potrebné vyvinúť oveľa väčšie úsilie v celej EÚ.

Komisia tiež definovala hlavné kroky vedúce k úplnej hospodárskej a menovej únii vrátane bankovej únie – v tejto súvislosti ide o vytvorenie finančného dohľadu a systému ochrany vkladov v celej eurozóne. V rámci tohto procesu sa musia zohľadniť právne otázky, ako je zmena zmluvy a ústavné zmeny, a zároveň sa musí zaistiť, aby ďalšie kroky v rámci integrácie sprevádzala vyššia demokratická legitimita a zodpovednosť.

Obsah dnes predloženého súboru opatrení

Tento súbor sa skladá z troch samostatných, ale vzájomne prepojených zložiek. Prvou z nich je 27 odporúčaní pre jednotlivé krajiny v oblasti rozpočtových a hospodárskych politík, ktoré dopĺňa jedno odporúčanie pre eurozónu ako celok. Analýzy, z ktorých tieto odporúčania vychádzajú, sú uvedené v 28 pracovných dokumentoch útvarov Komisie, zatiaľ čo spoločné politické závery sú zhrnuté v oznámení o opatreniach v prospech stability, rastu a zamestnanosti.

Druhú časť súboru tvoria výsledky hĺbkových preskúmaní, ktoré sa začali realizovať začiatkom tohto roku a ktoré sa týkali dvanástich členských štátov, v prípade ktorých existovalo riziko vzniku makroekonomických nerovnováh. Komisia dospela k záveru, že v prípade všetkých dvanástich krajín nerovnováhy existujú, ale v súčasnosti nie sú nadmerné. Usmernenia týkajúce sa preventívnych opatrení sú zahrnuté v odporúčaniach pre dotknuté krajiny.

Treťou zložkou je odporúčanie Komisie Rade, aby v prípade Bulharska a Nemecka zastavila postup pri nadmernom deficite. Zároveň Komisia predkladá návrh rozhodnutia Rady, podľa ktorého Maďarsko prijalo účinné opatrenia na odstránenie nadmerného deficitu, a preto by sa mali uvoľniť jeho viazané rozpočtové prostriedky z Kohézneho fondu na rok 2013.

1. Odporúčania pre jednotlivé krajiny na rok 2012 (pozri MEMO/12/386)

Odporúčania pre jednotlivé krajiny ktoré dnes predložila Komisia, poskytujú členským štátom operačné usmernenia pre prípravu rozpočtových politík a pre hospodárske reformy, ktoré by sa mali realizovať v priebehu nasledujúcich dvanástich mesiacov, s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a uľahčiť tvorbu pracovných miest. Prijatie týchto odporúčaní je záverečnou fázou Európskeho semestra pre koordináciu hospodárskych politík, ktorý začal ročným prieskumom rastu Komisie 23. novembra 2011 (IP/11/1381, MEMO/11/821). Odporúčania by mala schváliť Európska rada na zasadnutí 28. – 29. júna a Rada by ich mala formálne prijať v júli.

Základom týchto odporúčaní je dôkladné posúdenie vykonávania odporúčaní z minulého roka a podrobná analýza národných programov reforiem a programov stability alebo konvergenčných programov1, ktoré členské štáty predložili do 30. apríla 2012. Analýzy, z ktorých tieto odporúčania vychádzajú, sú uvedené v 28 pracovných dokumentoch útvarov Komisie (opäť ide o jeden dokument pre každý členský štát a jeden pre eurozónu). Tento rok sa po prvýkrát v odporúčaniach zohľadnili aj výsledky dvanástich hĺbkových preskúmaní, ktoré sa uskutočnili v rámci postupu v prípade makroekonomických nerovnováh (pozri ďalej).

Odporúčania sa týkajú širokého spektra otázok, medzi ktoré patria verejné financie a štrukturálne reformy v oblastiach, ako je zdaňovanie, dôchodky, verejná správa, služby, ako aj problematika trhu práce, a to najmä pokiaľ ide o nezamestnanosť mladých ľudí. Jediným odporúčaním pre krajiny, na ktoré sa vzťahujú programy (Grécko, Portugalsko, Írsko a Rumunsko), je, aby vykonali opatrenia dohodnuté v ich rámci.

2. Závery dvanástich hĺbkových preskúmaní (pozri MEMO/12/388)

Hĺbkové preskúmania sú súčasťou postupu v prípade makroekonomických nerovnováh, ktorý bol zavedený s cieľom predchádzať makroekonomickým nerovnováham a naprávať ich a ktorý sa tento rok využíva po prvýkrát. Hĺbkové preskúmania sa týkali dvanástich členských štátov, ktoré boli identifikované v správe o mechanizme varovania zo 14. februára 2012 (IP/12/132, MEMO/12/104) ako krajiny, v prípade ktorých je potrebné vykonať dôkladnejšiu ekonomickú analýzu, aby bolo možné zistiť, či v nich existujú makroekonomické nerovnováhy alebo či hrozí ich vznik. Týmito členskými krajinami sú: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Taliansko, Maďarsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo. V každom z dvanástich hĺbkových preskúmaní sa analyzuje pôvod, povaha a závažnosť možných makroekonomických nerovnováh. Hodnotí sa v nich, či v danej krajine existuje určitá nerovnováha, a ak áno, akej povahy táto nerovnováha je.

Preskúmania potvrdzujú, že v dotknutých dvanástich krajinách existujú nerovnováhy, ktoré je potrebné napraviť a podrobne monitorovať. Vyplýva z nich tiež, že úpravy ekonomických nerovnováh vo všeobecnosti napredujú, čo sa prejavuje znižovaním deficitov bežných účtov, konvergenciou jednotkových nákladov práce, obmedzením úverových tokov alebo korekciami cien nehnuteľností. V niektorých prípadoch však nie je jasné, do akej miery je úprava dokončená a trvalá, alebo či je tempo úprav primerané. V mnohých prípadoch nahromadené vnútorné a vonkajšie nerovnováhy naďalej predstavujú obrovský problém, čoho dôkazom je napríklad situácia v zadlženosti súkromného a verejného sektora.

3. Návrhy súvisiace s postupom pri nadmernom deficite (pozri MEMO/12/385)

Komisia dnes okrem odporúčaní pre jednotlivé krajiny a záverov hĺbkových preskúmaní predkladá Rade aj tri návrhy týkajúce sa postupu pri nadmernom deficite.

Po prvé, Komisia odporúča, aby Rada v prípade Bulharska a Nemecka zrušila postup pri nadmernom deficite v súlade s článkom 126 ods. 12 zmluvy. Bulharsko a Nemecko v marci oznámili, že ich deficit verejných financií je nižší ako 3 % HDP. Po tom, ako 23. apríla 2012 Eurostat tieto údaje potvrdil, a tiež vzhľadom na to, že z prognózy Komisie z jari 2012 vyplýva, že uvedené deficity zostanú trvalo pod úrovňou 3 % HDP, Komisia dospela k záveru, že úprava nadmerných deficitov je zaistená.

Po druhé, Európska komisia prijala návrh rozhodnutia o zrušení pozastavenia záväzkov z Kohézneho fondu vo vzťahu k Maďarsku. Dospela totiž k záveru, že Maďarsko prijalo účinné opatrenia na odstránenie nadmerného deficitu v súlade s odporúčaním Rady z 13. marca 2012. Komisia v hodnotení konštatovala, že cieľový rozpočtový deficit na rok 2012 na úrovni 2,5 % HDP by sa mal dosiahnuť a v roku 2013 by mal rozpočtový deficit zostať výrazne pod referenčnou hodnotou 3 % HDP, a to napriek miernemu zhoršeniu makroekonomického prostredia, na ktoré upozornila Komisia v jarnej prognóze z roku 2012. Komisia bude naďalej pozorne sledovať rozpočtový vývoj v Maďarsku v súlade s Paktom o stabilite a raste.

Viac informácií nájdete na:

Webová stránka stratégie Európa 2020 (odporúčania pre jednotlivé krajiny):

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Simon O’Connor (+32 2 296 73 59)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

1 :

Programy stability predkladajú členské štáty, ktoré sú súčasťou eurozóny, a konvergenčné programy členské štáty, ktoré súčasťou eurozóny nie sú. Stanovujú sa v nich plány pre zaistenie udržateľnosti verejných financií. V národných programoch reforiem sa uvádzajú kľúčové politické opatrenia na posilnenie rastu a tvorby pracovných miest a dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020.


Side Bar