Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie stelt de volgende maatregelen voor meer stabiliteit, groei en werkgelegenheid vast

Brussel, 30 mei 2012 – De Europese Commissie heeft een pakket aanbevelingen aangenomen voor begrotingsmaatregelen en economische hervormingen om in de EU de financiële stabiliteit te versterken, groei te bevorderen en werkgelegenheid te scheppen. Het gaat om landspecifieke aanbevelingen, waarin rekening is gehouden met de individuele situatie van elke lidstaat. Daarnaast heeft de Commissie aanbevelingen gedaan voor de eurozone als geheel en haar visie uiteengezet over de beleidsmaatregelen die op EU‑niveau moeten worden genomen om de nationale maatregelen aan te vullen, zodat een ambitieus tweeledig EU‑groei‑initiatief tot stand wordt gebracht. De Commissie heeft ook nog de conclusies gepresenteerd van twaalf diepgaande evaluaties in het kader van de procedure voor macro‑economische onevenwichtigheden en aanbevelingen aan de Raad gedaan in verband met de buitensporigtekortprocedure.

Voorzitter Barroso: "Vandaag heeft de Commissie belangrijke besluiten genomen in verband met de verdere maatregelen die zowel op nationaal niveau door de lidstaten als op EU‑niveau moeten worden genomen om ons concurrentievermogen te versterken, groei en werkgelegenheid te bevorderen, en onze economische en monetaire unie resoluut te versterken. Die besluiten weerspiegelen de centrale rol van de Commissie in de economische governance van Europa. Onze aanbevelingen zijn toegesneden op elke lidstaat, maar maken deel uit van een samenhangende aanpak om de Europese economie opnieuw in evenwicht te brengen. De EU is op goede weg: de overheidsfinanciën beginnen er beter uit te zien en de onevenwichtigheden worden stilaan weggewerkt. Het is duidelijk welke richting we moeten uitgaan. Nu moeten we onze inspanningen zowel op nationaal als op EU‑niveau verdubbelen om nog sneller en verder vooruit te gaan."

Uit deze tweede reeks jaarlijkse landspecifieke aanbevelingen komen een aantal belangrijke boodschappen naar voren. Op het gebied van de overheidsfinanciën nemen de lidstaten globaal genomen de nodige maatregelen om de duurzaamheid te herstellen, maar in verschillende gevallen zou de consolidatie meer rekening moeten houden met groei. De werkloosheid, en dan vooral de jeugdwerkloosheid, is een ernstig probleem, waarvoor geen wondermiddelen bestaan. Toch moeten er onmiddellijk maatregelen worden genomen om de productiviteit te verhogen en de vaardigheden en opleidingen beter op de behoeften van de arbeidsmarkt af te stemmen. Veel lidstaten voeren grote structurele hervormingen door, onder meer van hun arbeidsmarkt. Die hervormingen helpen het concurrentievermogen te verhogen en macro‑economische onevenwichtigheden binnen Europa te corrigeren. Om ons groeipotentieel op gang te brengen, opportuniteiten voor de ontwikkeling van ondernemingen te creëren en de door de dienstensector, de energiesector en de digitale economie geboden mogelijkheden voor de schepping van werkgelegenheid te benutten, moeten er in de hele EU nog veel meer maatregelen worden genomen.

Ten slotte heeft de Commissie aangegeven welke maatregelen moeten worden genomen om een volledige economische en monetaire unie tot stand te brengen, waaronder een bancaire unie, een geïntegreerd financieel toezicht en één enkele depositogarantieregeling. In dit proces zal rekening moeten worden gehouden met juridische kwesties, zoals wijzigingen van de EU‑Verdragen en constitutionele wijzigingen. Bij verdere integratie zullen de democratische legitimiteit en de verantwoordingsplicht gegarandeerd moeten zijn.

Inhoud van het pakket van vandaag

Het pakket bestaat uit drie onderscheiden maar onderling verbonden onderdelen. Om te beginnen zijn er 27 reeksen landspecifieke aanbevelingen, plus een voor de eurozone als geheel, over het begrotings- en het economisch beleid. De analyses waarop de aanbevelingen gebaseerd zijn, zijn opgenomen in 28 werkdocumenten van de diensten van de Commissie. De overkoepelende beleidsvisie is samengevat in een mededeling over de maatregelen voor stabiliteit, groei en werkgelegenheid.

Ten tweede publiceert de Commissie de resultaten van de diepgaande evaluaties die eerder dit jaar zijn gestart voor de twaalf lidstaten waar er gevaar voor macro‑economische onevenwichtigheden bestaat. De conclusie van de Commissie luidt dat er in alle twaalf lidstaten sprake is van onevenwichtigheden, maar dat geen van die onevenwichtigheden momenteel buitensporig is. In de landspecifieke aanbevelingen zijn richtsnoeren voor preventieve maatregelen opgenomen.

Ten derde beveelt de Commissie de Raad aan de buitensporigtekortprocedure voor Bulgarije en Duitsland in te trekken. Daarnaast stelt zij een besluit van de Raad voor waarin geconcludeerd wordt dat Hongarije doeltreffende maatregelen heeft genomen om zijn buitensporig tekort te corrigeren en dat de opschorting van zijn middelen uit het Cohesiefonds voor 2013 moet worden opgeheven.

1. De landspecifieke aanbevelingen 2012 (zie MEMO/12/386)

De landspecifieke aanbevelingen die de Commissie vandaag doet, bieden de lidstaten operationele richtsnoeren bij de voorbereiding van hun begrotingsbeleid en voor de economische hervormingen die de komende twaalf maanden zouden moeten worden doorgevoerd om het concurrentievermogen te verhogen en de schepping van werkgelegenheid in de hand te werken. De goedkeuring van de aanbevelingen luidt de eindfase in van het Europees semester van economische beleidscoördinatie, dat op 23 november 2011 van start ging met de jaarlijkse groeianalyse van de Commissie (IP/11/1381, MEMO/11/821). De aanbevelingen zouden door de Europese Raad van 28‑29 juni moeten worden bevestigd en in juli door de Raad formeel moeten worden goedgekeurd.

Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op een grondige beoordeling van de uitvoering van de aanbevelingen van vorig jaar, in combinatie met een gedetailleerde analyse van de nationale hervormingsprogramma's en de stabiliteits- of convergentieprogramma's1 die de lidstaten uiterlijk op 30 april 2012 moesten indienen. De analyses waarop de aanbevelingen gebaseerd zijn, zijn opgenomen in 28 werkdocumenten van de diensten van de Commissie (zoals gezegd één voor elke lidstaat en één voor de eurozone). Dit jaar zijn de aanbevelingen voor het eerst ook gebaseerd op de conclusies van de twaalf diepgaande evaluaties die in het kader van de procedure voor macro‑economische onevenwichtigheden zijn uitgevoerd (zie hieronder).

In de aanbevelingen komen diverse aangelegenheden aan bod, waaronder de overheidsfinanciën en de structurele hervormingen op gebieden als belastingen, pensioenen, overheidsadministratie en diensten, alsook de arbeidsmarkt, en dan vooral de jeugdwerkloosheid. De programmalanden (Griekenland, Portugal, Ierland en Roemenië) krijgen slechts één aanbeveling, namelijk dat de maatregelen die in het kader van hun programma zijn afgesproken, moeten worden uitgevoerd.

2. Conclusie van twaalf diepgaande evaluaties (zie MEMO/12/388)

De diepgaande evaluaties maken deel uit van de procedure voor macro‑economische onevenwichtigheden, die werd ingevoerd om macro‑economische onevenwichtigheden te voorkomen en te corrigeren en die dit jaar voor het eerst werd toegepast. Twaalf lidstaten die in het waarschuwingsmechanismeverslag van 14 februari 2012 (IP/12/132, MEMO/12/104) werden aangewezen omdat er voor hen een nadere economische analyse nodig was om na te gaan of er macro‑economische onevenwichtigheden bestaan of dreigen te ontstaan, werden aan een diepgaande evaluatie onderworpen. Het gaat om België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Finland, Frankrijk, Italië, Hongarije, Slovenië, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. In elk van de diepgaande evaluaties werden de oorsprong, de aard en de ernst van mogelijke macro‑economische onevenwichtigheden onderzocht. Er werd nagegaan of er in het land sprake is van een onevenwichtigheid of niet, en zo ja, om wat voor soort onevenwichtigheid het gaat.

De diepgaande evaluaties bevestigen dat er in de twaalf betrokken lidstaten sprake is van macro‑economische onevenwichtigheden, die moeten worden gecorrigeerd en van nabij moeten worden gevolgd. Er wordt ook geconcludeerd dat de aanpassing van de economische onevenwichtigheden al een tijd aan de gang is, wat blijkt uit verminderingen van de huidige tekorten op de lopende rekening, convergentie van de arbeidskosten, vermindering van de kredietstromen of correcties in de huizenprijzen. In sommige gevallen is het echter niet duidelijk in welke mate de aanpassing volledig en duurzaam is, en of de aanpassing voldoende snel verloopt. In veel gevallen blijven de gecumuleerde interne en externe onevenwichtigheden een enorme uitdaging, bijvoorbeeld met betrekking tot de schuldenlast van de particuliere en de publieke sector.

3. Voorstellen met betrekking tot de buitensporigtekortprocedure (zie MEMO/12/385)

De Commissie dient bij de Raad niet alleen de landspecifieke aanbevelingen en de conclusies van de diepgaande evaluaties in, maar ook nog drie voorstellen in verband met de buitensporigtekortprocedure.

Om te beginnen beveelt de Commissie aan dat de Raad de buitensporigtekortprocedure voor Bulgarije en Duitsland intrekt, overeenkomstig artikel 126, lid 12, van het Verdrag. In maart deelden Bulgarije en Duitsland mee dat hun algemene begrotingstekort in 2011 minder bedroeg dan 3% van het bbp. Omdat Eurostat deze cijfers op 23 april 2012 heeft gevalideerd en uit de voorjaarsprognoses van de Commissie van 2012 blijkt dat deze tekorten duurzaam onder 3% van het bbp zullen blijven, heeft de Commissie geconcludeerd dat de correctie van hun buitensporige tekorten gegarandeerd is.

Ten tweede heeft de Commissie een voorstel voor een besluit van de Raad aangenomen om de opschorting van de middelen uit het Cohesiefonds voor Hongarije op te heffen. Er is immers geconcludeerd dat het land de nodige maatregelen heeft genomen om zijn buitensporige tekort te corrigeren, overeenkomstig de aanbeveling van de Raad van 13 maart 2012. Meer specifiek heeft de Commissie in haar beoordeling geconcludeerd dat de doelstelling voor het begrotingstekort 2012 van 2,5% van het bbp waarschijnlijk zal worden bereikt en dat het begrotingstekort 2013 waarschijnlijk duidelijk onder de referentiewaarde van 3% van het bbp zal liggen, ondanks de lichte verzwakking van het macro‑economisch klimaat, waarop de Commissie in haar voorjaarsprognose 2012 heeft gewezen. De Commissie zal de begrotingsontwikkelingen in Hongarije van nabij blijven volgen, overeenkomstig het stabiliteits- en groeipact.

Voor meer informatie:

Europa 2020‑website (voor de landspecifieke aanbevelingen):

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm

Contact:

Simon O’Connor (+32 2 296 73 59)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

1 :

Stabiliteitsprogramma's worden ingediend door lidstaten van de eurozone, convergentieprogramma's door lidstaten die niet tot de eurozone behoren. In die programma's worden de plannen voor duurzame overheidsfinanciën vastgesteld. In de nationale hervormingsprogramma's worden de belangrijkste beleidsmaatregelen voorgesteld om groei en de schepping van werkgelegenheid te bevorderen en de Europa 2020‑doelstellingen te bereiken.


Side Bar