Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Komissio esittää uusia toimia vakauden, kasvun ja työllisyyden tueksi

Bryssel 30. toukokuuta 2012 – Euroopan komissio on antanut joukon suosituksia julkista taloutta koskeviksi toimenpiteiksi ja talousuudistuksiksi. Niiden tavoitteena on lisätä rahoitusvakautta, tukea kasvua ja luoda työpaikkoja kaikkialla EU:ssa. Maakohtaisissa suosituksissa on otettu huomioon kunkin jäsenvaltion erityistilanne. Komissio on myös antanut suosituksia koko euroaluetta varten ja esittänyt näkemyksensä EU:n tasolla tarvittavista poliittisista toimista, joilla täydennetään kansallisia toimenpiteitä kunnianhimoisen kaksivaiheisen EU:n kasvualoitteen tueksi. Se on myös esittänyt päätelmät makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn yhteydessä toteutettujen 12 perusteellisen tarkastelun pohjalta ja antanut neuvostolle liiallista alijäämää koskevaan menettelyyn liittyvät suositukset.

Puheenjohtaja Barroson mukaan komissio on tänään tehnyt tärkeitä päätöksiä, joissa esitetään kaikkien jäsenvaltioiden ja EU:n tasolla tarvittavat lisätoimet unionin kilpailukyvyn parantamiseksi, kasvun ja työllisyyden tukemiseksi sekä talous- ja rahaliiton vahvistamiseksi. Päätökset kuvaavat komission keskeistä roolia Euroopan taloushallituksen keskipisteessä. ”Komission suositukset on räätälöity kunkin jäsenvaltion tarpeisiin, ja samalla ne ovat osa yhtenäistä lähestymistapaa Euroopan talouden tasapainottamiseen”, Barroso toteaa. Hänen mukaansa jäsenvaltiot ovat edistyneet hyvin: julkisten talouksien tilanne on alkanut kohentua ja epätasapainoa on saatu korjattua. Barroso toteaa, että suunta on selvillä. ”Nyt meidän on kaksinkertaistettava ponnistelumme niin jäsenvaltioiden kuin Euroopankin tasolla, jotta voimme edetä nopeammin ja pidemmälle.”

Toista kertaa esitettävät vuotuiset maakohtaiset suositukset sisältävät useita tärkeitä viestejä. Yleisesti ottaen jäsenvaltiot ovat toteuttaneet tarvittavat toimenpiteet julkisen talouden kestävyyden palauttamiseksi, mutta useissa tapauksissa julkisen talouden vakauttamistoimien olisi tuettava paremmin kasvua. Työttömyys ja erityisesti nuorisotyöttömyys on vakava ongelma: siihen ei ole pikaratkaisua, vaan on toteutettava ripeitä toimia tuottavuuden parantamiseksi ja työntekijöiden taitojen ja koulutuksen mukauttamiseksi vastaamaan paremmin työmarkkinoiden tarpeita. Useissa jäsenvaltioissa toteutetaan parhaillaan merkittäviä rakenneuudistuksia, myös työmarkkinauudistuksia. Uudistukset parantavat osaltaan kilpailukykyä ja auttavat korjaamaan makrotalouden epätasapainoa Euroopassa. Kaikkialla EU:ssa tarvitaan kuitenkin vielä paljon enemmän toimia kasvupotentiaalin vapauttamiseksi, yritysten kehitysmahdollisuuksien luomiseksi sekä palvelu- ja energiasektorien ja digitaalitalouden työllistävien vaikutusten hyödyntämiseksi.

Lopuksi komissio on esittänyt keskeiset toimenpiteet siirtymisessä kohti täyttä talous- ja rahaliittoa, kuten pankkiunioni, yhdennetty finanssivalvonta ja yhteinen talletussuojajärjestelmä. Prosessissa on otettava huomioon oikeudelliset kysymykset, kuten perussopimukseen ja perustuslakeihin tehtävät muutokset, sekä hankittava tuleville yhdentymistoimille demokraattinen oikeutus ja lisättävä vastuuvelvollisuutta.

Tänään julkaistun paketin sisältö

Paketti käsittää kolme erillistä mutta toisiinsa liittyvää osaa. Ensimmäinen osa sisältää 27 maakohtaista suositusta ja yhden koko euroaluetta koskevan suosituksen. Ne käsittelevät finanssi- ja talouspolitiikkaa. Suositusten perustana käytetty analyysi esitetään 28:ssa komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa, ja keskeiset poliittiset viestit tiivistetään tiedonannossa ”Vakauden, kasvun ja työllisyyden edistäminen”.

Toiseksi komissio julkaisee aiemmin tänä vuonna 12 jäsenvaltion osalta käynnistettyjen perusteellisten tarkastelujen tulokset. Kyseisillä mailla katsottiin olevan riski makrotalouden epätasapainon muodostumisesta. Komissio katsoo, että kaikki 12 jäsenvaltiota kärsivät epätasapainosta, mutta epätasapaino ei tällä hetkellä ole missään valtiossa liiallinen. Ohjeellisia ehkäiseviä toimia esitetään maakohtaisissa suosituksissa.

Kolmanneksi komissio suosittaa, että neuvosto kumoaa liiallista alijäämää koskevan menettelyn Bulgarian ja Saksan osalta. Lisäksi se ehdottaa neuvoston päätöstä, jossa todetaan Unkarin toteuttaneen tehokkaita toimia liiallisen alijäämän korjaamiseksi ja esitetään Unkaria koskeville vuoden 2013 koheesiorahaston maksusitoumuksille asetetun lykkäyksen poistamista.

1. Vuoden 2012 maakohtaiset suositukset (ks. MEMO/12/386)

Komission tänään esittämissä maakohtaisissa suosituksissa annetaan jäsenvaltioille operatiivisia ohjeita finanssipolitiikan valmistelua ja seuraavien 12 kuukauden aikana toteutettavia talousuudistuksia varten. Tarkoituksena on parantaa kilpailukykyä ja edistää työpaikkojen luomista. Suositusten antaminen päättää talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson viimeisen vaiheen. Ohjausjakso käynnistettiin 23. marraskuuta 2011 komission vuotuisella kasvuselvityksellä (IP/11/1381, MEMO/11/821). Eurooppa-neuvoston odotetaan antavan tukensa suosituksille kokouksessaan 28. ja 29. kesäkuuta, ja neuvosto hyväksyy ne virallisesti heinäkuussa.

Suositukset perustuvat viime vuonna annettujen suositusten täytäntöönpanon perusteelliseen arviointiin sekä yksityiskohtaiseen analyysiin kansallisista uudistusohjelmista ja vakaus- tai lähentymisohjelmista1, jotka jäsenvaltioiden oli toimitettava komissiolle viimeistään 30. huhtikuuta 2012.

Suositusten pohjana oleva analyysi esitetään 28:ssa komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa (yksi kutakin jäsenvaltiota ja yksi koko euroaluetta kohden).

Tänä vuonna suosituksissa on otettu ensimmäistä kertaa huomioon myös makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn yhteydessä toteutettujen 12 perusteellisen tarkastelun tulokset (ks. jäljempänä oleva kuvaus).

Suositukset kattavat monenlaisia kysymyksiä, kuten julkinen talous ja rakenneuudistukset esimerkiksi verotuksen, eläkkeiden, julkishallinnon ja palvelujen alalla sekä työmarkkinakysymykset, erityisesti nuorisotyöttömyys. Ohjelmamaille (Kreikka, Portugali, Irlanti ja Romania) annetaan vain yksi suositus: niiden on pantava täytäntöön ohjelmissa sovitut toimenpiteet.

2. 12 perusteellisen tarkastelun päätelmät (ks. MEMO/12/388)

Perusteelliset tarkastelut ovat osa makrotalouden epätasapainoa koskevaa menettelyä, jonka käyttöönotolla pyrittiin ehkäisemään ja korjaamaan makrotalouden epätasapaino ja jota toteutetaan ensimmäisen kerran tänä vuonna. Ne koskevat 12 jäsenvaltiota, joiden osalta todettiin 14. helmikuuta 2012 annetussa varoitusmekanismia koskevassa kertomuksessa (IP/12/132, MEMO/12/104), että tarkempi taloudellinen analyysi on tarpeen sen määrittämiseksi, esiintyykö kyseisissä maissa makrotalouden epätasapainoa tai onko olemassa riski epätasapainon kehittymisestä. Nämä jäsenvaltiot ovat Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Kypros, Ranska, Ruotsi, Slovenia, Suomi, Tanska, Unkari ja Yhdistynyt kuningaskunta. Kaikissa 12 perusteellisessa tarkastelussa tutkitaan mahdollisen makrotalouden epätasapainon alkuperää, luonnetta ja vaikeusastetta. Niissä arvioidaan, vaikuttaako epätasapaino maan tilanteeseen vai ei, ja jos vaikuttaa, millaisesta epätasapainosta on kyse.

Tarkasteluissa todettiin, että kyseisissä 12 jäsenvaltiossa on makrotalouden epätasapainoa, joka on korjattava ja jota on seurattava tarkasti. Lisäksi niissä vahvistettiin yleisesti ottaen talouden epätasapainon sopeutustoimien eteneminen, mistä ovat osoituksena vaihtotaseen alijäämien supistuminen, yksikkötyökustannusten lähentyminen, luottovirtojen vähentyminen tai asuntojen hintojen korjausliikkeet. Eräissä tapauksissa ei kuitenkaan ole selvää, missä määrin sopeutus on kattavaa ja kestävää tai onko sopeutusvauhti riittävä. Monissa tapauksissa kertynyt sisäinen ja ulkoinen epätasapaino muodostavat edelleen merkittävän haasteen. Tämä koskee esimerkiksi yksityisen ja julkisen sektorin velkaantuneisuutta.

3. Liiallista alijäämää koskevaan menettelyyn liittyvät ehdotukset (ks. MEMO/12/385)

Maakohtaisten suositusten ja perusteellisten tarkastelujen päätelmien lisäksi komissio esittää neuvostolle kolme ehdotusta, jotka liittyvät liiallista alijäämää koskevaan menettelyyn.

Ensiksi komissio suosittaa, että neuvosto kumoaa liiallista alijäämää koskevan menettelyn Bulgarian ja Saksan osalta SEUT-sopimuksen 126 artiklan 12 kohdan mukaisesti. Bulgaria ja Saksa ilmoittivat maaliskuussa, että niiden julkisen talouden alijäämä vuonna 2011 oli alle 3 prosenttia suhteessa BKT:hen. Eurostatin vahvistettua nämä luvut 23. huhtikuuta 2012 ja lisäksi ottaen huomioon, että komission kevään 2012 talousennusteen mukaan kyseisten maiden alijäämät jäävät jatkossa pysyvästi alle 3 prosentin suhteessa BKT:hen, komissio katsoo, että ne ovat korjanneet liialliset alijäämänsä.

Toiseksi Euroopan komissio on esittänyt ehdotuksen neuvoston päätökseksi Unkaria varten tehtyjä koheesiorahaston sitoumuksia koskevan lykkäyksen poistamisesta todettuaan, että maa on toteuttanut tarvittavat toimet korjatakseen liiallisen alijäämänsä 13. maaliskuuta 2012 annetun neuvoston suosituksen mukaisesti. Komissio katsoo arvioinnissaan erityisesti, että vuotta 2012 koskeva julkisen talouden alijäämätavoite eli 2,5 prosenttia suhteessa BKT:hen todennäköisesti saavutetaan ja että vuonna 2013 alijäämän odotetaan jäävän selvästi alle viitearvoksi asetetun 3 prosentin suhteessa BKT:hen huolimatta makrotalouden ympäristön lievästä heikkenemisestä, kuten komissio totesi kevään 2012 talousennusteessa. Komissio aikoo jatkossakin seurata tarkasti julkisen talouden kehitystä Unkarissa vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisesti.

Lisätietoja:

Eurooppa 2020 ‑verkkosivut (maakohtaiset suositukset):

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Simon O’Connor (+32-2) 296 73 59

Olivier Bailly (+32-2) 296 87 17

Amadeu Altafaj Tardio (+32-2) 295 26 58

Vandna Kalia (+32-2) 299 58 24

Audrey Augier (+32-2) 297 16 07

1 :

Euroalueen jäsenvaltiot toimittavat vakausohjelmat ja muut jäsenvaltiot lähentymisohjelmat. Ohjelmissa esitetään suunnitelmat kestävää julkista taloutta varten. Kansallisissa uudistusohjelmissa esitellään keskeiset poliittiset toimenpiteet, joilla tuetaan kasvua ja työpaikkojen luomista ja varmistetaan Eurooppa 2020 ‑strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen.


Side Bar