Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπη – Δελτιο Τυπου

Η Επιτροπή προσδιορίζει τα επόμενα βήματα για τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση

Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2012 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε δέσμη συστάσεων για την εφαρμογή δημοσιονομικών μέτρων και οικονομικών μεταρρυθμίσεων, με στόχο την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, την τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία απασχόλησης σε ολόκληρη την ΕΕ. Κάθε σύσταση απευθύνεται σε συγκεκριμένη χώρα, λαμβάνοντας υπόψη την ατομική κατάσταση εκάστου κράτους μέλους. Η Επιτροπή εξέδωσε επίσης συστάσεις για το σύνολο της ζώνης του ευρώ, και περιέγραψε το όραμά της για τα μέτρα πολιτικής που πρέπει να ληφθούν σε επίπεδο ΕΕ ως συμπλήρωμα των εθνικών μέτρων, ούτως ώστε να τεθεί σε εφαρμογή σε δύο επίπεδα μια φιλόδοξη πρωτοβουλία της ΕΕ για την ανάπτυξη. Η Επιτροπή παρουσίασε επίσης τα συμπεράσματα δώδεκα εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών και διατύπωσε συστάσεις προς το Συμβούλιο σε σχέση με τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.

Ο Πρόεδρος Barroso προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Σήμερα, η Επιτροπή έλαβε σημαντικές αποφάσεις με τις οποίες προσδιορίζονται οι περαιτέρω ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν, τόσο σε εθνικό επίπεδο από το κάθε κράτος μέλος όσο και σε επίπεδο ΕΕ, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας, την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης και, τέλος, την αποφασιστική ενδυνάμωση της οικονομικής και νομισματικής μας ένωσης. Οι αποφάσεις αυτές αντανακλούν τον ζωτικό ρόλο που επιτελεί η Επιτροπή στην καρδιά της οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρώπης. Οι συστάσεις μας έχουν μεν καταρτισθεί με γνώμονα τα δεδομένα εκάστου κράτους μέλους, αλλά συναποτελούν μια συνεκτική προσέγγιση, που αποβλέπει στην επανεξισορρόπηση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Έχουμε ήδη πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο: τα δημόσια οικονομικά αρχίζουν να βελτιώνονται, και οι ανισορροπίες που υπήρχαν έχουν αρχίσει να εξαλείφονται. Η κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να κινηθούμε είναι σαφής. Πρέπει, τώρα, να εντείνουμε τις προσπάθειες που καταβάλλουμε, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα και φιλοδοξία.»

Από την εν λόγω δεύτερη δέσμη ετήσιων ανά χώρα συστάσεων προκύπτει μια σειρά βαρυσήμαντων μηνυμάτων. Σε ό,τι αφορά τα δημόσια οικονομικά, τα κράτη μέλη λαμβάνουν, συνολικά, τα αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση της διατηρησιμότητάς τους, πλην όμως σε αρκετές περιπτώσεις η εξυγίανση θα πρέπει να προάγει σε μεγαλύτερο βαθμό την ανάπτυξη. Η ανεργία, και ιδίως η ανεργία των νέων, αποτελεί σοβαρότατο πρόβλημα, και, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις για την αντιμετώπισή του, είναι σκόπιμο να αναληφθεί άμεσα δράση με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και του βαθμού στον οποίο οι δεξιότητες και η κατάρτιση ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Πολλά κράτη μέλη υλοποιούν ήδη μείζονες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, περιλαμβανομένων των αγορών εργασίας τους. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές συμβάλλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και στη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών εντός της Ευρώπης. Παρόλα αυτά, απαιτείται πολύ πιο εκτεταμένη δράση σε ολόκληρη την ΕΕ προκειμένου να απελευθερωθεί το αναπτυξιακό δυναμικό που διαθέτουμε, να δημιουργηθούν ευκαιρίες ανάπτυξης των επιχειρήσεων και να αποφέρει καρπούς το δυναμικό δημιουργίας απασχόλησης των τομέων των υπηρεσιών και της ενέργειας και της ψηφιακής οικονομίας.

Τέλος, η Επιτροπή υπέδειξε τα κύρια βήματα προς την κατεύθυνση μιας πλήρους οικονομικής και νομισματικής ένωσης, η οποία συμπεριλαμβάνει μια τραπεζική ένωση, τη χρηματοπιστωτική εποπτεία στη ζώνη του ευρώ και εγγυήσεις των καταθέσεων που να καλύπτουν το σύνολο της ζώνης του ευρώ. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να λάβει υπόψη νομικά ζητήματα, π.χ. μεταβολές των Συνθηκών και του συνταγματικού πλαισίου, και συγχρόνως να προσδίδει μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση και λογοδοσία στα περαιτέρω βήματα ολοκλήρωσης.

Περιεχόμενο της σημερινής δέσμης

Η δέσμη αποτελείται από τρεις διακριτές αλλά αλληλένδετες συνιστώσες. Πρώτον, εκδόθηκαν 27 σύνολα ειδικών ανά χώρα συστάσεων, συν μία σύσταση για το σύνολο της ζώνης του ευρώ, σε σχέση με τις δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές. Η ανάλυση στην οποία στηρίζονται οι συστάσεις αναπτύσσεται σε 28 υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας, ενώ τα γενικής ισχύος μηνύματα πολιτικής έχουν συγκεντρωθεί σε μια «Ανακοίνωση σχετικά με την ανάληψη δράσης για τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση».

Δεύτερον, η Επιτροπή δημοσιεύει τα αποτελέσματα των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων τις οποίες διεξήγαγε ενωρίτερα φέτος ως προς 12 κράτη μέλη για τα οποία εθεωρείτο ότι διέτρεχαν κίνδυνο μακροοικονομικών ανισορροπιών. Το συμπέρασμα της Επιτροπής είναι ότι και τα δώδεκα εν λόγω κράτη μέλη πλήττονται από ανισορροπίες, αν και, στην παρούσα φάση, σε καμία περίπτωση η ανισορροπία δεν είναι υπερβολική. Οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις περιέχουν οδηγίες για τη λήψη προληπτικών μέτρων.

Τρίτον, η Επιτροπή συνιστά στο Συμβούλιο την κατάργηση της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος σε σχέση με τη Βουλγαρία και τη Γερμανία. Επίσης προτείνει την έκδοση από το Συμβούλιο απόφασης η οποία θα συμπεραίνει, αφενός, ότι η Ουγγαρία έχει λάβει αποτελεσματικά μέτρα για τη διόρθωση του υπερβολικού της ελλείμματος και, αφετέρου, ότι ενδείκνυται να αρθεί η αναστολή των υπέρ αυτής υποχρεώσεων του Ταμείου Συνοχής για το 2013.

1. Οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις του 2012 (βλ. MEMO/12/386)

Οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις που πρότεινε η Επιτροπή σήμερα παρέχουν επιχειρησιακές κατευθύνσεις στα κράτη μέλη για τη χάραξη των δημοσιονομικών πολιτικών και των οικονομικών μεταρρυθμίσεων που θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ κατά τους προσεχείς δώδεκα μήνες με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη διευκόλυνση της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Η έγκριση των συστάσεων σηματοδοτεί το καταληκτικό στάδιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου συντονισμού της οικονομικής πολιτικής, το οποίο δρομολογήθηκε με την Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης την οποία παρουσίασε η Επιτροπή στις 23 Νοεμβρίου 2011 (IP/11/1381, MEMO/11/821). Οι συστάσεις θα πρέπει να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 28 και 29 Ιουνίου και να εκδοθούν επισήμως από το Συμβούλιο τον Ιούλιο.

Τη βάση των συστάσεων αυτών αποτελεί μια διεξοδική αξιολόγηση της εφαρμογής των συστάσεων του περασμένου έτους, σε συνδυασμό με λεπτομερή ανάλυση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων και των προγραμμάτων σταθερότητας ή σύγκλισης1 που υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη έως τις 30 Απριλίου 2012. Η ανάλυση στην οποία στηρίζονται οι συστάσεις αναπτύσσεται σε 28 έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (και πάλι, ένα για κάθε κράτος μέλος και ένα για τη ζώνη του ευρώ). Για πρώτη φορά φέτος, οι συστάσεις λαμβάνουν επίσης υπόψη τα πορίσματα των δώδεκα εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών (βλ. κατωτέρω).

Οι συστάσεις αφορούν ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων οικονομικών και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε τομείς όπως η φορολογία, οι συντάξεις, η δημόσια διοίκηση, οι υπηρεσίες και τα θέματα αγοράς εργασίας, με έμφαση στην ανεργία των νέων. Οι χώρες που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία και Ρουμανία) λαμβάνουν μία μόνο σύσταση: να εφαρμόσουν τα μέτρα που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του προγράμματός τους.

2. Ολοκλήρωση των 12 εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων (βλ. MEMO/12/388)

Οι εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις αποτελούν μέρος της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών, η οποία καθιερώθηκε με σκοπό την πρόληψη και τη διόρθωση μακροοικονομικών ανισορροπιών και η οποία εφαρμόζεται για πρώτη φορά φέτος. Οι επισκοπήσεις αυτές καλύπτουν δώδεκα κράτη μέλη, τα οποία αναφέρονταν στην έκθεση για τον μηχανισμό επαγρύπνησης της 14ης Φεβρουαρίου 2012 (IP/12/132, MEMO/12/104) ως κράτη για τα οποία χρειαζόταν περαιτέρω οικονομική ανάλυση προκειμένου να διαπιστωθεί αν υφίστανται ή υπάρχει κίνδυνος να εμφανιστούν σε αυτά μακροοικονομικές ανισορροπίες. Τα εν λόγω κράτη μέλη είναι τα εξής: Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Κάθε μία από τις δώδεκα εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις εξετάζει την προέλευση, τη φύση και τη σοβαρότητα των πιθανών μακροοικονομικών ανισορροπιών. Διερευνάται εάν η εκάστοτε χώρα πλήττεται ή όχι από ανισορροπία και, αν ναι, ποια είναι η φύση της ανισορροπίας αυτής.

Οι επισκοπήσεις επιβεβαιώνουν ότι τα υπόψη δώδεκα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν μακροοικονομικές ανισορροπίες οι οποίες πρέπει να διορθωθούν και να παρακολουθούνται στενά. Καταλήγουν επίσης στο συμπέρασμα ότι η προσαρμογή των οικονομικών ανισορροπιών βρίσκεται εν γένει σε εξέλιξη, όπως προκύπτει από τις μειώσεις στα ελλείμματα ισοζυγίων τρεχουσών συναλλαγών, από τη σύγκλιση του ανά μονάδα κόστους εργασίας, από τον περιορισμό των πιστωτικών ροών ή από τις διορθώσεις στις τιμές των κατοικιών. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό η προσαρμογή είναι πλήρης και διαρκής, ή εάν η ταχύτητα της προσαρμογής είναι επαρκής. Σε πολλές περιπτώσεις, οι συσσωρευμένες εσωτερικές και εξωτερικές ανισορροπίες εξακολουθούν να αποτελούν εξαιρετικά σοβαρή πρόκληση, για παράδειγμα όσον αφορά το χρέος του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

3. Προτάσεις σχετικά με τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος (βλ. MEMO/12/385)

Παράλληλα με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις και τα συμπεράσματα των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων, η Επιτροπή υποβάλλει επίσης σήμερα στο Συμβούλιο τρεις προτάσεις σχετικά με τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ).

Πρώτον, η Επιτροπή συνιστά στο Συμβούλιο να καταργήσει τη ΔΥΕ για τη Βουλγαρία και τη Γερμανία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 126 παράγραφος 12 της Συνθήκης. Τον Μάρτιο, η Βουλγαρία και η Γερμανία κοινοποίησαν ότι το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης το 2011 ήταν κάτω από το 3% του ΑΕΠ. Μετά την επικύρωση των σχετικών στοιχείων από την Eurostat στις 23 Απριλίου 2012, και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι από τις εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής για το 2012 προκύπτει ότι τα ελλείμματα αυτά θα παραμείνουν μόνιμα κάτω από το 3% του ΑΕΠ, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διόρθωση των υπερβολικών ελλειμμάτων των εν λόγω χωρών είναι βέβαιη.

Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την άρση της αναστολής της διάθεσης κονδυλίων από το Ταμείο Συνοχής στην Ουγγαρία, αφού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χώρα έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος, σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 2012. Ειδικότερα, η Επιτροπή, στην αξιολόγησή της, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο στόχος του 2,5% του ΑΕΠ για το δημοσιονομικό έλλειμμα του 2012 αναμένεται να επιτευχθεί, καθώς και ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα του 2013 αναμένεται να διαμορφωθεί αρκετά κάτω από την τιμή αναφοράς του 3% του ΑΕΠ, παρά την ελαφρά εξασθένηση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, όπως προκύπτει από τις εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής του 2012. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί στενά τις δημοσιονομικές εξελίξεις στην Ουγγαρία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δικτυακός τόπος «Ευρώπη 2020» (για τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις):

http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Simon O’Connor (+32 2 296 73 59)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

1 :

Τα μεν προγράμματα σταθερότητας υποβάλλονται από τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, τα δε προγράμματα σύγκλισης από τα κράτη μέλη που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ. Τα εν λόγω προγράμματα καθορίζουν τα σχέδια για τη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών. Τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων περιλαμβάνουν τα βασικά μέτρα πολιτικής για την προώθηση της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».


Side Bar