Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen præsenterer de næste foranstaltninger for stabilitet, vækst og beskæftigelse

Bruxelles, den 30. maj 2012 – Europa-Kommissionen har vedtaget en pakke af henstillinger om budgetforanstaltninger og økonomiske reformer for at øge den finansielle stabilitet, fremme væksten og skabe beskæftigelse i hele EU. Henstillingerne er landespecifikke, idet der tages hensyn til den særlige situation i hver enkelt medlemsstat. Kommissionen har også udstedt henstillinger for euroområdet som helhed og beskrevet sin vision for den politik på EU-plan, der er nødvendig for at supplere de nationale foranstaltninger med henblik på at sikre et ambitiøst tostrenget EU-vækstinitiativ. Den har også præsenteret konklusionerne af tolv dybtgående undersøgelser som led i proceduren for makroøkonomiske ubalancer og rettet henstillinger til Rådet vedrørende proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud.

Formanden José Manuel Barroso udtalte i den forbindelse følgende: "Kommissionen har i dag truffet en række vigtige beslutninger, som beskriver de yderligere foranstaltninger, der skal træffes såvel på nationalt plan af de enkelte medlemsstater som på EU-plan for at forbedre konkurrenceevnen, sætte gang i vækst og beskæftigelse samt i afgørende grad styrke den økonomiske og monetære union. De afspejler Kommissionens vigtige og centrale rolle i forbindelse med Europas økonomiske styring. Vores henstillinger er skræddersyet til hver enkelt medlemsstat, men udgør en del af en sammenhængende metode til igen at skabe balance i den europæiske økonomi. Vi har gjort store fremskridt: de offentlige finanser er begyndt at blive bedre, og ubalancerne er begyndt at blive afviklet. Retningen er klar. Vi må nu forstærke vores indsats – på såvel nationalt som på europæisk plan – for at komme hurtigt videre."

Dette andet sæt af årlige landespecifikke henstillinger rummer en række hovedbudskaber. Hvad angår de offentlige finanser er medlemsstaterne som helhed i færd med at træffe de nødvendige foranstaltninger til at genskabe holdbarheden, men i flere tilfælde bør konsolideringen være mere vækstvenlig. Arbejdsløsheden, herunder især ungdomsarbejdsløsheden, er et alvorligt problem – og selv om der ikke findes nogen hurtig løsning, bør der træffes omgående foranstaltninger til at øge produktiviteten og sikre, at færdigheder og uddannelse passer bedre til arbejdsmarkedets behov. Mange medlemsstater er ved at gennemføre omfattende strukturreformer, herunder af arbejdsmarkederne. Disse bidrager til at øge konkurrenceevnen og korrigere de makroøkonomiske ubalancer i Europa. Der er dog behov for en meget større indsats i hele EU for at frigøre vores vækstpotentiale, skabe muligheder for erhvervsudvikling og udnytte mulighederne for jobskabelse i tjeneste- og energisektorerne og i den digitale økonomi.

Endelig har Kommissionen angivet de vigtigste skridt hen imod en fuld økonomisk og monetær union, herunder en bankunion, et integreret finansielt tilsyn og en enkelt indskudsgarantiordning. I forbindelse med denne proces skal der tages hensyn til juridiske spørgsmål såsom traktat- og forfatningsændringer, samtidig med at det sikres, at yderligere integrationsbestræbelser er demokratisk legitime og ansvarlige.

Indholdet af dagens pakke

Pakken består af tre adskilte, men indbyrdes forbundne dele. For det første er der 27 sæt landespecifikke henstillinger, plus en henstilling for euroområdet som helhed, om budget- og økonomipolitikken. Den analyse, der ligger til grund for henstillingerne, er beskrevet i 28 arbejdsdokumenter, mens de overordnede politiske budskaber er sammenfattet i en meddelelse om aktioner for stabilitet, vækst og beskæftigelse.

For det andet offentliggør Kommissionen resultaterne af de dybtgående undersøgelser, der blev iværksat tidligere i år vedrørende 12 medlemsstater, som anses for at være truet af makroøkonomiske ubalancer. Kommissionens konklusion er, at alle tolv lider under ubalancer, men at ingen af disse i øjeblikket er uforholdsmæssigt store. De landespecifikke henstillinger indeholder en vejledning om forebyggende foranstaltninger.

For det tredje henstiller Kommissionen, at proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud ophæves for Bulgariens og Tysklands vedkommende. Den foreslår også en rådsafgørelse, hvori det konkluderes, at Ungarn har truffet virkningsfulde foranstaltninger til at korrigere sit uforholdsmæssigt store underskud, og at suspensionen af forpligtelser fra Samhørighedsfonden for 2013 til Ungarn skal ophæves.

1. De landespecifikke henstillinger for 2012 (se MEMO/12/386)

De landespecifikke henstillinger, som Kommissionen fremlægger i dag, giver medlemsstaterne operationelle retningslinjer for, hvordan de skal tilrettelægge deres budgetpolitik og de økonomiske reformer, som skal gennemføres i løbet af de kommende tolv måneder for at øge konkurrenceevnen og gøre det lettere at skabe job. Vedtagelsen af henstillingerne udgør den afsluttende fase af det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker, som lanceredes sammen med Kommissionens årlige vækstundersøgelse den 23. november 2011 (IP/11/1381, MEMO/11/821). De forventes at blive godkendt af Det Europæiske Råd den 28.-29. juni og formelt vedtaget af Rådet i juli.

Grundlaget for disse henstillinger er en grundig vurdering af implementeringen af henstillingerne fra sidste år kombineret med en detaljeret analyse af de nationale reformprogrammer eller stabilitets- eller konvergensprogrammer1, som medlemsstaterne forelagde den 30. april 2012. Analysen, der danner grundlaget for henstillingerne, præsenteres i 28 arbejdsdokumenter (her er der igen et for hver medlemsstat og et for hele euroområdet). For første gang afspejler henstillingerne i år også resultaterne af tolv dybdegående undersøgelser udført inden for rammerne af proceduren for makroøkonomiske ubalancer (se nedenfor).

Henstillingerne dækker en lang række problemstillinger, herunder offentlige finanser og strukturelle reformer på områder som beskatning, pensioner, offentlig administration, tjenesteydelser og arbejdsmarkedsforhold, især ungdomsarbejdsløshed. Programlandene (Grækenland, Portugal, Irland og Rumænien) modtager kun én henstilling: at implementere det foranstaltninger, der er aftalt ifølge deres program.

2. Konklusion på de 12 dybdegående undersøgelser (se MEMO/12/388)

De dybdegående undersøgelser er en del af proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer, som blev indført for at forhindre og korrigere sådanne ubalancer, og som implementeres for første gang i år. De dækker tolv medlemsstater, som blev udpeget i rapporten om varslingsmekanismen af 14. februar 2012 (IP/12/132, MEMO/12/104), fordi der var grundlag for at foretage en dybere økonomisk analyse med henblik på at konstatere, om der er makroøkonomiske ubalancer eller risiko for, at de opstår. Disse medlemsstater er Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrig, Italien, Ungarn, Slovenien, Spanien, Sverige og Det Forenede Kongerige. Hver enkelt af disse dybdegående analyser undersøger de eventuelle makroøkonomiske ubalancers årsag, art og alvor. De giver en vurdering af, om det pågældende land er påvirket af en ubalance, og hvis dette er tilfældet, hvilken type ubalance der i så fald er tale om.

Undersøgelserne bekræfter, at de tolv berørte medlemsstater står over for makroøkonomiske ubalancer, som bør korrigeres og overvåges tæt. De konkluderer også, at justeringen af økonomiske ubalancer set over en bred kam skrider fremad, hvilket afspejles i reduktioner i de aktuelle budgetunderskud, konvergerende enhedslønomkostninger, begrænsninger i kreditstrømmene og korrektioner i boligpriserne. I nogle af tilfældene er det dog endnu uklart, i hvilket omfang en justering er gennemført og holdbar, eller om der justeres hurtigt nok. I mange tilfælde er de akkumulerede interne og eksterne ubalancer fortsat en meget stor udfordring, f.eks. når det gælder den private og offentlige gældsætning.

3. Forslag under proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (se MEMO/12/385)

Sammen med de landespecifikke anbefalinger og konklusionerne på de dybdegående undersøgelser fremsætter Kommissionen i dag også tre forslag til Rådet vedrørende proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud.

For det første anbefaler Kommissionen, at Rådet ophæver proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud for Bulgarien og Tyskland i henhold til traktatens artikel 126, stk. 12. I marts meddelte Bulgarien og Tyskland, at deres offentlige underskud udgjorde under 3 % af BNP. Efter at disse tal var blevet bekræftet af Eurostat den 23. april 2012, og ved ligeledes at tage Kommissionens forårsprognose i betragtning, hvori det fremgår, at disse underskud vil kunne holde sig under 3 % af BNP på langt sigt, har Kommissionen konkluderet, at korrektionen af deres uforholdsmæssigt store underskud er sikret.

For det andet har Europa-Kommissionen vedtaget et forslag til rådsafgørelse om ophævelse af suspension af forpligtelser fra Samhørighedsfonden for Ungarn. Kommissionen har nemlig konkluderet, at landet har taget de nødvendige skridt til at korrigere sit uforholdsmæssigt store underskud i overensstemmelse med Rådets henstilling af 13. marts 2012. I sin vurdering har Kommissionen mere specifikt konkluderet, at målet for budgetunderskuddet for 2012 på 2,5 % forventes at blive nået, og at budgetunderskuddet for 2013 forventes at ligge et pænt stykke under referenceværdien på 3 % af BNP, på trods af den mindre svækkelse af den makroøkonomiske situation, som man kan læse om i Kommissionens forårsprognose for 2012. Kommissionen vil fortsat nøje overvåge budgetudviklingen i Ungarn i overensstemmelse med stabilitets- og vækstpagten.

Yderligere oplysninger:

Europa 2020-webstedet (for de landespecifikke henstillinger):

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Simon O’Connor (+32 2 296 73 59)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

1 :

Stabilitetsprogrammer forlægges af euroområdets medlemsstater, konvergensprogrammer af medlemsstater uden for euroområdet. De indeholder planer for bæredygtige offentlige finanser. Nationale reformprogrammer består af centrale politiske foranstaltninger, der skal øge væksten og jobskabelsen og nå Europa 2020-målene.


Side Bar