Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Комисията определя следващите стъпки за стабилност, растеж и работни места

Брюксел, 30 май 2012 г. — Европейската комисия прие пакет от препоръки за бюджетни мерки и икономически реформи за засилване на финансовата стабилност, стимулиране на растежа и създаване на работни места в целия ЕС. Препоръките са специфични за всяка страна, като отчитат конкретната ситуация в държавите членки. Комисията изготви също така препоръки за еврозоната като цяло и изложи своята визия за дейностите по политиките на равнище ЕС, които да допълнят националните мерки за изпълнение на амбициозна инициатива на ЕС за растеж на две нива. Тя представи и заключенията от дванадесет задълбочени прегледа в рамките на процедурата при макроикономически дисбаланси и отправи препоръки към Съвета във връзка с процедурата при прекомерен дефицит.

Председателят Барозу заяви: „ Днес Комисията взе важни решения, определящи по-нататъшните действия, които трябва да бъдат предприети както на национално равнище от всяка от държавите членки, така и на равнище ЕС, за да се насърчи нашата конкурентоспособност, да се стимулират растежът и създаването на работни места и да се укрепи решително нашият икономически и паричен съюз. Те отразяват съществената роля на Комисията в европейското икономическо управление. Нашите препоръки са изготвени съобразно ситуацията във всяка държава членка, но са част от съгласуван подход за ребалансиране на европейската икономика. Постигнахме добър напредък: публичните финанси започват да се подобряват, а дисбалансите започват да се преодоляват. Посоката е ясна. Сега трябва да удвоим усилията си както на национално, така и на европейско равнище, за да се движим по-бързо и да напредваме.“

С този втори пакет от специфични за държавите препоръки се отправят редица ключови послания. По отношение на публичните финанси държавите членки като цяло предприемат необходимите действия за възстановяване на устойчивостта, но в някои случаи консолидацията следва да благоприятства в по-голяма степен растежа. Безработицата, и по-специално младежката безработица, е сериозен проблем и въпреки че за него няма бързо решение, следва да се предприемат незабавни действия за увеличаване на производителността и за постигане на по-пълно съответствие между уменията и обучението и нуждите на пазара на труда. Много държави членки предприемат мащабни структурни реформи, включително на своите пазари на труда. Това спомага за повишаване на конкурентоспособността и за коригиране на макроикономическите дисбаланси в Европа. Нужни са обаче още действия в целия ЕС, за да се отключи нашият потенциал за растеж, да се създадат възможности за развитие на бизнеса и да се разгърне потенциалът на услугите, енергийния сектор и цифровата икономика.

Накрая Комисията посочва основните стъпки към постигането на цялостен икономически и паричен съюз, включително и банков съюз, интегриран финансов надзор и единна схема за гарантиране на депозитите. При този процес ще трябва да се вземат под внимание правни въпроси като промени в Договора и конституционни промени, като същевременно се предоставят по-голяма демократична легитимност и отчетност на по-нататъшните интеграционни действия.

Съдържание на днешния пакет

Пакетът се състои от три отделни, но взаимосвързани компонента. Първо, той съдържа 27 комплекта от специфични за всяка държава препоръки относно икономическите и бюджетните политики, плюс един за еврозоната като цяло. Анализът, на който се основават препоръките, е изложен в 28 работни документа на службите на Комисията, а общите политически послания са представени в Съобщението относно действия за стабилност, растеж и работни места.

Второ, Комисията публикува резултатите от задълбочените прегледи, започнати по-рано тази година за 12 държави членки, за които се смята, че има риск от макроикономически дисбаланси. Заключението на Комисията е, че във всичките дванадесет страни има дисбаланси, но понастоящем при нито една от тях те не са прекомерни. Насоки за превантивни действия са включени в специфичните за всяка държава препоръки.

Трето, Комисията препоръчва на Съвета да се отмени процедурата при прекомерен дефицит по отношение на България и Германия. Тя предлага също така решение на Съвета, в което се заключава, че Унгария е предприела ефективни действия за коригиране на прекомерния си дефицит и се отменя спирането на бюджетните задължения от Кохезионния фонд през 2013 г.

1. Специфични за всяка държава препоръки за 2012 г. (вж. MEMO/12/386)

Специфичните за всяка държава препоръки, представени от Комисията днес, дават оперативни насоки на държавите членки при изготвянето на техните бюджетни политики и икономически реформи, които трябва да бъдат приложени през следващите дванадесет месеца, за да се стимулира конкурентоспособността и да се улесни създаването на работни места. Приемането на препоръките бележи заключителната фаза на европейския семестър за координиране на икономическата политика, чието начало беше поставено със съобщението на Комисията относно годишния обзор на растежа от 23 ноември 2011 г. (IP/11/1381, MEMO/11/821). Следва препоръките да бъдат утвърдени от Европейския съвет на 28—29 юни и да бъдат приети официално от Съвета през юли.

Тези препоръки се основават на щателна оценка на изпълнението на приетите миналата година препоръки, в комбинация с подробен анализ на националните програми за реформи и програмите за стабилност или за конвергенция1, които държавите членки представиха до 30 април 2012 г. Анализът, на който се основават препоръките, е представен в 28 работни документа на службите на Комисията (отново по един за всяка държава членка и един за еврозоната като цяло). За първи път тази година препоръките отразяват също така констатациите от дванадесетте задълбочени прегледа, осъществени в рамките на процедурата при макроикономически дисбаланси (вж. по-долу).

Препоръките обхващат широк кръг от въпроси, включително публични финанси и структурни реформи в области като данъчното облагане, пенсионната система, публичната администрация, услугите, както и въпроси, свързани с пазара на труда, особено младежката безработица. Към страните със специфична програма (Гърция, Португалия, Ирландия и Румъния) е отправена само една препоръка: да изпълнят мерките, договорени в рамките на техните програми.

2. Заключение от 12-те задълбочени прегледа (вж. MEMO/12/388)

Задълбочените прегледи са част от процедурата при макроикономически дисбаланси, която беше въведена, за да се предотвратят и коригират макроикономическите дисбаланси, и която се прилага за първи път тази година. Те обхващат дванадесет държави членки, които бяха идентифицирани в доклада за механизма за предупреждение от 14 февруари 2012 г. (IP/12/132, MEMO/12/104) като кандидати за по-нататъшен икономически анализ с цел да се определи дали съществуват макроикономически дисбаланси или има риск от тяхната поява. Тези държави членки са Белгия, България, Дания, Испания, Италия, Кипър, Обединеното кралство, Словения, Унгария, Финландия, Франция и Швеция. Във всеки един от дванадесетте задълбочени прегледа се разглеждат произходът, естеството и сериозността на възможните макроикономически дисбаланси. В тях се прави оценка дали държавата е засегната от дисбаланс и, ако това е така, какво е естеството на дисбаланса.

Прегледите потвърждават, че в дванадесетте държави членки съществуват макроикономически дисбаланси, които трябва да бъдат коригирани и да бъдат следени отблизо. В тях се стига до заключението, че коригирането на икономическите дисбаланси продължава като цяло, което се отразява в намаляването на дефицита по текущата сметка, конвергенцията на разходите за труд на единица продукция, ограничаването на кредитните потоци или корекциите в цените на жилищата. Въпреки това в някои случаи не е ясно до каква степен корекцията е пълна и трайна и дали скоростта ѝ е адекватна. В много случаи натрупаните вътрешни и външни дисбаланси продължават да представляват огромно предизвикателство, например по отношение на задлъжнялостта на частния и на публичния сектор.

3. Предложения, свързани с процедурата за прекомерен дефицит (вж. MEMO/12/385)

Заедно със специфичните за всяка държава препоръки и заключенията от задълбочените прегледи Комисията представя днес на Съвета и три предложения във връзка с процедурата при прекомерен дефицит (ППД).

Първо, Комисията препоръчва на Съвета да отмени ППД по отношение на България и Германия, както е предвидено в член 126, параграф 12 от Договора. През март България и Германия уведомиха, че техният дефицит по консолидирания държавен бюджет за 2011 г. е под 3 % от БВП. След като тези данни бяха потвърдени от Евростат на 23 април 2012 г. и като се има предвид, че според прогнозата на Комисията от пролетта на 2012 г. техният дефицит ще остане трайно под 3 % от БВП, Комисията стигна до заключението, че корекцията на техните прекомерни дефицити е гарантирана.

Второ, Европейската комисия прие предложение за решение на Съвета за отмяна на спирането на бюджетните задължения от Кохезионния фонд за Унгария, след като заключи, че държавата е предприела необходимите действия за коригиране на прекомерния си дефицит в съответствие с препоръката на Съвета от 13 март 2012 г. По-конкретно Комисията заключи в своята оценка, че заложената в бюджета за 2012 г. цел за дефицит от 2,5 % от БВП се очаква да бъдат постигната, а бюджетният дефицит за 2013 г. ще бъде значително под референтната стойност от 3 % от БВП въпреки лекото влошаване на макроикономическата среда, както е посочено от Комисията в нейната прогноза от пролетта на 2012 г. Комисията ще продължи да следи отблизо промените в бюджетната област в Унгария в съответствие с Пакта за стабилност и растеж.

За повече информация:

Уебсайт „Европа 2020“ (за специфичните за всяка държава препоръки):

http://ec.europa.eu/europe2020/index_bg.htm

За контакти:

Simon OConnor (+32 2 296 73 59)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Amadeu Altafaj Tardio (+ 32 2 295 26 58)

Vandna Kalia (+ 32 2 299 58 24)

Audrey Augier (+ 32 2) 297 295 16 07)

1 :

Програмите за стабилност се представят от държавите членки от еврозоната, а програмите за конвергенция — от държавите членки извън еврозоната. Те съдържат планове за устойчиви публични финанси. Националните програми за реформи представят ключови мерки на политиките за стимулиране на растежа и създаването на работни места и постигане на целите на стратегията „Европа 2020“.


Side Bar