Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Potraviny – Komise přijímá jednotný seznam schválených zdravotních tvrzení

Brusel, 16. května 2012 – Zdravotní tvrzení uváděná na balení potravin a v reklamě, např. o vlivu vápníku na zdravotní stav kostí nebo vitamínu C na imunitní systém, se stala důležitým marketingovým nástrojem k upoutání pozornosti spotřebitelů. Spotřebitelé v EU proto očekávají, že na výrobcích, jež nakupují, budou uváděny správné informace, zejména u zdravotních tvrzení.

Komise dnešního dne schválila seznam 222 zdravotních tvrzení. Tento seznam založený na spolehlivých vědeckých zdůvodněních bude používán v rámci celé EU a napomůže k tomu, aby zavádějící tvrzení byla do konce tohoto roku odstraněna z trhu.

John Dalli, komisař odpovědný za zdraví a spotřebitelskou politiku, uvedl: „Dnešní rozhodnutí je završením dlouholetého úsilí a vytyčuje významný mezník, pokud jde o regulaci zdravotních tvrzení u potravin. Celounijní seznam schválených zdravotních tvrzení bude přístupný on-line a umožní spotřebitelům činit informovaná rozhodnutí, ať už se nacházejí kdekoli v EU. Z trhu budou muset být po krátkém přechodném období odstraněna tvrzení, jež nejsou vědecky podložena.“ Pro výrobce potravin seznam rovněž po právní stránce vyjasňuje, která zdravotní tvrzení mohou či nemohou použít. Dojde rovněž ke snížení administrativní zátěže, neboť od nynějška se veškeré donucovací orgány při ověřování skutečnosti, zda se jedná či nejedná o tvrzení zavádějící, budou moci opřít o jediný seznam schválených zdravotních tvrzení a podmínek pro jejich použití.

Komisař Dalli dodal: „Ještě zbývá učinit určité kroky a Komise se nyní – s potřebným vědeckým zázemím – bude věnovat dokončení své práce a zaměří se na řešení tvrzení, u nichž v současnosti stále ještě probíhá posuzování.“

Tvrzení, pro která byl proces schvalování dokončen, budou uvedena na seznamu v rejstříku Unie pro výživová a zdravotní tvrzení při označování potravin, jak požaduje nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin. Tento rejstřík Unie je interaktivní databází a nachází se na internetové stránce Komise.

Výrobcům potravin bude poskytnuta lhůta šesti měsíců, aby mohli přizpůsobit své postupy novým požadavkům. Od počátku prosince 2012 se zakazuje uvádět jakákoli tvrzení s výjimkou těch, která jsou povolena nebo jejichž posuzování stále probíhá.

Souvislosti

Toto nařízení Komise provádí nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin, zejména jeho čl. 13 odst. 3. Členské státy předložily v roce 2008 seznamy přibližně 44 000 zdravotních tvrzení, z nichž Komise sestavila seznam čítající přibližně 4 600 tvrzení. V roce 2010 byla tato tvrzení zaslána Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), který vědecky ověřil zdůvodnění těchto tvrzení. EFSA v červnu 2011 dokončil hlavní část práce týkající se všech zdravotních tvrzení s výjimkou tvrzení o účincích rostlinných látek. Členské státy schválily dne 5. prosince 2011 na zasedání Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat tvrzení uvedená na seznamu v příloze tohoto nařízení. Seznam byl předložen Evropskému parlamentu a Radě a ve lhůtě pro provedení kontroly, jež uplynula dne 27. dubna 2012, nebyly vysloveny žádné námitky.

Tento seznam, který dnes Komise přijímá, obsahuje 222 tvrzení, jež představují přibližně 500 položek z konsolidovaného seznamu. Více než 1600 položek schváleno nebude. U zbývající části se schvalovací řízení nachází v závěrečné fázi. Odpovědnost za prosazování pravidel týkajících se zdravotních tvrzení nesou orgány členských států.

Další informace o zdravotních tvrzeních:

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm

Další informace o rejstříku:

http://ec.europa.eu/nuhclaims/

Viz také:

MEMO/12/346

IP/11/1460

MEMO/11/868

Kontaktní osoby:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar