Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą. Pritarta Europos Komisijos pasiūlymui suteikti piliečiams teisę į informaciją baudžiamajame procese

Liuksemburgas, 2012 m. balandžio 27 d. „Jūs turite teisę… į pranešimą apie teises“. Jau greitai šiuos žodžius girdės kiekvienas bet kurioje Europos Sąjungos vietoje sulaikomas ar suimamas asmuo. Šiandien ES teisingumo ministrai priėmė naują teisės aktą, kurį Komisija pasiūlė siekdama užtikrinti kaltinamųjų teisę į informaciją baudžiamajame procese. Direktyvoje dėl teisės į informaciją baudžiamajame procese nustatyta, kad baudžiamosios veikos padarymu įtariami asmenys bus informuojami apie savo teises jiems suprantama kalba. Šiuo teisės aktu užtikrinama, kad ES šalys visiems sulaikytiems asmenims arba asmenims, dėl kurių išduotas Europos arešto orderis, įteiktų pranešimą apie teises, kuriame nurodytos pagrindinės jų teisės baudžiamajame procese. Naujajam teisės aktui įsigaliojus (po dvejų metų nuo jo paskelbimo ES oficialiajame leidinyje, o tai turėtų įvykti artimiausiomis savaitėmis), jis, prognozuojama, kasmet bus pritaikomas 8 milijonams baudžiamųjų bylų visose 27 ES valstybėse narėse. Dabar tokia teisė užtikrinama tik kas trečioje valstybėje narėje.

„Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą – vienas iš Europos teisinės sistemos ramsčių,“ – sakė už teisingumą atsakinga Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – „Naujasis ES teisės aktas padės apginti šią teisę, nes juo užtikrinama, kad kiekvienam būtų aiškiai ir nedelsiant pranešama apie jo teises. Ši diena – visų mūsų laimėjimas siekiant užtikrinti europiečių teisę į teisingumą, nesvarbu kurioje ES vietoje jie yra. Norėčiau padėkoti Europos Parlamentui ir ES teisingumo ministrams, kad pritarė Komisijos pasiūlymui. Tai, kad teisė į teisingą bylos nagrinėjimą 500 milijonų Europos piliečių buvo užtikrinta taip greitai – sektinas pavyzdys teisių ir teisingumo Europai“.

Pagrindiniai faktai

Naująjį teisės aktą Europos Komisija pasiūlė 2010 m. liepos mėn. (IP/10/989) kaip vieną iš daugelio teisingo bylos nagrinėjimo užtikrinimo priemonių, siūlomų taikyti visoje ES. Tai jau antra už teisingumą atsakingos Komisijos narės V. Reding pasiūlyta priemonė, kuria nustatomos bendros būtinosios ES normos baudžiamosiose bylose. Ji sustiprins pasitikėjimą bendra ES teisingumo erdve. 2010 m. spalio mėn. Europos Parlamentas ir Taryba pritarė pirmajam pasiūlymui, kuriuo įtariamiesiems suteikiama teisė į vertimą raštu ir žodžiu (IP/10/1305).

Direktyva bus užtikrinta, kad policijos pareigūnai ir prokurorai suteiktų įtariamiesiems informaciją apie jų teises. Ši informacija sulaikomam asmeniui bus pateikiama raštu, įteikiant pranešimą apie teises, surašytą paprasta kasdiene kalba. Sulaikomiems įtariamiesiems ši informacija bus suteikiama visada, nesvarbu, ar jie jos prašė, ir prireikus išverčiama.

ES šalys gali pačios pasirinkti tikslią pranešimo formuluotę. Komisija pateikia pavyzdį 22 ES kalbomis (žr. priedą). Tai užtikrins į kitas šalis keliaujantiems žmonėms nuoseklumą ir sumažins vertimo išlaidas.

Pranešime apie teises bus praktinės insformacijos apie sulaikomo ar suimamo asmens teises, kaip antai:

  • teisę tylėti;

  • teisę turėti gynėją;

  • teisę į informaciją apie kaltinimus;

  • teisę į vertimą žodžiu ir raštu (į bet kurią kalbą) asmenims, nesuprantantiems proceso kalbos;

  • teisę būti pristatytam teisėjui iš karto po sulaikymo;

  • teisę pranešti kam nors apie sulaikymą ar suėmimą.

Pranešimas apie teises padės išvengti teisinių klaidų ir sumažinti skundų skaičių.

Šiuo metu tikimybė, kad sulaikomas pilietis, įtariamas padaręs nusikaltimą, bus tinkamai informuotas apie savo teises, įvairiose ES šalyse nevienoda. Kai kuriose valstybėse narėse informacija apie procesines teises įtariamiesiems suteikiama tik žodžiu, o kitose rašytinė informacija pateikiama tik to paprašius.

Remdamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 82 straipsnio 2 dalimi ir siekdama paskatinti teismų sprendimų tarpusavio pripažinimą ir gerinti policijos bei teismų bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, ES gali imtis priemonių ES piliečių teisėms stiprinti, kaip numatyta ES pagrindinių teisių chartijoje.

Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą ir gynybą įtvirtinta ES pagrindinių teisių chartijos 47 ir 48 straipsniuose, taip pat Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnyje.

2011 m. birželio mėn. Komisija pasiūlė trečiąją priemonę, kuria būtų užtikrinta teisė turėti gynėją ir susisiekti su giminaičiais (IP/11/689). Šis pasiūlymas dabar svarstomas Europos Parlamente ir Taryboje.

Daugiau informacijos

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Europos Komisija. Įtariamųjų ir kaltinamųjų teisės

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

ANNEX I

Indicative model Letter of Rights:

The sole purpose of this model is to present an illustration of a Letter of Rights with a view to helping the national authorities when preparing such Letter at national level. Member States are not bound to use this model. When preparing their Letter, they may amend this model to align it with their national applicable rules and add further useful information.1

You have the following rights:

A. ASSISTANCE OF A LAWYER / ENTITLEMENT TO LEGAL AID

You have the right to speak confidentially to a lawyer. A lawyer is independent from the police. Ask the police if you need help to get in contact with a lawyer, the police shall help you. In certain cases the assistance may be free of charge. Ask the police for more information.

B. INFORMATION ABOUT THE ACCUSATION

You have the right to know why you have been arrested/detained and what you are suspected of having done.

C. INTERPRETATION AND TRANSLATION

If you do not speak or understand the language, you have the right to be assisted by an interpreter. This is free of charge. The interpreter may help you to talk to your lawyer and is required to keep the content of this communication confidential. You have the right to translation of at least the relevant passages of essential documents, including any order by a judge allowing your arrest or keeping you in custody, any charge or indictment and any judgment. You may in some circumstances be provided with an oral translation or summary.

D. RIGHT TO REMAIN SILENT

While questioned by the Police or judicial authorities, you are not obliged to answer questions about the alleged offence. Your lawyer can help you to decide on that.

E. ACCESS TO DOCUMENTS

When you are arrested, you (or your lawyer) have the right to access essential documents you need to challenge the arrest or detention. If your case goes to court you (or your lawyer) will have the right to access material evidence for or against you.

F. INFORMING SOMEONE ELSE ABOUT YOUR DETENTION / INFORMING YOUR CONSULATE OR EMBASSY

When you are arrested, tell the police if you want someone to be informed of the detention, for example a family member or your employer. In certain cases the right to inform other persons of your detention may be temporary limited. The police will be able to tell you.

If you are a foreigner, tell the police if you want your consular authority or embassy to be informed of the detention. Also tell the police if you want to contact an official of your consular authority or embassy.

G. URGENT MEDICAL ASSISTANCE

When you are arrested, you have the right to urgent medical assistance. Tell the police if you are in need of urgent medical care.

H. PERIOD OF DEPRIVATION OF LIBERTY

After your arrest you may be deprived of your liberty/detained for a maximum period of …. [fill in applicable number of hours/days]. At the end of this period you must either be released or be heard by a judge who will decide on your further detention. Ask your lawyer or the judge for information about possibilities to challenge the arrest, to review the detention or to ask for provisional release.

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. (+32-2) 299 13 82.

Natasha Bertaud, tel. (+32-2) 296 74 56.

1 :

According to Article 4(1), the Letter of Rights shall be given upon arrest/detention. This however shall not prevent Member States from providing suspected or accused persons with written information in other situations during criminal proceedings.


Side Bar